29 Haziran 2012 Cuma

ORGANİZMA VE ÇEVRESİ KONU TESTİ 2

ORGANİZMA VE ÇEVRESİ KONU TESTİ 2
1-- Aşağıdaki algı yanılmalarından hangisi her bireyde görülmeyebilir?
A)Demiryolu raylarını uzakta birleşmiş gibi görme
B)Bahçedeki bir urgan parçasını yılan olarak görme
C)Arka arkaya yanıp sönen bir dizi ampulü hareketli bir ışık olarak görme
D)Uzaktaki bir kamyonu, yakındaki otomobilden küçük görme
E)Hareketli bir bulutun arkasındaki ayı, bir yöne doğru kayıyormuş gibi görme
2- İçi su dolu bir bardağın içine atılan madeni para, yandan bakıldığında daha büyük, üstten bakıldığında daha yakın algılanır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnektir?
A)Fiziksel illüzyon
B)Psikolojik illüzyon
C)Algıda tamamlama
D)Algıda gruplama
E)Halüsinasyon

3- Yeni göreve başlayan bir öğretmenin ilk derslerinde ders anlatırken heyecanlandığı,terlediği görülmüştür.Bu öğretmenin daha sonraki günlerde ders anlatırken heyecanlanmadığı terlemediği görülmüştür.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnektir?
A-)Alışma
B-) Duyarsızlaşma
C-) Aşırı uyarılma             D-)Yetersiz uyarılma
E-) Farklı uyarılma

4- Dindar bir kişi, bir konuşmanın dinle alakalı kısımlarına, sanatkar ise aynı konuşmanın sanat ile alakalı kısımlarına dikkat eder.
Bu durum aşagıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır ?
A-) Algıda örgütleme
B-) Algıda seçicilik
C-) Psikolojik illüzyon
D-) Algı yanılması
E-) Algıda değişmezlik

5- Aşağıdakilerden hangisi güdü ve duygu kavramlarına ilişkin yanlış bir ifadedir?
A) Davranışların altında yatan sebepleri güdü ve duygular teşkil eder.
B) Organizmanın harekete geçmesini sağlarlar.
C) Açlık, susuzluk, cinsellik gibi fizyolojik kökenli şeylere güdü denir.
D) Güdü genel bir tanımdır.
E) Dürtü, güdünün içinde bulunan bir kavramdır.

6- İllüzyon, gerçekte var olan bir uyarıcının olduğundan farklı algılanmasıdır.
Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi illüzyon olamaz?
A)Sisli havada elektrik direğinin insan zannedilmesi
B)Karanlıkta, ipteki çamaşırın hayalet zannedilmesi
C)Bulutlar hareket ederken ayın da hareket ediyormuş gibi algılanması
D)Havuzdaki balıkların yukarıdan bakıldığında olduğundan büyük görünmesi
E)Çocuğu olan bir kadının çocuğu ile konuştuğunu söylemesi

7-   Aşağıdakilerden hangisi illüzyona ait bir özellik değildir?
A)Bazı illüzyonlar fiziki koşullardan kaynaklanır
B)Nesneler olduğundan farklı algılanır
C)Bireyin psikolojik durumu illüzyona sebeb olabilir
D)Nesneler bireye farklı görünürler
E)Birey olmayan bir varlığı varmış gibi algılar

8-  Dünyaca ünlü bir cerraha ilk girdiği ameliyatı hatırlayıp hatırlamadığı sorulduğunda, cerrah:’Hiç unutur muyum, düşüp bayılmıştım’ cevabını vermiştir.
Buna göre, cerrahın ilk ameliyat deneyiminde aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmediği söylenebilir?
A)Pekiştirmenin
B)Aşırı uyarılmanın
C)Motivasyonun
D)Duyarsızlaşmanın
E)Algıda seçiciliğin

9-  Geceleyin yapılan havai fişek gösterisini rahat bir şekilde algılayıp izlerken; gündüz yapılan gösteriyi net algılayamayız.
Bu durum algıyı etkileyen faktörlerden hangisi ile açıklanır?
A)Tutum                  B)İlgi               C)Ortam
D)İhtiyaç                D)Psikolojik durum

10-  Telefon hattındaki arıza nedeniyle karşı tarafın konuşmalarını kesik kesik duyan bir kimse yine de konuşmasını sürdürmüştür.
Bu durum algının hangi özelliğinin bir sonucudur?
A)Seçicilik           B)Değişmezlik          C)Tamamlama
D)Şekil-zemin ilişkisi          D)Yanılma

11- ÖSS’ye hazırlanan bir öğrencinin televizyondaki sınavla ilgili bir haberi bir çok insandan önce algılaması aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
A)Algıda seçicilik B)Algıda değişmezlik
C)Motivasyon                            D)Zaman algısı
E)Derinlik algısı

