29 Haziran 2012 Cuma

PSİKOLOJİ - PSİKOLOJİNİN ALANI KONU TESTİ

PSİKOLOJİNİN ALANI KONU TESTİ 1

1-     Toplumsal bir varlık olan insan değişik sosyal gruplar içerisinde bulunur. Birey ile grup arasında sürekli bir etkileşim vardır. Bu etkileşimi inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sosyoloji
B) Ekonomi
C) Psikoloji
D) Antropoloji
E) Sosyal Psikoloji
2--   I. Çalışma – Başarı    II. Sigara – Sağlık   III.Uzun boylu – Genç
Yukarıdaki üç değişken arasındaki ilişkinin yönü aşağıdakilerden hangi seçenekte doğru verilmiştir
A-) Negatif-Pozitif-Sıfır

B-) Pozitif- Sıfır- Negatif
C-) Pozitif- Negatif- Sıfır
D-) Negatif- Sıfır-Pozitif

E-) Negatif- Negatif- Negatif


3- Psikoloji Bilimine test ve ölçek geliştirerek katkıda bulunan psikoloji, verilerin çözümlenmesi için istatistiksel yöntem ve teknikler geliştiren psikoloji dalı aşağıdakilerden hangisidir ?
A-) Klinik psikoloji            B-) Deneysel Psikoloji

C-) Psikometrik psikoloji     D-) Eğitim Psikoloji                                   E)Danışmanlık Psikoloji


4- Aşagıdakilerden hangisi Psikolojinin konularından değildir ?
A-) İnsan ve hayvan davranışlarını incelemek

B-) Öğrenme yollarını araştırmak
C-) Organizma çevre ilişkisini incelemek
D-)Ruhun varlığını araştırmak

E-) Organizmanın uyum problemlerini araştırmak


5- Bir Tekstil fabrikasına işci alımında psikoloğun görevlendirilmesi psikolojinin hangi uygulama alanına girer?
A)Endüstriyel Psikolojisi       B)Okul Psikolojisi

C)Klinik Psikolojisi                 D)Adalet Psikolojisi
E) Personel Psikolojisi


6- Psikolojinin aşağıdaki bilimlerden hangisi ile ilişkisi yoktur ?
A-) Fizyoloji                           B-) Sosyoloji

C-) Antropoloji                      D-) Biyoloji
E-) Fizik


7-’Bu ekole göre parçaların tek başına bir anlamı yoktur.Bütün içinde anlam kazanırlar.Öğrenirken ilk önce bütünü öğrenir,bütünü algılarız.’’ Diye görüş bildiren bir psikolog hangi ekolü savunmaktadır ?
A-) Hümanistik                  B-) Bilişsel
C-) Biyolojik                        D-) Yapısalcılık
E-) Gestalt


8-  Aşağıdakilerden sorulardan hangisi bir psikoloğu ilgilendirmez?
A)Ruh hastalıkları nasıl önlenebilir?
B)Hangi aile sorunları saldırganlığa ve suça yol açmaktadır?
C)Birey, toplum içindeki rollerini nasıl belirler?
D)Fabrikadaki işçilerin motivasyonu nasıl artırılabilir?
E)İnsan davranışlarının fizyolojik nedenleri nelerdir?


9- Aşağıdakilerden hangisi çağdaş psikolojideki uzmanlık alanlarından biri değildir?
A)Eğitim psikolojisi              B)Klinik psikolojisi
B)Sosyal psikoloji                 D)Fizyolojik psikoloji
E)Tıbbi psikoloji


10-  Endüstri ve ticaret psikolojisinde psikologlar, çeşitli meslekler için insan yetiştirme, personel denetleme, kişiler ve kurumlar arası iletişimin geliştirilmesi gibi alanlarda çalışırlar.
Bu parçaya dayanarak aşağıdakilerden hangisi endüstri ve ticaret psikolojisinin alanına girer?
A)Fabrikadaki üretimin daha üst seviyeye çıkarılması
B)Bir işyerine o işe uygun nitelikte elemanların alınması
C)Beynin ve sinir sisteminin bireyin davranışlarını etkilemesi
D)Bireyin geçmiş yaşantısının bugünkü hayatını nasıl etkilediği
E)Öğrenme ilkelerinin belirlenmesi


