9 Aralık 2012 Pazar

LİSE 3 (11. SINIF) COĞRAFYA (TÜRKİYE’DE HAYVANCILIK VE ORMANCILIK) TEST SORULARI VE CEVAPLARI

LİSE 3 COĞRAFYA (TÜRKİYE’DE HAYVANCILIK VE ORMANCILIK)
Soru 1.  Türkiye’de hayvancılıktan sağlanan gelirin çok düşük olması aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A)  Ahır hayvancılığının yaygın olmasıyla
B)  Hayvan sayısının yetersiz olmasıyla
C)  Mera hayvancılığının yaygın olmasıyla
D)  Hayvancılıkla uğraşan nüfusun az olmasıyla
E)  Otlak alanlarının yetersiz olmasıyla
Soru 2.  Yağış miktarının fazla ve yazların serin olduğu yerlerde büyükbaş hayvancılık faaliyeti yapılır. Hakkari Bölümünde yağış miktarı fazla olmasına rağmen büyükbaş hayvancılık faaliyeti yapılmaz. Bunun başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Eğim ve engebenin fazla olması
B)  Ulaşımın gelişmemiş olması
C)  Tüketici nüfusun az olması
D)  Sanayileşmenin az olması
E)  Kışların çok soğuk olması
Soru 3.  Türkiye’de kesilen küçükbaş hayvan başına 12,6 kg, büyükbaş hayvan başına 64,7 et elde edilmesine rağmen büyükbaş hayvancılığın yaygın olamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Küçükbaş hayvanların etinin daha fazla besleyici                                olması
B)  Türkiye’de dericilik sanayinin gelişmemiş olması
C)  Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde daha çok sermayenin gerekmesi
D)  Dokuma sanayinde yün ve tiftiğin daha çok kullanılması
E)  Doğal şartların küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine daha uygun olması


Soru 4.  I.     Hayvan sayılarının arttırılması
II.       Ahır hayvancılığının geliştirilmesi
III.    Süt kuzu ve dana kesiminin önlenmesi
IV.     Hayvan soylarının ıslah edilmesi
V.       Yem üretiminin artması
Yukarıdakilerden hangisi hayvancılıkta verimi arttırmaz?

A)  V       B)  IV       C)  III       D)  II     E)  I

 

Soru 5.  Ülkemizde besicilik ve ahır hayvancılığının gelişmesinde, aşağıdaki kültür bitkilerinden hangisinin yaygın olarak tarımının yapılması daha fazla katkı sağlamaktadır?

A)  Buğday               B)  Çay               C)  Üzüm
D)  Şeker pancarı               E)  Ay çiçeği


 
 

Soru 6.   I.    Arazinin fazla engebeli olmaması
II.       Sulanan arazinin geniş olması
III.    Bozkırların geniş yer kaplaması
IV.     Yaz mevsiminin serin geçmesi
V.       Yıllık yağış miktarının fazla olması
Yukarıdakilerden hangileri ülkemizde küçük baş hayvancılığın yoğun olduğu yörelerin ortak özelliklerindendir?

A)  I ve II         B)  I ve III         C)  II ve III
D)  I ve IV         E)  IV ve VSoru 7.    I.   Tarım alanlarının dar olması
II.     Yaz mevsiminin yağışlı geçmesi
III.   Çayır ve otlakların geniş yer tutması
IV.   Yüz ölçümünün fazla olması
V.      Halkın alışkanlıkları ve tecrübeleri
Erzurum-Kars yöresinde büyükbaş hayvancılığın yaygın olmasında yukarıdakilerden hangileri etkili değildir?

A)  I ve II         B)  I ve III         C)  II ve III
D)  I ve IV         E)  IV ve V


 Soru 8.  Hayvancılığın yaygın olduğu şehirlerde et kombinaları ve süt ürünleri işleyen fabrikalar çoktur.

Aşağıdaki yörelerden hangisinde  et ve süt işleyen fabrika daha azdır?

A)  Edirne            B)  Erzurum             C)  Van
D)  Giresun            E)  KarsSoru 9.  Ülkemizde yapılan hayvancılık faaliyetleri ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru bir bilgi değildir?

