24 Ağustos 2013 Cumartesi

2013-2014 İlkokul 3. Sınıf Sene Başı Zümre Toplantı Tutanağı

2013-2014 İlkokul 3. Sınıf Sene Başı Zümre Toplantı Tutanağı

013-2014 2. Sınıf Sene Başı Zümresi (İlkokul)

2013-2014 eğitim öğretim yılı ilkokul 3. sınıf 1. dönem 1. zümre toplantı tutanağını sayfanın sonundaki bağlantıdan indirebilirsiniz. 2013-2104 öğretim yılı 3. sınıf sene başı zümre toplantısı gündem maddelerini ve zümrede alınan kararlardan birkaçını aşağıda bulabilirsiniz.
Gündem Maddeleri
1-      Açılış ve gündem maddelerinin okunması
2-      Bir önceki yılın zümre öğretmenler kurulu kararlarının okunup değerlendirilmesi
3-      “1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’ndaki Milli Eğitimin Amaçları Ve İlkeleri Bölümünün Okunması
4-      Eğitim öğretim programlarının incelenmesi
5-  2013 – 2014 Çalışma Takviminin Hazırlanması
6- İlköğretim Okulları Haftalık Ders Saatleri Çizelgesinin incelenmesi
7-Serbest Etkinlikler Dersi  İçerik Ve Saatinin görüşülmesi
8-Ünitelendirilmiş Yıllık Planlar,Günlük Ders Planları,  İşleniş  Süreleri.
9- Değişen  İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin İncelenmesi
10.İlköğretim Kurumlarının öğretim programları ile ders kitaplarında yer alması gereken “Atatürkçülük” konularının kabulüne yönelik 2504 sayılı Tebliğler Dergisinin incelenmesi ve Atatürkçülük konularının planda gösterilmesi.
      11-Derslerde Uygulanacak Yöntem Ve Teknikler
12-Okuma durumlarının ölçülmesi.
13-Sınıfta Kutlanacak Belirli Gün ve Haftalar.
14-2013-2014  Öğretim yılında kullanılacak yardımcı ders araç ve gereçleri ile kitaplar.
15-Temizlik ve Sınıf Düzeni.
16-Öğrencilerin çevre özellikleri, sağlığı ve beslenmeleri
17-Okul-öğretmen-veli ilişkileri.
18-Öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanması için yapılacak çalışmalar, sınıf kitaplığının oluşturulması.
19-Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler
20-Öğretim metotlarının tespiti ve dersi derste öğretme ilkesinin esas olarak alınması.
21-Davranış bozuklukları ve uyum sorununun ortadan kaldırılması için gerekli tedbirlerin alınması
22-Tebliğler dergisinin ve teknolojik gelişmelerin takip edilerek derslere yönelik gelişmelerin izlenmesi.
23-Ölçme ve değerlendirme ve Proje ve Performans görevlerinin görüşülmesi
24-Öğrencilerin okula devam durumları
25-Öğrencilerin okul ve diğer öğrencilerle ilişkilerinin iyi yönde gelişmesi için gerekli tedbirlerin alınması
26-Öğrenci kılık- kıyafetleri
27-Yıl İçinde yapılacak gezilerin planlanması
28-Dilek ve temenniler
GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
1. AÇILIŞ VE GÜNDEM MADDELERİNİN OKUNMASI
………………… İlkokulu 3. Sınıf Zümre Öğretmenler Kurulu, İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 95. Maddesi gereğince, yukarıda yeri, zamanı ve saati belirtilmiş olan toplantıyı yapmak üzere Okul Müdür Yardımcısı …………….. başkanlığında toplandı. Zümre gündemi okundu. 
2. BİR ÖNCEKİ YILIN ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU KARARININ OKUNUP  DEĞERLENDİRİLMESİ
……………………,   bir önceki yılın zümre Öğretmenler Kurulu kararlarını okudu. Alınan kararlar kısaca değerlendirildi. Öğretim yılı dahilinde zümre kararlarının uygulanışıyla ilgili herhangi bir sorun yaşanmadığı ortak görüş olarak söylendi. ………………………, planların yapılışı ve derslerin işlenilmesi sırasında ve yaptırılacak çalışmalarda, tüm derslerin temalar arasında bağlantı sağlanacak şekilde uygulanması ve planlanmasının önemini belirtti.
3.MİLLİ EĞİTİMİN AMAÇLARI VE İLKELERİ BÖLÜMÜNÜN OKUNMASI:
“1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu”ndaki  genel amaçlar (2.mad.), özel amaçlar (3.mad.) ve temel ilkeler (4.maddeden 17.maddeye kadar) ……………………………… tarafından okundu. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu”ndaki  Genel Amaçlar, İlköğretimin Amaçları ve Temel İlkeler eğitim-öğretim sürecinde göz önünde tutulması belirtildi.
4. EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARININ İNCELENMESİ:
           Türk Milli Eğitiminin amaçları …………………. tarafından okundu. Yapılacak çalışmaların bu amaçlar doğrultusunda  gerçekleştirilmesi kararı alındı. …………………., Zümre öğretmenler kurulu toplantılarının İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre “Her öğretim yılının başında, ortasında ve sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır.” ifadesinden hareketle toplantıların sadece dönem başlarında değil ihtiyaç oldukça yapılması gerektiğini belirtti.
            Ünitelendirilmiş Yıllık Planların yapılmasında bilgisayar, internet vb teknolojilerden yararlanılabileceği ancak program çerçevesinde kalınılacağı, planlar yapılırken çevre şartları, öğrenci seviyelerinin dikkate alınması gerektiği, 2104, 2212, 2433 sayılı tebliğler dergilerinin incelenmesi, 2484 sayılı tebliğler dergisinde yer alan Hayat Bilgisi tema sürelerinin alınması, amaç ve davranışların öğrenciye kavratılması gerektiği Zümre Başkanı tarafından söylendi.  Derslerin işlenişi sırasında anlatım, soru-cevap, deney, gözlem, inceleme, bireysel ve birlikte çalışma, tümevarım, tümdengelim, gösterip yaptırma, rol yapma, araştırma, gezi gibi yöntem ve tekniklerden yararlanmanın yanında çağdaş öğretim metotlarından olan beyin fırtınası, kubaşık öğrenme gibi yöntemlerinde derslerin işlenişi sırasında uygulanmasının faydalı olacağı söylendi.
5. 2013-201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİNİN İNCELENMESİ:
2013- 2014 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi incelendi. Buna göre;
                  1. Dönem : 90 iş günü/18 Hafta
                  2. Dönem : 90 iş günü/18 Hafta
                  Toplam    :180 iş günü/36 hafta
6.TTK’NUN İLKÖĞRETİM OKULLARI HAFTALIK DERS SAATLERİ ÇİZELGESİNİN İNCELENMESİ:
TTK’nun 20.07.2010 tarih ve 75 sayılı kararıyla kabul edilen İÖO Haftalık Ders Saatleri Çizelgesi incelendi. Türkçe dersi ders saatinin 12’den 11 saate, Hayat Bilgisi ders saatinin 5’ten 4 saate indirildiği belirtildi. Serbest etkinlikler saatinde, okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak; Sosyal, kültürel ve eğitici faaliyet olarak; folklor, müsamere, konser, müzik, monolog, diyalog, grup tartışmaları, güzel konuşma-yazma, kitap okuma, dinleme, sergi düzenleme, gezi-gözlem, inceleme, bilmece, bulmaca, atışma, sayışma, şarkı ve türkü söyleme, soru sorma, cevap verme, duygu ve düşüncelerini ifade etme, oyun, film izleme,  bahçe etkinlikleri, bitki ve hayvan yetiştirme vb. etkinlikler uygulanacağı belirtildi.
7.SERBEST ETKİNLİKLER İÇERİK VE SAATİ
2013-2014 eğitim –öğretim yılında yapılan değişikliklerle müfredata yeni konulan Serbest Etkinlikler dersinin uygulanmasında hangi etkinliklerin seçilip uygulanacağı, okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak; haftalık ders çizelgesi incelenerek;
·         Şarkı ve türkü söyleme
·         Güzel konuşma-yazma
·         Kitap okuma
·         Bilmece bulmaca
·         Sayışma
·         Oyun
·         Film izleme
·         Duygu ve düşüncelerini ifade etme
·         Film izleme
Etkinlikleri, serbest etkilik olarak seçilip, belirlenmiştir.
Yine TTK’nun ilgili kararının 10.maddesine göre;”Bu dersin saatleri ayrı ayrı veya blok olarak farklı günlerde uygulanabileceği gibi gerektiğinde tamamı bir gün içinde de uygulanabilecektir”maddesi gereğince Serbest Etkinlikler Dersinin 2+2+1 saat olarak uygulanacağında  görüş birliğine varıldı. Buna göre Haftalık Ders Programı:
8.ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANLAR,GÜNLÜK DERS PLANLARI,İŞLENİŞ SÜRELERİ
Ünitelendirilmiş yıllık planlar öğretmen kılavuz kitapları ve iş takvimi incelenerek hazırlanacak ve uygulanacaktır. Ünitelendirilmiş yıllık planlar ve işleniş süreleri aşağıya çıkarılmıştır.


2013-2014 İLKOKUL 3. SINIF 1. DÖNEM 1. ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.