4 Ağustos 2013 Pazar

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Test (16 soru)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Test (16 soru) 

1.    I. İkinci Yeni şairleri arasında düşünce şairi olarak nitelendirilen sanatçıdır.
II. "Ben Ruhi Bey Nasılım" adlı eseriyle 1977 TDK şiir ödülünü almıştır.
III. Şiirlerinde öykülemeye büyük yer vermiştir. Numaralanmış cümlelerde tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İlhan Berk
B) Ece Ayhan
C) Edip Cansever     
D) Cemal Süreya
E) Turgut Uyar

2.    1960-1980 yılları arasındaki toplumcu şiirin iki önemli ismi vardır. Bu sanatçılar aynı çizgide baş­ladıkları şiir yolculuklarına sanat hayatlarının ilerle­yen dönemlerinde farklı kulvarlarda devam etmiş­lerdir. Biri İslami çizgiye kayan şiirleriyle diğeri siya­sal görüşlerini içinde erittiği şiirleriyle tanınan bu sanatçılar birbirleriyle olan mektuplaşmalarını "Genç Bir Şairden Genç Bir Şaire Mektuplar" baş­lığı altında bir araya getirmişlerdir.
Bu parçada kendilerinden söz edilen sanatçılar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak veril­miştir?
A) Sezai Karakoç - İsmet Özel
B) Ataol Behramoğlu - Nihat Behram
C) Süreyya Berfe - Ataol Behramoğlu
D) Nihat Behram - Sezai Karakoç
E) İsmet Özel - Ataol Behramoğlu

3.     I. Çağdaş tiyatro yazarlarımızdandır.
II. "Canlı Maymun Lokantası", "Midas'ın Kulak­ları" adlı eserlerin yazarıdır. Numaralanmış cümlelerde tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cevat Şakir Kabaağaçlı
B) Rıfat İlgaz
C) Şevket Süreyya Aydemir
D) Güngör Dilmen
E) Bekir Sıtkı Erdoğan

4.    Eserlerinde ele aldığı konularda bireyin çevresiyle ve toplumla ilişkilerinde, çatışmaya varan boyutları yakalamaya çalışmıştır. Tiyatro türünde önemli eserler kaleme alan sanatçı Kurtuluş Savaşı'nı ro­mansı bir dille anlatan "Şu Çılgın Türkler" adlı bel­gesel özellikli romanıyla Cumhuriyet Döneminin en çok okunan sanatçılarından biri olmayı başarmış­tır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Elif Şafak
B) Orhan Asena
C) Necati Cumalı
D) Sabahattin Kudret Aksal
E) Turgut Özakman

5.    Aşağıdaki sanatçı - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Necip Fazıl Kısakürek - Çile
B) Adalet Ağaoğlu - Fikrimin ince Gülü
C) Recep Bilginer - Gazeteciden Dost
D) Ahmet Muhip Dıranas - Olvido
E) Falih Rıfkı Atay - İpek Yolu'ndan Afganistan'a

6.     Eserin başkahramanı Hüsrev, bir oyun yazarıdır. Son yazdığı oyunun kahramanı ile yeni bir insan yarattığını düşünmektedir. Bu kahramanla kendisi arasındaki benzerlikler yüzünden bir ölüm saplan­tısına kapılır. Oyunun sonunda babasının kendini astığı ağacın bulunduğu yalılarına gelir ancak an­nesi önce davranıp ağacı kestirmiştir. Hüsrev so­nunda canına kıyamadan akıl hastanesine yatırıl­maya razı olur.
"Necip Fazıl"ın yukarıda özeti verilen tiyatro eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Namı Diğer Parmaksız Salih
B) Tohum
C) Bir Adam Yaratmak
D) Reis Bey
E) Künye

