29 Haziran 2012 Cuma

KPSS Anayasa, Vatandaşlık Test Soruları

1. Hukuk kurallarını, diğer sosyal düzen kuralların­dan ayıran en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Belli bir kesime uygulanabilir olması
B) Devlet gücüne bağlı olması
C) Uymayanın toplumdan dışlanması
D) Kişilere sorumluluk yüklemesi
E) Sosyal yaşamda etkin olması
2. Aşağıdakilerden hangisi yaptırım türleri için uy­gun bir örnek değildir?
A) Kişi hürriyetinden yoksun bırakma suçu işleyen sanığa mahkemece hapis cezası verilmesi
B) Belirli bir günde ödenmesi gereken bir para borcunu ödemeyen borçluya, alacaklı tarafından icra takibi yapılması
C) Hâkimin önüne gelen bir hukuki uyuşmazlığı çözerken, kanun boşluğu ile karşılaşması
D) İdarenin yapmış olduğu hukuka aykırı bir işlemin iptal edilmesi
E) Tapu siciline tescil edilmeyen ipotek hakkının hü­kümsüzlüğü


3. 1982 Anayasası’na göre, TBMM’nin seçim döne­miyle İlgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru­dur?
A) 2006 yılında yapılan anayasa değişikliği uyarınca. TBMM seçimleri 4 yılda bir yapılır.
B) Meclis, seçim dönemi dolmadan üye tam sayısının en az salt çoğunluğuyla ara seçim kararı alabilir.
C) Cumhurbaşkanı; ülkenin herhangi bir nedenle si­yasi bunalıma girdiğini düşündüğü her durumda Meclis Başkanına danışarak; meclis seçimlerinin yenilenmesine karar verebilir.
D) İki milletvekili genel seçimi arasında TBMM üyele­rinden boşalma olması nedeniyle, boşalan üyelik­lerin doldurulması için yapılan seçime erken seçim denir.
E) Savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkân görülmezse. TBMM, seçimlerinin bir yıl geriye bırakılmasına, basit çoğunlukla karar verir.


4. Aşağıdaki anayasal gelişmeler hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Türkiye'de Anayasa Mahkemesi ilk kez 1961 Anayasası’ndaki yasal düzenlemeyle hukukumuza girmiştir.
B) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Devlet Güvenlik Mahkemesi ilk kez 1961 Anayasasındaki 1971 yılı değişikliğiyle kurulmuştur.
C) Egemenliğin yalnızca millet eliyle değil, anayasa­nın yetkili kıldığı organlar vasıtasıyla kullanacağı ilkesi ilk kez 1961 Anayasası’yla gelmiştir.
D) Anayasanın kabulünün. Cumhurbaşkanı seçimiyle birleştirildiği ve Anayasa değişikliklerinin Cumhur­başkanı tarafından halk oyuna sunulabilmesi im­kanın ilk kez getirildiği anayasa 1982 Anayasası­dır.
E) Devlet Güvenlik Mahkemeleri 2007 yılında yapılan değişiklikle Anayasada düzenlenen yargı kurumları arasından çıkarılmıştır.


5. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devletinin unsur­larından değildir?
A) Devlet faaliyetlerinin belirli olması
B) Temel hakkın güvence altına alınması
C) Kuvvetler birliğinin benimsenmesi
D) Ceza sorumluluğu ilkesi
E) İdari işlemlerin yargısal denetimi

6.
I. Genel ve özel af kanunlarının kabulü
II. Bir milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kal­dırılmasına karar verme
III. Bütçe Kanunun Kabulü (oylanması)
IV. Anayasanın 41. maddesinde yapılan değişikliğin kabulü
1982 Anayasası’na göre yukarıdakilerden hangile­rinin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilebilmesi için nitelikli bir çoğunluk aranır?
A) I ve II        B) I ve III       C) I ve IV
D) II ve III     E) II ve IV


7. Aşağıdaki siyasal hak ve ödevlerden hangisi 2001 yılından itibaren (karşılıklılık) esasına tabi tutula­rak yabancılara da tanınmıştır?
A) Vergi ödevi
B) Vatandaşlıktan çıkma
C) Seçme-seçilme, siyasi faaliyette bulunma hakkı
D) Dilekçe hakkı
E) Kamu hizmetlerine girme hakkı


8. Sıkıyönetim komutanları hangi kuruma bağlı ola­rak görev yapar?
A) Başbakanlık
B) Cumhurbaşkanlığı
C) Genelkurmay Başkanlığı
D) Milletvekilleri
E) Milli Savunma Bakanlığı


9. Ülke çapında yayımlanan yönetmeliklerin iptali ile ilgili davalara aşağıdakilerden hangisi bakar?
A) Anayasa Mahkemesi
B) İdare Mahkemesi
C) Bölge İdare Mahkemesi
D) Yargıtay
E) Danıştay


