9 Haziran 2013 Pazar

KPSS Tarih - Konu Anlatımı - Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi 1 (Fatih, II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim Dönemleri)

KPSS Tarih - Konu Anlatımı - Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi 1 (Fatih, II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim Dönemleri)


.
.
.
.

                                                                                  OSMANLI DEVLETİNDE YÜKSELME DÖNEMİ 1                            
II. MEHMET DÖNEMİ (FATİH)
II. BAYEZİD DÖNEMİ
YAVUZ SULTAN SELİM DÖNEMİ
     Osmanlı Devletinde İstanbul’un fethi ile başlayıp (1453), sokulu Mehmet Paşa’nın vefatı ile son bulan döneme Yükselme Dönemi denir. Bu dönem Osmanlının en parlak zamanıdır.
Yükselme Devri Padişahları:
1- II. Mehmet (1451-1481)
2- II. Bayezit (1481-1512)
3- I. Selim (1512-1520) (Yavuz)
4- I. Süleyman (1520-1556) (Kanuni)
5- II. Selim (1556-1574)
6- III. Murat (1574-1595)

1-İSTANBUL’UN FETHİ (1453)
A- Nedenleri:
☼ İstanbul’un jeopolitik önemi
☼ Bizans’ın  Avrupa   Devletlerini   Osmanlıya   karşı
     kışkırtması
☼ Bizans’ın   şehzadeleri  ve   Anadolu    Beyliklerini
    Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtması
☼ Bizans’ın Osmanlı toprak bütünlüğünü bozması
☼ Hz. Muhammed’in hadisi şerifi
B- Fetih İçin Osmanlının Yaptığı Hazırlıklar
♣ Rumelihisarı (Boğazkesen) yaptırıldı.
♣ Surları yıkabilecek toplar döktürüldü.
♣ 400 parçalık donanma oluşturuldu
♣ Karamanoğulları    üzerine   bir   ordu  gönderilerek
    gelebilecek tehlike önlendi.
♣ Avrupa dan gelecek yardımları önlemek için Balkanlara kuvvet gönderildi.
  İstanbul civarındaki Silivri ve Vize kaleleri alındı.
   Yoğun kuşatma neticesinde 29 Mayıs 1453’te salı günü, İstanbul fethedildi.
C- Fethin Türk Tarihi Açısından Sonuçları
☺ Osmanlının yükselme dönemi başladı.
☺ İstanbul Osmanlı Devleti’nin başkenti oldu
☺ Boğazlar ve boğaz ticareti Osmanlıya geçti.
☺ II. Mehmet’e Fatih ünvanı verildi.
☺ Osmanlı Devleti imparatorluk haline geldi.
☺ Osmanlının   Anadolu – Rumeli  toprak  bütünlüğü
     sağlandı.
D- Fethin Dünya Tarihi Açısından Sonuçları
  Orta Çağ kapandı, Yeni Çağ başladı.
  Bizans İmparatorluğu yıkıldı.
♥ Avrupa’ya   giden   bilim    adamları     Rönesans’ın
    başlamasına neden oldu.
♥ Topun güçlü surları yıktığını gören Avrupalı krallar,
    feodaliteyi yıktılar.
♥ İpek yolu Osmanlıların eline geçti. Avrupalılar yeni
   yollar   aramaya   başladı   buda   Coğrafi  Keşiflere
    neden oldu.
♥ Ortodoks   Patrikhanesi,  Osmanlının  koruyuculuğu
    altında   varlığını   devam   ettirdi.   Fatih  bununla,
    Hristiyan  birliğini  parçalamayı,  İslam  dininin hoş
    görüsünü    anlatmayı,    Balkanlardaki    fetihlerde
   Ortodoksların desteğini kazanmayı amaçladı.
2- ANADOLUDAKİ FETİHLER
☻Cenevizlilerden Amasra alındı (1459).
☻Candaroğullarından Sinop alındı (1460).
☻Trabzon Rum İmparatorluğuna son verildi.
☻Karamanoğullarından Konya ve Karaman alındı.
☻Akkoyunlu Devleti Sultanı Uzun Hasan ile Otlukbeli Savaşı yapıldı (1473). Savaşı Osmanlı Devleti kazanmış ve Akkoyunlu Devleti yıkılma dönemine girmiştir. Ayrıca Osmanlı Devleti doğu sınırlarını güvence altına almıştır.