7.     I. Cumhuriyet şiirinin eserlerinin özü, sayısı ve hacmi bakımından en verimli ismidir.
II. Şiir dili en son türetilen Türkçe sözcüklerle doludur.
III. Üç Şehitler Destanı, Çakır'ın Destanı gibi yapma destanların şairidir.
Numaralanmış cümlelerde özellikleri verilen sa­natçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Faruk Nafiz Çamlıbel
B) Nazım Hikmet Ran
C) Fazıl Hüsnü Dağlarca
D) Melih Cevdet Anday
E) Necip Fazıl Kısakürek

8.   
MATARAMDA TUZLU SU
West İndies! Kızıl Elma, İtaki, Maçin!
Uzun yola çıkmaya hüküm giydim.
Beyazların yöresinde nasibim kalmadı
yerlilerin topraklarına karşı suç işledim
zorbaların arasında tehlikeli bir nifak
uyrukların içinde uygunsuz biriyim
vahşetim beni baygın meyvelerin lezzetinden kopardı
kendime dünyada bir acı kök tadı seçtim
yakın yerde soluklanacak gölge bana yok
uzun yola çıkmaya hüküm giydim
                                  (İsmet Özel)
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdaki açıklamala­rın hangisi yanlıştır?
A) Öyküleyici anlatım vardır.
B) "Arayış", "yolculuk" imgeleri etrafında oluştu­rulmuştur.
C) Ahengin sağlanmasında ses benzerliklerin­den, yinelemelerden, vurgu ve tonlamalardan yararlanılmıştır.
D) "Beyazlar", "yerliler", "zorbalar", "uyruklar" kelimeleriyle şair, içinde bulunduğu sosyal çevreyi ve yabancılaşmayı anlatmıştır.
E) Sözcüksel ve sessel sapmalara yer verilmiştir.

9.     II. Yeni sonrası toplumcu şiirin gelişmesinde aşağıdakilerin hangisi etkili olmamıştır?
A)    Batı’da gelişen varoluşçuluk ve sürrealizm akımlarını benimseyen yeni bir yazar kuşağı yetişmiştir.
B)    Genç kuşağın tam olarak tanımadığı Nazım Hikmet’in şiirleri yeniden yayımlanmıştır.
C)    1961 Anayasası’yla düşünce özgürlüğüne dair haklar verilmiştir.
D)    Toplumda işçi sınıfıyla ilgili yeni oluşum ve hareketlerin ortaya çıkmıştır.
E)    II. Yeni şiirinin soyut ve bireyci anlayışına tepki gösterilmiştir.

10.   
I. Ölçü olarak sadece hecenin kullanılması, aruzla şiir yazılmaması
II. Aşk, gurbet, yoksulluk, ölüm gibi geleneksel konuların yanında yurt sevgisi, ülke kalkınma­sı gibi konuların da yer alması
III. Şiirlerin dörtlük nazım biriminin ve yarım kafiyenin kullanılması
IV. Koşma, semai gibi nazım biçimlerinin kullanıl­ması
V. Divan şiirinden ve Arapça, Farsça etkilerin­den uzak bir halk Türkçesinin kullanılması
Yukarıdakilerden hangileri, Cumhuriyet Döne­mi halk şiirini 19. yüzyıl halk şiirinden ayıran özelliklerden değildir?
A) I. ve III.
B) II. ve V.
C) III. ve IV.
D) I. ve V.
E) II. ve IV.

11.   
(I)   
Vatan sevgisini içten duyanlar
Sıtk ile çalışır benimseyerek
Milletine, ulusuna uyanlar,
Demez neme lazım, neyime gerek

(II)
Hedef alıp dövüştüğün kardeşin
Seni yaralıyor attığın taşın
Topluma zararlı yersiz savaşın
Hepimiz bu yurdun evlatlarıyız

(III)
Bir derd ehli bulsam derdim söylesem
İyi olmaz derdlerim halim n'olacak
Hekimler derdime derman bulamaz
Bir değil beş değil derd kucak kucak
Âşık Veysel'e ait bu dörtlüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Birinci dörtlükte vatan sevgisi, ikincide top­lumsal barış teması işlenmiştir.
B)İlk iki dörtlükte Cumhuriyet Dönemine özgü temalar işlenirken son dörtlükte geleneksel şiirde de görülen yakınma teması ele alınmıştır.
C) Dörtlüklerde 11’li hece ölçüsü kullanılmıştır.
D) Dörtlüklerde her dizede aynı durak düzeni vardır.
E) Her dörtlükte uyak kullanılmıştır.