11- Bireydeki iç salgı bezlerinin ve salgılanan hormonların davranışa etkisi gibi konuları ele alan psikolojideki uzmanlık alanı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Klinik psikolojisi               B)Fizyolojik psikoloji
B)Sosyal psikoloji                 D)Deneysel psikoloji
E)Gelişim psikolojisi


12-   -Okul öncesi, ergenlik, yaşlılık gibi belirli bir yaşam dönemini ele alır.
-Testlerden elde edilen verileri işlemek için istatistiksel tekniklerden yararlanan psikoloji dalıdır.
Bu tanımlar sırasıyla aşağıdaki psikoloji alanlarından hangilerine aittir?
A)Gelişim psikolojisi - Psikometrik psikoloji
B)Gelişim psikolojisi - Deneysel psikolojisi
C)Eğitim psikolojisi - Psikometrik psikoloji
D)Sosyal psikoloji- Endüstri psikolojisi
E)Klinik psikolojisi - Deneysel psikolojisi


13-   Jean Piaget’in kurmuş olduğu ve algı, bellek ile bilgi işleme gibi zihinsel süreçleri ön plana çıkaran yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A)Biyolojik yaklaşım
B)Hümanistik yaklaşım
C)Davranışsal yaklaşım
D)Psikodinamik yaklaşım
E)Bilişsel yaklaşım


14-Aşağıdakilerden hangisi psikolojideki deneysel alanlara girmez?
A)Gelişim psikolojisi          B)Fizyolojik psikoloji
B)Endüstri psikolojisi         D)Sosyal psikolojisi
E)Psikometrik psikolojisi


15-   S.Freud’un kurmuş olduğu bu yaklaşıma göre, davranışlarınızın önemli bir bölümünün bilinçaltı süreçlerden kaynaklanır.
Parçada bahsedilen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A)Deneysel psikoloji             B)Biyolojik yaklaşım
B)Davranışsal yaklaşım        D)Bilişsel yaklaşım
E)Psikodinamik yaklaşım16-   Propaganda, ikna, uyma davranışı, gruplar arası çatışma gibi konularla ilgilenen deneysel psikoloji alanı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Gelişim psikolojisi            B)Sosyal psikoloji
C)Eğitim psikolojisi              D)Ticaret psikolojisi
E)Psikometrik psikoloji


17-  ‘Bir insanın korktuğunu veya sevindiğini sadece ses tonundan ya da mimiklerinden hareketle anlamaya çalışmak boşunadır. Biz ancak o kişinin ses tonunu, mimik ve jestlerini bir bütünlük oluşturacak şekilde algılamışsak o kişinin korkmuş veya sevinmiş olduğunu anlayabiliriz.’
Diyen bir psikoloğun aşağıdaki ekollerden hangisini benimsediğini söyleyebiliriz?
A)Strüktüralizm                     B)Psikanalizm
C)Bihevrorizm                        D)Fonksiyonalizm
E)Gestalt ekolü


18-  Davranışlarımızın temel sebeblerini, özellikle çocuklukta yaşanan süreçlerde aramak gerekir.Bastırılan kaygılar, endişeler ve yaşanan kötü olaylar  ya da düşünceler problemli davranışlarımızın esas sebebidir.Bu nedenle bu problemleri ortaya çıkarmak için hipnoz ya da rüya analizi gibi klinik yöntemler kullanılmalıdır.
Parçada sözü edilen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A)Psikanalizm                              B)Bihevrorizm
C)Gestalt                                      D)Strüktüralizm
E)Fonksiyonalizm


19-  İki dizi puan ya da ölçüm arasındaki ilişkiye ‘korelasyon’ denir. İki değişkenden, biri arttıkça diğeri de artıyorsa ya da biri azaldıkça diğeri de azalıyorsa o zaman pozitif korelasyondan söz edilir.
Buna göre aşağıda verilen kavramlardan hangi ikisi arasında ‘pozitif korelasyon’ vardır?
A)Yüksek kaygı-Sınavda başarı
B)Sanayileşme – Geleneksel yaşam
C)Mutluluk – Dondurma
D)Heyecanlı olma – Müzik dinleme
E)Sistemli çalışma – Başarılı olma