10. 2012’de 30’uncusu yapılacak olan Dünya Olimpi­yat Oyunlarına aşağıdaki merkezlerden hangisi ev sahipliği yapacaktır?
A) Paris           B) Pekin          C) Londra
İstanbul           E) Barselona


11. Türksoy Cumhuriyetlerinin ekonomik, sosyal, kül­türel toplantısı Ekim ayı 2009 yılında nerede ger­çekleştirilmiştir?
A) Kırgızistan'ın başkenti Bişkek’te
B) Özbekistan’ın başkenti Taşkent'te
C) Kazakistan'ın başkenti Astana’da
D) Azerbaycan'ın başkenti Bakü’de
E) Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta


12. 1 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe giren; Avrupa Birliğinin yeni anayasası aşağıdakilerden hangi­sidir?
A) Lizbon Antlaşması
B) Schengen Antlaşması
C) Nabucco Antlaşması
D) Ombudsman Antlaşması
E) Kopenhag Antlaşması


13. Aşağıdakilerden hangisi hukuk boşluğunu doğru olarak tanımlar?
A) Somut olaya uygulanacak, yazılı bir hukuk kuralı­nın bulunmaması durumunda ortaya çıkan boşluk­tur.
B) Somut olaya ya da soyut olaya uygulanacak normlar konusundaki çelişkidir.
C) Somut olaya uygulanacak yazılı ya da yazılı ol­mayan bir hukuk kuralının bulunmaması duru­munda ortaya çıkan boşluktur.
D) Var olan hükmün dürüstlük kuralıyla bağdaştırılamadığı hallerde ortaya çıkan boşluktur.
E) Somut olaya uygulanacak, örf ve adet hukukunun bulunması durumunda ortaya çıkan boşluktur.


14. Türk Medeni Kanunu'na göre hak ehliyeti için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Her insanın hak ehliyeti vardır.
B) Bütün insanlar, hukuk düzeninin, sınırları içinde, haklara ve borçlara ehil olmada eşittirler.
C) Hak ehliyeti, sağ ve tam doğumla başlar.
D) Hak ehliyetine sahip olmak için, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak gerekmez.
E) Hak ehliyeti pasif bir ehliyettir. Bu ehliyete sahip olmak için, işlem yapılması gerekmez.


15. Aşağıdakilerden hangisi olağanüstü dönemlerde dahi olsa Kanun Hükmünde Kararname ile kısıt­lanmayacak haklardan birisi değildir?
A) Yaşama hakkı
B) Kişilerin maddi, manevi varlığının bütünlüğü
C) Din ve vicdan özgürlüğü
D) Suç ve cezaların geçmişe yürütülemezliği
E) Konut dokunulmazlığı hakkı


16. Aşağıdaki oylamaların hangisinde TBMM Genel Kurulunda gizli oylama yapılması zorunlu değil­dir?
A) Anayasanın değiştirilmesiyle ilgili yapılan oylama
B) Meclis Başkanlığı seçimi
C) Milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görevi kabul eden milletvekilinin, milletvekilliğinin düşmesi hak­kında yerilen karar
D) Yüce Divan'a sevk kararı
E) Bir bakanla ilgili yapılan gensoru önergesi hakkındaki oylama


17. Aşağıdakilerden hangisinin kamu tüzel kişiliği anayasada düzenlenmemiştir?
A) RTÜK
B) Üniversite
C) İl özel idaresi
D) Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
E) TRT


18. Seçimlerin yenilenmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bakanlar Kurulu’nun kurulamaması ya da kurul­duğu halde güvenoyu alamaması halinde seçimler yenilenebilir.
B) Bakanlar Kurulu’nun görev sırasında güvenoyu is­teminin reddedilmesi durumunda seçimler yenile­nebilir.
C) Başbakanın güvensizlik oyu dışında çekilmesi du­rumunda 45 gün içinde Bakanlar Kurulu'nun kuru­lamaması halinde seçimler yenilenebilir.
D) Seçimlerin yenilenmesine Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanına danışarak karar verebilir.
E) Yenilenme karan bir parlamento kararı olduğu için resmi gazetede yayınlanmasına gerek yoktur.


19. Aşağıdakilerden hangisi kamu hukukunun dallarından biri değildir?
A) Anayasa hukuku
B) Medeni hukuk
C) Vergi hukuku
D) iş hukuku
E) idare hukuku


20. Özel hukukun en geniş dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anayasa hukuku
B) Devletler genel hukuku
C) Ticaret hukuku
D) Medeni hukuk
E) Borçlar hukuku


21. Aşağıdakilerden hangisi sübjektif ahlak ku­rallarından birisidir?
A) Başkalarına karşı sözünde durmak
B) Yalan söylememe
C) Yoksulluğa düşene yardım etmek
D) Diğer insanların malına göz dikmemek
E) Başkalarının kişiliğine saygılı olmak

CEVAPLAR

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.