12.    1980 sonrası şiirini temsil eden anlayışları çözümleye­bilmek için önceki dönem şairlerine, 1980 kuşağı şairle­rinin ustalarına dikkat edilmelidir. Söz gelimi Ahmet Haşim'i, Turgut Uyar'ı, Ece Ayhan'ı anmadan 1980'lerdeki --; Sezai Karakoç'u hatırlamadan —; Yahya Kemal Beyatlı, Asaf Halet Çelebi, Behçet Necatigil veya Hilmi Yavuz'un poetik anlayışlarını göz önünde tutmadan — kavramak mümkün olmaz.
Bu parçadaki boşluklara sırasıyla aşağıda ve­rilenlerden hangisi getirilmelidir?
A) imgeci şiiri - mistik-metafizikçi şiiri - gelenekselci şiiri
B) anlatımcı şiiri - folklorik veya mitolojik şiiri -toplumcu gerçekçi şiiri
C) Yeni Garipçi şiiri - gelenekselci şiiri - imgeci şiiri
D) beatnik-marjinalci şiiri - imgeci şiiri - anlatım­cı şiiri
E) toplumcu gerçekçi şiiri - mistik-metafizikçi şi­iri - Yeni Garipçi şiiri

13.    Neo-empresyonist ve sembolist şiirin başarılı temsilcisidir. Sade, içli ve akıcı bir dil kullanmıştır. Söyleyiş güzelliği, onu kendi bireyselliği içinde kalan, kendi içiyle söyleşen şairler arasında seçkin bir yere koymuştur, ölüm teması, yaşama sevinci ve hayata bağlılık şiirlerindeki temalardır.
Yukarıda söz edilen sanatçı, aşağıdakilerin hangisidir?
A) Cahit Sıtkı Tarancı
B) Ahmet Muhip Dranas
C) Fazıl Hüsnü Dağlarca
D) Ziya Osman Saba
E) Yahya Kemal Beyatlı

14.    Durum öyküsünü benimseyen sanatçı, Türk edebiyatında öykücülüğe yeni bir soluk getirmiştir. Günlük hayatındaki gözlemlerinden yola çıkarak toplumun sorunlarını dile getirmiştir. Duygularını içtenlikle anlattığı öykülerinden bazıları: Semaver, Sarnıç, Havada Bulut'tur.
Bu parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mehduh Şevket B) Ömer Seyfettin
C) Sait Faik D) Kemal Tahir
E) Tarık Buğra

15.    Yedi Meşalecilerin en başarılı şairi kabul edilir. Arkadaşları şiirden uzaklaşırken hayatının sonuna dek şiire bağlı kalan sanatçı, şiirin yanında kendine özgü bir tadı, bir özü ve biçimi olan düzyazı örnekleri de vermiştir. Sebil ve Güvercinler, Geçen Zaman, Nefes Almak gibi sür kitapları vardır.
Bu parçada söz edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ziya Osman Saba
B) Sabri Esat Siyavuşgil
C) Cevdet Kudret
D) Kenan Hulusi Koray
E) Vasfi Mahir Kocatürk

16.    Yazmanın kendisi için bir ihtiyaç olduğuna inanan yazar, edebiyatımızda öyküleriyle tanınmıştır. Gerçekçi bir yazardır. Düşünce ve hayallerini içtenlikle anlatır. Deniz, doğa, bir boyacı çocuk, balıkçı kahvesi. Onun hikâyelerinde sıkça karşımıza çıkar. Öyküleri arasında  "Semaver", "Lüzumsuz Adam", "Şahmerdan", "Sarnıç" sayılabilir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ömer Seyfettin
B) Memduh Şevket Esendal
C) Reşat Nuri Güntekin
D) Orhan Veli Kanık
E) Sait Faik Abasıyanık