12- Bir asker kaçağının her yeşil elbiseliyi inzibat sanması illüzyona; çocuğu ölen bir annenin çocuğuyla konuştuğunu söylemesi halüsinasyona örnektir.
Buna göre, illüzyon ile halüsinasyon arasındaki fark, uyarıcının hangi özelliğine dayalıdır?
A)Karmaşıklığına                        B)Şiddetine
C)Nesnel gerçekliğine D)Fiziksel konumuna
E)Dikkat çekme derecesine

13- Soğuk havalarda üşüdüğümüzde titreriz, sıcak ortamlarda ise terleriz.
Bu durum psikolojide aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgilidir?
A)Aşırı uyarılma                    B)Yetersiz uyarılma
C)Alışma                                D)Duyarsızlaşma
E)Dengelenme

14-  Organizmanın gerek iç dünyasından gerekse de dış dünyasından gelen uyarıcılara verdiği tepkilere davranış denir.
Aşağıdaki yargılardan hangisi davranışla ilgili söylendiğinde yanlış olur?
A)Hem gözlenebilen hem de gözlenemeyen olguları içerir
B)Aynı uyarıcıya farklı tepkiler verilebilir
C)Çok yönlü ve karmaşık bir yapısı vardır
D)Farklı uyarıcılar aynı tepkilere neden olabilir
E)Bireyin kalıtımsal özellikleri tarafından belirlenir

15-  Kalifornia’da hiç kış mevsimi yaşanmadığı halde, arıların kış hazırlığı yapması, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilebilir?
A)Dengelenme                       B)Duyusal uyum
C)Alışkanlık                            D)İçgüdü
E)Refleks

16-  Sabah evden çıkarken sürdüğümüz parfümün kokusunu belli bir süre sonra fark etmemeye başlamış olmamız, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilmektedir?
A)Duyarsızlaşma                     B)Alışma
C)Aşırı uyarılma                      D)Dengelenme
E)Farklılaşma eşiği

17- Fizyolojik güdüler, biyolojik temeli olan ve doğuştan getirilen güdülerdir.
Aşağıdakilerden hangisi fizyolojik güdülerden değildir?
A)Dinlenme                        B)Uyuma
C)Açlık                                D)Korunma
E)Başarı

18-  -Yüksekte bulunan nesneler daha uzaktaymış gibi algılanır.
- Küçük nesneler uzakta, büyük nesneler yakında algılanır.
Yukarıdaki açıklamalar aşağıdaki algı özelliklerinden hangisiyle ilgilidir?
A)Psikolojik illüzyon                   B)Halüsinasyon
C)Derinlik algısı D)Zaman algısı
E)Algıda değişmezlik

19-  -Dikey çizgili elbise giymiş birinin olduğundan uzun algılanması
- Suya batırılan bir çubuğun kırıkmış gibi algılanması
- Tren raylarının ilerde birleşiyormuş gibi algılanması
Yukarıdaki örnekler aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
A)Uyarıcının zıtlığı                     B)Halüsinasyon
C)Algıda tamamlama D)İllüzyon
E)Algıda değişmezlik

20-  Uyarıcıların beyne ulaşmasına duyum, beyne ulaşan uyarıcıların tanınmasına ve anlamlandırılmasına ise algı denir.
Buna göre algıyı duyumdan ayıran fark aşağıdakilerden hangisidir?
A)Geçmiş yaşantılarla ilgili olması
B)İçinde bulunulan durumla ilgili olması
C)Duyum sürecinden önce oluşması
D)İhtiyaçlara dayanması
E)Uyarıcıyla ilgili bilgiye ulaşılması

21- Ses boşlukta yayılmaz, erimeyen cismin tadı alınmaz, buharlaşmayan bircismin kokusu duyumlanamaz.
Bu parçada duyumun gerçekleşebilmesi için aşağıdaki koşullardan hangisi vurgulanmıştır?
A)Uyarıcı
B)Uyarıcıyı ileten uygun ortam
C)Uyarıcının duyum eşikleri arasında olması
D)Uyarıcıyı algılayan sağlam bir beyin
E)Uyarıcıyı seçen sağlıklı duyu organı

22- Odamızın ısısı 18 dereceden 19’a çıktığında bunu fark etmeyiz, ama 22 dereceye çıktığında fark edebiliriz.
Bu parçada aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek verilmiştir?
A)Dengelenmeye                    B)Aşırı uyarılmaya
C)Duyum eşiğine D)Farklılaşma eşiğine
E)Yetersiz uyarılmaya

23- Bilinen nesnelerin görünüşlerinin değişmelerine rağmen, algılarının aynı kaldığı duruma psikolojide ne ad verilir?
A)Algıda tamamlama B)Algıda değişmezlik
C)Algıda gruplama                  D)Algıda yanılsama
E)Zaman algısı

