3 Mart 2013 Pazar

11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları - Sayfa140-147 Biryay 2013) Milli Edebiyat Döneminin Oluşumu


SAYFA 140-144 aşağıdaki linkte:

11. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları - Sayfa140-147 Biryay 2013) Milli Edebiyat Döneminin Oluşumu

SAYFA 145

b. Aşağıdaki açıklamaların Batıcılık, İslamcılık, Osmanlıcılık ve Türkçülük akımlarından hangisinin amaçlarını belirttiğini yanlarındaki boşluklara yazınız.

Türk toplumuna Batı’da gelişen düşünce, yönetim biçimi, yaşam tarzını uygulayarak ülkenin ge­lişmesini, kalkınmasını sağlamak Batıcılık
Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve yükselme dönemlerinde sahip oldukları zihniyetin sanatta ve ede­biyatta da takip edilmesini sağlamak Osmanlı­cılık
İslam'ın ilk dönemindeki değerleri XX. yüzyılın başlarına taşıyarak Türk toplumunu içinde bulun­duğu bunalımdan kurtarmak İslamcılık
Türk toplumunun uzak geçmişinde kazandığı değerlerin araştırılmasını ve bilinmesini, halkın ya­şama biçiminin ve değerler dünyasının araştırılmasını sağlamak Türkçülük
c.    Yukarıdaki tabloda verilen amaçların modern milletin ortaya çıkarılmasına nasıl zemin hazırladığını açıklayınız.
Modern milletin ortaya çıkmasında Osmanlıcılık akımının etkisi diğerlerine göre daha azdır.  Milletin dil, din, kültür bakımlarından bütünlüğü vardır. Modernleşmede Batı örnek alınmış, dini ve milli değerler korunmuştur.

ç. Aşağıdaki şemayı inceleyiniz. Okuduğunuz metinlerden ve şemadan yararlanarak belirtilen dört düşünce akımının, etkinlik ve çeşitli arayışların “millî devlet” fikri ve endişesi etrafında kendiliğinden nasıl oluştuğunu açıklayınız.Bu düşünce akımları milli devletin oluşmasında az ya da çok etkili olmuştur. Milli devletin oluşmasında düşünce akımlarından yararlanılmıştır.


Aşağıdaki şemayı inceleyiniz. 1911 sonrası Türk edebiyatının millî devlet ve milletleşme çevresinde ileri sürülen hangi fikirler, başvurulan hangi anlatım ve metin türleri etrafında nasıl geliştiğini açıklayınız.
Ülkenin içinde bulunduğu durumdan kurtulması için ortaya konan bu düşünce akımları, çeşitli anlatım ve metin türleri ile dile getirilmiştir. Bunlardan en etkili olanlar; şiir, makale, eleştiri türleri olmuştur. Sanatçılar düşüncelerini gazete ve dergi aracılığıyla dile getirmişlerdir.

SAYFA 146
a.      Grup olarak önceden okuduğunuz “Kızıl Elma, Cenge Giderken” şiirlerinin ve “Primo Türk Çocuğu” hikâyesinin temalarını grup sözcüleriniz aracılığıyla belirtiniz. Daha sonra sınıfça, temaların ortak yönlerini belirleyiniz. Millî Edebiyat Dönemine ait okuduğunuz bu eserler ve kitabınızda bulunan metinlerden hareketle yazar ve şairlerin aşağıda belirtilen konulardaki önerilerini verilen boşluklara yazınız.
Kültür: Bir milletin maddi ve manevi değerleridir. Bir milletin en önemli değeridir.
Devlet-vatandaş ilişkisi : Devlet vatandaşına sahip çıkmalı, vatandaş da devletin birliği ve dirliği için çalışmalıdır.           
Gelecekle ilgili düşünceler: Gelecekte Türk milleti daha da güçlenerek eski ihtişamlı günlerine kavuşmalıdır.
b.      Yukarıda sıraladığınız konuların “ulus devlet hâline gelmek” kaygısıyla nasıl birleş­tiğini açıklayınız.
Millî Edebiyat Dönemine ait bu bölümdeki sosyal, tarihî, fikrî ve İlmî temalı eserlerin dil ve anlatımıyla ilgili aşağıdaki seçeneklerden uygun olanları işaretleyiniz.
             Sade bir dil     □ Doğal bir söyleyiş ve anlatım
 

Aşağıdaki kutucuklarda bulunan kavram ve tanımları uygun şekilde eşleştiriniz. İki kav­ramın farklılığını açıklayınız.
Milli Edebiyat Dönemiyle ilgili kavramları karıştırmamak için şunlara dikkat edelim:
Milli Edebiyat Dönemi: 1911-1923 yılları arasındaki dönemdir. Milli Edebiyat Dönemi, tarihi bir dönem değildir, edebiyatımızda bir dönemdir.
Milli Edebiyat:  Milletin maddi ve manevi değerlerinin işlendiği edebiyattır.  Yakup Kadri, Reşat Nuri, Halide Edip gibi sanatçılar bu edebiyatın içinde sayılır.
Milliyetçi Edebiyat:  Türkçülük fikrinin hakim olduğu, şiirde sade dil ve hece ölçüsünün kullanıldığı edebiyattır. Milliyetçi edebiyatın temsilcileri Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul gibi sanatçılardır.
 sorucenneti.net
Not: Milli Edebiyat Döneminde Milli edebiyat , milliyetçi edebiyat  anlayışının dışında farklı eğilimler de görülmektedir.