 

CEVAPLAR


1. I. İkinci Yeni şairleri arasında düşünce şairi olarak nitelendirilen sanatçıdır.
II. "Ben Ruhi Bey Nasılım" adlı eseriyle 1977 TDK şiir ödülünü almıştır.
III. Şiirlerinde öykülemeye büyük yer vermiştir. Numaralanmış cümlelerde tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İlhan Berk
B) Ece Ayhan
C) Edip Cansever     
D) Cemal Süreya
E) Turgut Uyar

2. 1960-1980 yılları arasındaki toplumcu şiirin iki önemli ismi vardır. Bu sanatçılar aynı çizgide baş­ladıkları şiir yolculuklarına sanat hayatlarının ilerle­yen dönemlerinde farklı kulvarlarda devam etmiş­lerdir. Biri İslami çizgiye kayan şiirleriyle diğeri siya­sal görüşlerini içinde erittiği şiirleriyle tanınan bu sanatçılar birbirleriyle olan mektuplaşmalarını "Genç Bir Şairden Genç Bir Şaire Mektuplar" baş­lığı altında bir araya getirmişlerdir.
Bu parçada kendilerinden söz edilen sanatçılar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak veril­miştir?
A) Sezai Karakoç - İsmet Özel
B) Ataol Behramoğlu - Nihat Behram
C) Süreyya Berfe - Ataol Behramoğlu
D) Nihat Behram - Sezai Karakoç
E) İsmet Özel - Ataol Behramoğlu

3.  I. Çağdaş tiyatro yazarlarımızdandır.
II. "Canlı Maymun Lokantası", "Midas'ın Kulak­ları" adlı eserlerin yazarıdır. Numaralanmış cümlelerde tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cevat Şakir Kabaağaçlı
B) Rıfat İlgaz
C) Şevket Süreyya Aydemir
D) Güngör Dilmen
E) Bekir Sıtkı Erdoğan

4. Eserlerinde ele aldığı konularda bireyin çevresiyle ve toplumla ilişkilerinde, çatışmaya varan boyutları yakalamaya çalışmıştır. Tiyatro türünde önemli eserler kaleme alan sanatçı Kurtuluş Savaşı'nı ro­mansı bir dille anlatan "Şu Çılgın Türkler" adlı bel­gesel özellikli romanıyla Cumhuriyet Döneminin en çok okunan sanatçılarından biri olmayı başarmış­tır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Elif Şafak
B) Orhan Asena
C) Necati Cumalı
D) Sabahattin Kudret Aksal
E) Turgut Özakman

5. Aşağıdaki sanatçı - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Necip Fazıl Kısakürek - Çile
B) Adalet Ağaoğlu - Fikrimin ince Gülü
C) Recep Bilginer - Gazeteciden Dost
D) Ahmet Muhip Dıranas - Olvido
E) Falih Rıfkı Atay - İpek Yolu'ndan Afganistan'a

6.  Eserin başkahramanı Hüsrev, bir oyun yazarıdır. Son yazdığı oyunun kahramanı ile yeni bir insan yarattığını düşünmektedir. Bu kahramanla kendisi arasındaki benzerlikler yüzünden bir ölüm saplan­tısına kapılır. Oyunun sonunda babasının kendini astığı ağacın bulunduğu yalılarına gelir ancak an­nesi önce davranıp ağacı kestirmiştir. Hüsrev so­nunda canına kıyamadan akıl hastanesine yatırıl­maya razı olur.
"Necip Fazıl"ın yukarıda özeti verilen tiyatro eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Namı Diğer Parmaksız Salih
B) Tohum
C) Bir Adam Yaratmak
D) Reis Bey
E) Künye

7.  I. Cumhuriyet şiirinin eserlerinin özü, sayısı ve hacmi bakımından en verimli ismidir.
II. Şiir dili en son türetilen Türkçe sözcüklerle doludur.
III. Üç Şehitler Destanı, Çakır'ın Destanı gibi yapma destanların şairidir.
Numaralanmış cümlelerde özellikleri verilen sa­natçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Faruk Nafiz Çamlıbel
B) Nazım Hikmet Ran
C) Fazıl Hüsnü Dağlarca
D) Melih Cevdet Anday
E) Necip Fazıl Kısakürek