24- Bir uyarıcının duyu organları tarafından alınıp, sinir sistemi aracılığıyla beyne iletilmesine duyum denir.
Aşağıdakilerden hangisi duyumun gerçekleşebilmesi için gerekli olan faktörlerden biri değildir?
A)Sağlam bir beyin
B)İşlevini yerine getiren duyu organları
C)Uyarıcının duyum eşikleri arasında olması
D)Uyarıcının bir ihtiyacı karşılaması
E)Uyarıcıyı ileten uygun bir ortam

25- Tuttuğumuz takımın oyuncularının hatalarını görmeyiz, ama diğer takımların oyuncularının hatalarını çok çabuk fark ederiz.
Bu parçada algıyı etkileyen faktörlerden hangisi vurgulanmıştır?
A)Duygu B)Dikkat              C)Uyarıcı
D)Duyum                 E)Alışma

26- Televizyonda haberler verilirken kitap okumaya dalmış biri, haberleri büyük bir olasılıkla duyamaz.
Yukarıda anlatılan bu durum aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
A)Zaman algısı B)Algıda seçicilik
C)Derinlik algısı                D)Algıda değişmezlik
E)Algıda organizasyon

27- Organizmayı etkileyen, iç ya da dış çevreden gelen uyarıcıların şiddet ve süresinin normalin üzerine çıkmasıdır. Örneğin; bireyin şiddetli bir sese maruz kalması gibi.
Bu parçada aşağıdaki kavramlardan hangisi açıklanmaktadır?
A)Aşırı uyarılma B)Güdülenme
C)Yetersiz uyarılma           D)Dengelenme
E)Duyusal uyum

28- - Fareden korkan birinin, yerdeki çorabı fare olarak algılaması
- Bahçede bulunan bir hortumun yılan olarak algılanması
Yukarıda verilen örnekler aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgilidir?
A)Fiziksel illüzyon              B)Halüsinasyon
C)Dengelenme D)Psikolojik illüzyon
E)Algıda değişmezlik

29-  Bireydeki her duyum, algıyla sonuçlanmayabilir. Çünkü, organizmaya aynıanda gelen birçok uyarıcının, hepsi birden anlam kazanmaktadır. Bireyler, algıda seçicilik sayesinde belirli uyarıcıları algılamaktadırlar.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi algıda seçiciliği açıklar?
A)Uyarıcıların kendi içinde gruplanarak, bütünlük içinde algılanması
B)Özellikleri bilinen uyarıcı varlıkların, gerçekteki özellikleriyle algılanması
C)Varlıkların, üç boyutlu derinliği içinde algılanması
D)Olayların, belirli bir yer ve zaman dilimi içinde algılanması
E)Dikkatin, belli uyarıcılar üzerine yoğunlaşarak, yalnız o uyarıcının algılanması

30-  Belli bir süre evde yalnız kalan insanlarda uyarıcı eksikliğinden dolayı sıkıntı, rahatsızlık ve uyum sorunları ortaya çıkar.
Bu parçada aşağıdaki kavramlardan hangisi açıklanmıştır?
A)Aşırı uyarılma                      B)Farklılaşma eşiği
C)Yetersiz uyarılma D)Duyum eşiği
E)Alışma

31-  Ünlü İtalyan hukukçusu Lombrozo bir gün Roma Emniyet Müdürlüğüne görüşmeye gitmiş. Ama müdürün o sırada işi çokmuş. Lombrozo da boş durmamak için masadaki albümleri incelemiş.Bu arada müdüre, ‘Ne iyi ettiniz de bu anadan doğma suçluların albümünü yaptınız.’ Demiş. Müdür: ‘Yanılıyorsunuz, albümlerdeki fotoğraflar namuslu ve sicilleri en iyi işçilere aittir.’ Karşılığını vermiştir.
Lombrozo’nun bu tutumu aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?
A)Bir nesneye ilişkin algının, zaman içinde değişebileceğine
B)Algı yanılmalarının uyarıcıdan kaynaklanabileceğine
C)Ön yargıların algıyı etkilemesine
D)Hareketli nesnelerin öncelikle algılandığına
E)Algının fizyolojik temelinin bulunduğuna

32- Hırsızlık yapmak, insanların haysiyet ve onurunu zedeleyen bir davranıştır. Bundan dolayı insanların çoğu hırsızlık yapmaktansa aç kalmayı tercih ederler.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A)Bazen sosyal güdülerin fizyolojik güdülerden üstün olabileceğine
B)Bireyin temel ihtiyaçları için her şeyi yapabileceğine
C)Bireyin hayatta kalabilmesi için fizyolojik güdülere ihtiyaç duyduğuna
D)Fizyolojik güdülerin sadece insana özgü olduğuna
E)Sosyal güdülerin temelinde fizyolojik güdülerin bulunduğuna

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.