SAYFA 146
YORUMLAMA- GÜNCELLEME
1. Ziya Gökalp’ın “Millet ve Vatan” adlı yazısında “Mekânın şerefi, oturan iledir.” sözüyle ilgili dü­şüncelerinizi açıklayan kısa bir yazı yazınız. Yazınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

Vatanın değeri, orada yaşayan insanlarıyladır. Vatanı o vatanda yaşayan insanlar değerli kılar.

2. Günümüz edebiyatından okuduğunuz eserleri “millî” olması açısından yorumlayınız.sorucenneti.net

Sade dille yazılmış ve toplumsal hayatı yansıtıyorsa, bizi anlatıyorsa millidir, diyebiliriz.

3. Günümüz sanat eserlerinde (edebiyat, resim, müzik, mimari vb.) millî kültürümüze ait hangi değerler kullanılmaktadır?

Günümüz sanat eserlerinde kültürümüz, geleneklerimiz, dünyaya bakışımız, hayat tarzımız yansıtılmaktadır.

 SAYFA 147
DEĞERLENDİRME
1. Millî Edebiyat Dönemi akımları hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
          A.    Batıcılık anlayışını savunanların, Türk toplumuna Batı’da gelişen düşünce, yönetim biçimi, yaşama tarzını uygulama düşüncesini tartışmaları
          B.     Batıcılığı savunanların, bu anlayışlarını doğu-batı kültürünü kaynaştırarak benimsetmek ama­cında olmaları
  1. İslamcıların, İslam’ın ilk dönemindeki inanç değerlerini XX. yüzyıl başlarına taşmak amacını gütmeleri
  2. Osmanlıcılığı savunanların, Osmanlı’nın kuruluş ve yükselme dönemlerindeki zihniyetini sa­nat ve edebiyatla takip etmek amacını taşımaları
  3. Türkçülüğü savunanların, Türk toplumunun uzak geçmişinde kazandığı değerlerin araştırıl­ması taraftarı olmaları
CEVAP: B (Batıcılarda genel olarak Doğu-Batı kültürünü kaynaştırma yoktur. Abdullah Cevdet, her bakımdan Batılılaşma taraftarıdır. Gerçi Celal Nuri ve arkadaşları Batı'nın tekniğini alalım demişlerse de B şıkkı Batıcılığa uzak düşüyor. sorucenneti.net)
2. Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökalp ve Ömer Seyfettin’in ortak özelli­ğidir?
A. Fecr-i Atî Topluluğuna dâhil olmaları
B. Genç Kalemler hareketinin başında bulunmaları
C. Hem nesir hem de nazım alanında eser vermeleri
D. Fikir adamı kişiliklerinin sanatçı kişiliklerinden güçlü olması
E. Türkçülük akımının öncüleri sayılmaları
(ÖYS-1991)
CEVAP: E
3. Millî Edebiyatla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. Millî Edebiyat Döneminde her edebî, fikrî etkinliğin ulus devlet hâline gelme kaygısını taşıması
B. Bu dönemde sosyal, tarihî, fikrî ve İlmî temaların, sade bir dille, doğal bir söyleyişle ele alınması
C. Millî Edebiyat Döneminin, tarihî bir dönem olarak bilinmesi
D. Milliyetçi edebiyatla millî özelliklere sahip bir anlayışın hâkim olması
E. Millî edebiyatın; sade dil, hece vezni ve Türkçülük hareketi çevresinde oluşması
CEVAP: C (Milli edebiyat dönemi edebiyatta bir dönemdir.)
4. Aşağıdaki cümlelerin başına yargı doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
(D ) II. Meşrutiyetten sonra Osmanlının hızla toprak kaybetmesi, milliyetçilik akımının değer kazanmasında önemlidir.
( Y) İslamcılık akımı, yalnızca Anadolu Müslümanlarıyla ilgilidir.
( D) Türkçülük akımında halkın yaşama biçiminin ve değerler dünyasının araştırılması esastır.
5. Batıcılık, Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük akımlarının Millî Edebiyat üzerinde etkili olması­nın nedenlerini açıklayınız.
Türkçülük etkili olmuştur çünkü halkın dil, yaşama tarzı gibi kültürüyle bir bütün olduğunu dile getirmiştir.
Osmanlıcılık, İslamcılık, halkın dinine bağlılığını ortaya koyar. Batıcılık, Batı’yı örnek almanın kaçınılmaz olduğunu ortaya koymuştur.

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.