8.  
MATARAMDA TUZLU SU
West İndies! Kızıl Elma, İtaki, Maçin!
Uzun yola çıkmaya hüküm giydim.
Beyazların yöresinde nasibim kalmadı
yerlilerin topraklarına karşı suç işledim
zorbaların arasında tehlikeli bir nifak
uyrukların içinde uygunsuz biriyim
vahşetim beni baygın meyvelerin lezzetinden kopardı
kendime dünyada bir acı kök tadı seçtim
yakın yerde soluklanacak gölge bana yok
uzun yola çıkmaya hüküm giydim
                                  (İsmet Özel)
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdaki açıklamala­rın hangisi yanlıştır?
A) Öyküleyici anlatım vardır.
B) "Arayış", "yolculuk" imgeleri etrafında oluştu­rulmuştur.
C) Ahengin sağlanmasında ses benzerliklerin­den, yinelemelerden, vurgu ve tonlamalardan yararlanılmıştır.
D) "Beyazlar", "yerliler", "zorbalar", "uyruklar" kelimeleriyle şair, içinde bulunduğu sosyal çevreyi ve yabancılaşmayı anlatmıştır.
E) Sözcüksel ve sessel sapmalara yer verilmiştir.

9.  II. Yeni sonrası toplumcu şiirin gelişmesinde aşağıdakilerin hangisi etkili olmamıştır?
A)           Batı’da gelişen varoluşçuluk ve sürrealizm akımlarını benimseyen yeni bir yazar kuşağı yetişmiştir.
B)           Genç kuşağın tam olarak tanımadığı Nazım Hikmet’in şiirleri yeniden yayımlanmıştır.
C)           1961 Anayasası’yla düşünce özgürlüğüne dair haklar verilmiştir.
D)           Toplumda işçi sınıfıyla ilgili yeni oluşum ve hareketlerin ortaya çıkmıştır.
E)            II. Yeni şiirinin soyut ve bireyci anlayışına tepki gösterilmiştir.

10.  
I. Ölçü olarak sadece hecenin kullanılması, aruzla şiir yazılmaması
II. Aşk, gurbet, yoksulluk, ölüm gibi geleneksel konuların yanında yurt sevgisi, ülke kalkınma­sı gibi konuların da yer alması
III. Şiirlerin dörtlük nazım biriminin ve yarım kafiyenin kullanılması
IV. Koşma, semai gibi nazım biçimlerinin kullanıl­ması
V. Divan şiirinden ve Arapça, Farsça etkilerin­den uzak bir halk Türkçesinin kullanılması
Yukarıdakilerden hangileri, Cumhuriyet Döne­mi halk şiirini 19. yüzyıl halk şiirinden ayıran özelliklerden değildir?
A) I. ve III.
B) II. ve V.
C) III. ve IV.
D) I. ve V.
E) II. ve IV.

11.  
(I)  
Vatan sevgisini içten duyanlar
Sıtk ile çalışır benimseyerek
Milletine, ulusuna uyanlar,
Demez neme lazım, neyime gerek

(II)
Hedef alıp dövüştüğün kardeşin
Seni yaralıyor attığın taşın
Topluma zararlı yersiz savaşın
Hepimiz bu yurdun evlatlarıyız

(III)
Bir derd ehli bulsam derdim söylesem
İyi olmaz derdlerim halim n'olacak
Hekimler derdime derman bulamaz
Bir değil beş değil derd kucak kucak
Âşık Veysel'e ait bu dörtlüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Birinci dörtlükte vatan sevgisi, ikincide top­lumsal barış teması işlenmiştir.
B)İlk iki dörtlükte Cumhuriyet Dönemine özgü temalar işlenirken son dörtlükte geleneksel şiirde de görülen yakınma teması ele alınmıştır.
C) Dörtlüklerde 11’li hece ölçüsü kullanılmıştır.
D) Dörtlüklerde her dizede aynı durak düzeni vardır.
E) Her dörtlükte uyak kullanılmıştır.