20-  Kimyada, nasıl bileşik maddelerin yalın elementlerden oluştuğu çözümleme ile anlaşılıyorsa, karmaşık bilinç olaylarının yapısal açıdan çözümlenmesi ile de psişik olaylar daha iyi anlaşılıp açıklanabilir. Psikolojinin amacı, bilincin karmaşık yapısını çözümlemek, zihnin en yalın öğelerini araştırmak ve bunlar arasındaki ilişkileri bulup yasalar halinde formüle etmektir.
Bu parçadaki görüşler, psikolojinin aşağıdaki yaklaşımlarından hangisinin temelini oluşturur?
A)Davranışsal yaklaşım
B)Psikodinamik yaklaşım
C)Yapısalcı yaklaşım
D)Bilişsel yaklaşım
E)Gestaltçı yaklaşım


21- Bir araştırmada, öğrencilerin İngilizceyi daha iyi öğrenmeleri konusunda, hiç anadili konuşmamanın etkisi incelenecektir. Bunun için zeka, yaş, bilgi birikimi gibi özellikler açısından denk iki grup oluşturulmuş, ikisine de  bir dönem boyunca aynı konular anlatılmıştır. Birincisinde (deneme grubu) anadilin konuşulmasına izin verilmemiş, ikincisinde (kontrol grubu) ise izin verilmiştir. Sonuçta anadilin konuşulmasına izin verilmeyen grupta İngilizce öğrenme başarısı daha yüksek olmuştur.
Bu araştırmada bağımsız değişken aşağıdakilerden hangisidir?
A)Anadili konuşmama
B)İngilizce başarısı
C)Eğitim ortamı
D)Öğreticilerin becerisi
E)Öğrencilerin derse karşı tutumu


22-   - Psikolojiden elde edilen verilerin tıp alanında uygulanmasıyla ortaya çıkmıştır.
-Ruhsal kaynaklı hastalıkların tanı ve tedavisiyle ilgili bir alandır.
-Bireyin davranışlarında ortaya çıkan sapmaları gidermeye çalışır.
Bu parçada psikolojinin hangi uzmanlık alanıyla ilgili bilgilere yer verilmiştir?
A)Gelişim psikolojisi              B)Klinik psikolojisi
C)Danışmanlık psikolojisi      D)Kişilik psikolojisi
E)Eğitim psikolojisi


23- Yapılan bir deneyde, içedönük çocuklardan oluşturulan birbirine denk iki öğrenci grubundan, birinci gruba ‘atılgan davranma’ proğramı uygulanmış; ikinci gruba ise böyle bir program uygulanmamıştır. Programın bitiminde her iki gruba da uygulanan çekingenlik düzeyini ölçme testi sonunda ‘atılgan davranma’ programının, birinci gruptaki öğrencilerin çekingen davranışlarını yenmesinde etkili olduğu görülmüştür.
Bu deneyde etkisi incelenen değişken aşağıdakilerden hangisidir?
A)Atılgan davranma programı
B)Çekingen davranışların yenilmesi
C)Atılgan davranışların kazanılması
D)Çekingen davranma
E)Kalıtımsal özellikler


24- Bilimde atom teorisi sayesinde önemli ilerlemelerle de ediliyordu. Bu başarı psikolojide de ‘zihni, elemanlarına ayırma’ düşüncesini uyandırdı. Örneğin, kimyacının suyu elemanlarına ayırması gibi psikolog da algıyı daha basit elemanlara ayırmalıdır görüşü yaygınlaştı.
Yukarıdaki sözü edilen görüş hangi yaklaşıma aittir?
A)Strüktüralizm(Yapısalcılık)
B)Fonksiyonalizm(İşlevselcilik)
C)Bihevrorizm(Davranışçılık)
D)Psikanalizm(Psikodinamik)
E)Gestalt(Bütünlük)25-   Hümanistik yaklaşıma göre psikoloji insan davranışlarını aşağıdaki yöntemlerden hangisiyle incelemelidir?
A)Davranışlar üzerinde geçmiş yaşantıların etkisini vurgulayarak
B)Bireyin gözüyle dünyaya bakarak davranışlarını çözümlemeye çalışarak
C)Birey davranışlarından çevreye uyum sağlayan davranışlara öncelik vererek
D)Zihni ve zihni oluşturan ögeleri saptayarak
E)İnsanın uyarıcılara karşı gösterdiği doğrudan gözlenebilen davranışları saptayarak

cevaplar

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.