3- BALKANLARDAKİ FETİHLER
    Sırbistan (1459), Mora (1460), Eflak (1462), Bosna–Hersek (1463-65), Boğdan (1476) ve Arnavutluk alınarak Balkanlar’ın fethi tamamlanmıştır.
Not: Bosna-Hersek halkı, Osmanlıya bağlandıktan kısa bir süre sonra İslamiyet’i kabul etti.

4- DENİZLERDEKİ FAALİYETLER
a-Eğe adalarının fethi: Limni, Eğriboz, Taşoz, Semadirek, İmroz, Midilli adaları alındı.
b-Yunan adalarının fethi: Kefalonya, Ayamavra, Zanta adaları alındı.
c-Kırım’ın fethi: Gedik Ahmet Paşa komutasındaki donanma Kırım’ı Cenevizlilerden almıştır (1477). Böylece:
* Karadeniz bir Türk gölü haline geldi.
* Karadeniz    ticaret      yolu     tamamen   Osmanlı
    egemenliğine girdi.
* Cenevizlilerin Karadeniz deki varlığına son verildi
d-Rodos kuşatılmış ama alınamamıştır.
e-İtalya’nın Otranto kalesi fethedilmiş ise de Fatih’in ölmesinden sonra gerekli yardım yapılamadığı için tekrar kaybedilmiştir. (1480)

5- OSMANLI  - VENEDİK SAVAŞLARI
    Fatih Venedikliler ile 16 yıl savaş yapmış ve sonuçta Venedikliler ile İmtiyazlar Anlaşmasını imzalamıştır (1479). Bu anlaşma ile Venedikliler Osmanlı sularında serbestçe ticaret yapabilecek, Venedikliler Osmanlılara vergi vereceklerdi.
Not: Bu anlaşma ile ilk ticari ayrıcalıklar ticareti geliştirmek ve Hristiyan birliğini parçalamak için, Fatih tarafından Venediklilere verilmiştir.

6-DİĞER GELİŞMELER
● Kanunname-i    Osman    (  Fatih   Kanunnamesi  )
   çıkarıldı. Topkapı sarayı yapıldı.
● Devletin    geleceği    için    kardeş    katline    izin
   verilmiştir.
● Divana    padişah    yerine    sadrazam    başkanlık
   yapmaya başladı.
● Sahn-ı Seman medreseleri kuruldu.
● İlk altın para bastırılmıştır.
● Hicaz  su  yolları  probleminden  dolayı  Osmanlı-
   Memlük ilişkileri ilk kez bu dönemde bozuldu.
    Fatih’in ölümü üzerine Amasya Valisi olan oğlu Bayezid İstanbul’a gelerek tahta geçti.
   Bayezid’in zayıf karakterli olması, bu dönemde ortaya çıkan Cem Sultan Olayı ve taht kavgaları bu dönemin sönük geçmesine neden olmuştur. 

1-Cem Sultan Olayı
    Cem Sultan II. Bayezid’e karşı Memlükler’in de kışkırtması ile birkaç kez taht mücadelesine girişmiş ise de mağlup olarak Rodos şovalyelerine sığınmış ve onlar tarafından papaya götürülmüştür. Böylece sorun uluslar arası bir sorun haline gelmiştir.
Cem Sultan Olayının Osmanlıya Etkileri :
a- Batıdaki seferler duraklamış
b- Endülüs Emevilerine gerekli yardım götürülememiş
c- Safevi tehlikesi önlenememiş
d- II. Bayezid döneminin sönük geçmesine neden olmuş
e- Papa    ve    Avrupa    tarafından    baskı    unsuru    olarak
    kullanılmıştır.

2-Karamanoğullarının Yıkılması (1483)
   Karamanoğulları II. Bayezid tarafından kesin olarak yıkılıştır.

3-Boğdan Fethinin Tamamlanması:
    Kili ve Akkerman alınarak Boğdan’ın fethi tamamlanmıştır. Böylece Kırım ile kara bağlantısı sağlanmış ve Lehistan ile ilk ilişkiler başlamıştır.