12. 1980 sonrası şiirini temsil eden anlayışları çözümleye­bilmek için önceki dönem şairlerine, 1980 kuşağı şairle­rinin ustalarına dikkat edilmelidir. Söz gelimi Ahmet Haşim'i, Turgut Uyar'ı, Ece Ayhan'ı anmadan 1980'lerdeki --; Sezai Karakoç'u hatırlamadan —; Yahya Kemal Beyatlı, Asaf Halet Çelebi, Behçet Necatigil veya Hilmi Yavuz'un poetik anlayışlarını göz önünde tutmadan — kavramak mümkün olmaz.
Bu parçadaki boşluklara sırasıyla aşağıda ve­rilenlerden hangisi getirilmelidir?
A) imgeci şiiri - mistik-metafizikçi şiiri - gelenekselci şiiri
B) anlatımcı şiiri - folklorik veya mitolojik şiiri -toplumcu gerçekçi şiiri
C) Yeni Garipçi şiiri - gelenekselci şiiri - imgeci şiiri
D) beatnik-marjinalci şiiri - imgeci şiiri - anlatım­cı şiiri
E) toplumcu gerçekçi şiiri - mistik-metafizikçi şi­iri - Yeni Garipçi şiiri

13. Neo-empresyonist ve sembolist şiirin başarılı temsilcisidir. Sade, içli ve akıcı bir dil kullanmıştır. Söyleyiş güzelliği, onu kendi bireyselliği içinde kalan, kendi içiyle söyleşen şairler arasında seçkin bir yere koymuştur, ölüm teması, yaşama sevinci ve hayata bağlılık şiirlerindeki temalardır.
Yukarıda söz edilen sanatçı, aşağıdakilerin hangisidir?
A) Cahit Sıtkı Tarancı
B) Ahmet Muhip Dranas
C) Fazıl Hüsnü Dağlarca
D) Ziya Osman Saba
E) Yahya Kemal Beyatlı

14. Durum öyküsünü benimseyen sanatçı, Türk edebiyatında öykücülüğe yeni bir soluk getirmiştir. Günlük hayatındaki gözlemlerinden yola çıkarak toplumun sorunlarını dile getirmiştir. Duygularını içtenlikle anlattığı öykülerinden bazıları: Semaver, Sarnıç, Havada Bulut'tur.
Bu parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mehduh Şevket B) Ömer Seyfettin
C) Sait Faik D) Kemal Tahir
E) Tarık Buğra

15. Yedi Meşalecilerin en başarılı şairi kabul edilir. Arkadaşları şiirden uzaklaşırken hayatının sonuna dek şiire bağlı kalan sanatçı, şiirin yanında kendine özgü bir tadı, bir özü ve biçimi olan düzyazı örnekleri de vermiştir. Sebil ve Güvercinler, Geçen Zaman, Nefes Almak gibi sür kitapları vardır.
Bu parçada söz edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ziya Osman Saba
B) Sabri Esat Siyavuşgil
C) Cevdet Kudret
D) Kenan Hulusi Koray
E) Vasfi Mahir Kocatürk

16. Yazmanın kendisi için bir ihtiyaç olduğuna inanan yazar, edebiyatımızda öyküleriyle tanınmıştır. Gerçekçi bir yazardır. Düşünce ve hayallerini içtenlikle anlatır. Deniz, doğa, bir boyacı çocuk, balıkçı kahvesi. Onun hikâyelerinde sıkça karşımıza çıkar. Öyküleri arasında  "Semaver", "Lüzumsuz Adam", "Şahmerdan", "Sarnıç" sayılabilir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ömer Seyfettin
B) Memduh Şevket Esendal
C) Reşat Nuri Güntekin
D) Orhan Veli Kanık
E) Sait Faik Abasıyanık
 Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.