4-Osmanlı-Memlük İlişkileri
    Fatih zamanında bozulan ilişkiler bu dönemde savaş haline dönüşmüştür.
Nedenleri:
a-Memlüklerin Cem Sultan’ı kışkırtmaları ve korumaları
b-Karamanoğullarını desteklemeleri
c-Fatih döneminden beri devam eden Hicaz u yolları sorunu
d-Dulkadiroğulları Beyliği’nin Memlüklere karşı Osmanlıdan yardım istemesi
   Bu savaşlar sırasında her iki tarafta bir sonuç elde edememiştir.

5-Osmanlı-Venedik Savaşları:
    Venediklilerden Modon, Koron, İnebahtı kaleleri ve Navarin limanı alınmıştır.
    Otranto seferinden sonra, elimizden çıkan Ayamavra ve Kefalonya kaleleri geri alınmıştır.

6-Osmanlı İran İlişkileri
    Şah İsmail, Akkoyunlu Devletini yıkarak yerine Safevi Devletini kurdu.Şah İsmail Anadolu’yu ele geçirmek amacı ile Anadolu da Şii propagandası yaparak, Şahkulu İsyanının çıkmasına neden oldu. Şahkulu yakalanarak idam edildi.
   II. Bayezid’in Şii faaliyetlerine karşı pasif davranması üzerine Trabzon Valisi Selim babasına karşı isyan etmiş ise de başarısız olmuştur. Daha sonra yeniçeri ve ordunun desteği ile başa geçmiştir.
     Babası ve kardeşlerine karşı mücadele eden Yavuz bu mücadeleyi kazanarak tahta geçmiştir.

1-Osmanlı İran İlişkileri
     Kardeşleri ile yaptığı mücadeleyi kazanan Yavuz, büyük tehlike olarak gördüğü şah İsmail’in üzerine yürümüştür.
Nedenleri:
☺Yavuz’un padişahlığını Şah İsmail’in tebrik etmemesi
☺Şah İsmail’in Anadolu da ayaklanmalar çıkartması
    Bu nedenlerden dolayı Yavuz, Şah İsmail ile Çaldıran Savaşını yaptı (1514).
Sonuçları:
☻Doğuda en büyük tehlike olan, Safevi Devleti tehlikesi uzunca bir süre etkisiz hale getirildi.
☻Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri Osmanlı topraklarına katıldı.
☻Savaş dönüşü birçok sanatçı, bilgin ve şair İstanbul’a getirildi.
☻Savaş dönüşünde Dulkadiroğulları Beyliği ile yapılan Turnadağ Savaşı (1515) ile Dulkadiroğulları Beyliği Osmanlı Devletine katıldı.
Not: Dulkadiroğulları Beyliğinin alınması ile Anadolu Türk birliği kesin olarak sağlanmıştır.

2-Osmanlı – Memlük İlişkileri
Nedenleri:
  Şah   İsmail   ve   Memlüklerin   Osmanlıya   karşı   ittifak
     kurması
  Dulkadiroğulların   Osmanlıya   katılmasına  Memlüklerin
     itirazı
  Fatih     döneminde     başlayan    iki     devlet    arasındaki
    anlaşmazlıklar
◘ Yavuz’un   Müslümanları   bir   bayrak  altında  toplayarak
    İslam birliğini gerçekleştirmek istemesi
◘ Yavuz’un baharat yolunu eline geçirmek istemesi
   Yavuz Sultan Selim, Kansu Gavri ile Mercidabık Savaşını yaparak (1516) Suriye, Filistin bölgesini ele geçirdi. Savaş sırasında Kansu Gavri öldü.  
   Yavuz,  Memlük hükümdarı Tomanbay ile Ridaniye Savaşını yaparak Memlükleri yıkmıştır (1517).
Sonuçları:
  Memlük Devleti ortadan kaldırılmıştır.
  Mısır Osmanlı devletine katıldı.
  Savaşılmadan Hicaz Osmanlı devletine katılmıştır.
  Baharat yolu Osmanlının eline geçmiştir.
  Mukaddes emanetler İstanbul’a getirildi.
  Halifelik Osmanlı Devletine geçti.
  Osmanlı hazinesi ağzına kadar dolmuştur.
  Venedikliler   Kıbrıs   adası   için   Memlüklere  ödedikleri
    vergiyi Osmanlı Devletine ödemeye başladılar.

Not:  Yavuz Sultan Selim döneminde bütün mücadeleler doğulu devletler ile yapılmış, batılı devletler ile herhangi bir mücadele olmamıştır. Bu dönem batılı devletler ile mücadelenin olmadığı tek dönemdir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.