A)      İpek böcekçiliği en çok Güney Marmara  Bölümü’nde gelişmiştir. 
B)      Ülkemizin hayvan sayısı fazla fakat hayvanlardan elde edilen veri düşüktür.
C)      Doğu Anadolu Bölgesi’nde nüfusun yoğun olması büyükbaş hayvancılığı geliştirmiştir.
D)      Küçükbaş hayvancılık İç Anadolu Bölgesi’nde çok gelişmiştir.
E)      Arıcılık hemen hemen her bölgede yapılan bir hayvancılık faaliyetidir.
Soru 10.  Ahır hayvancılığı genellikle nüfusun yoğun olduğu yerlerde yoğunlaşmıştır.Buna göre aşağıdaki bölgelerden hangisinde ahır hayvancılığının diğerlerine göre daha fazla gelişmesi beklenir?

A) İç Anadolu          B)  Doğu Anadolu          C)  Ege
D) Akdeniz          E)  KaradenizSoru 11. 

Yandaki haritada üç hayvan türünün Türkiye’de yetiştirildiği alanlar numaralarla gösterilmiştir.Bu hayvan türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

       ____I_____          ____II____         ____III_____
A)    Kıl keçisi                  Sığır                Tiftik keçisi  
B)   Tiftik keçisi               Sığır                   Kıl keçisi
C)      Tavuk                     Manda                Kıl keçisi
D)     Manda                    Arıcılık                 Tavuk
E)    İpek böceği               Sığır                  Kıl keçisi
Soru 12.   Aşağıda  hayvancılığın ülkemizde dağılışı ve dağılış sebebi eşleştirilerek verilmiştir.
Buna göre eşleştirmelerden hangisinin sebebi yanlış verilmiştir?

           Adı            Dağılışı        Sebebi         
A)  İpekböceği    Marmara      Ormanların fazla olması
B)  Kümes hay.   Marmara      Nüfusun yoğun olması
C)  Koyun          İç Anadolu    Bozkırların çok olması
D)  Sığır          Erzurum-Kars  Yaz yağışları ve çayır
E)  Balıkçılık    Karadeniz       Denizin az tuzlu olması


Soru 13.  Aşağıdaki şehirlerimizden hangisinde arıcılık faaliyeti ve bal üretimi yaygın değildir?

     A)  Hakkari          B)  Sakarya       C)  Rize
D)  Kars         E)  Ordu


Soru 14.  Aşağıdaki tabloda Türkiye’de 1991 – 1995 yılları arasında dört hayvan türündeki hayvan sayıları (bin adet) verilmiştir.

1991
1992
1993
1994
1995
Sığır
12.000
11.950
11.910
11.900
11.850
Manda
370
350
320
300
250
Koyun
40.500
39.500
37.500
35.600
34.000
Keçi
10.800
10.500
10.150
9.600
9.100
Yalnızca tablodaki bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A)   Sığır sayısında bir önceki yıla göre azalmanın en    çok olduğu yıl 1993’tür.
B)      Manda sayısı 1991 yılına göre 1995 yılında %50 azalmıştır.
C)      Verilen yıllarda, dört türün tümünde hayvan sayıları sürekli azalmıştır.
D)      Bazı yıllar, keçi sayısı sığır sayısıyla aynıdır.
E)      1992 ile 1993 yılları arasında, keçi sayısındaki azalma koyun sayısındakinden fazladır.
                                                                (2002)
Soru 15.  Türkiye’de aşağıdaki hayvancılık faaliyetlerinden hangisi ile bitki örtüsü ya da bitki türleri arasındaki ilişki en azdır?

A)      Büyükbaş hayvancılık
B)      Küçükbaş hayvancılık
C)      Kümes hayvancılığı
D)      Arıcılık
E)      İpek böcekçiliği
                                            (1998-ÖSS)Soru 16.  Kültür balıkçılığında balıklar kuluçka havuzlarında kafesler ve gölcükler içerisinde büyütülür. Ülkemizde kültür balıkçılığı son yıllarda artış göstermiş, devlet bu konuda üreticileri teşvik edici tedbirler almıştır.
Ülkemizde kültür balıkçılığının gelişme göstermesinde aşağıdakilerden hangisinin payı yoktur?

A)      Denizlerimizde balık çeşidinin az olması
B)      Pazarlama olanaklarının kolay olması
C)      Denizlerimizde kirlenmenin fazla olması
D)      Avlanma giderlerinin az olması
E)      Kültür balıkçılığında verimin fazla olması
Soru 17.  Türkiye’de balık avcılığının ortalama %82’si Karadeniz, %10’u Marmara, %5’i Ege, %3’ü Akdeniz’den sağlanır.
Buna göre balık avcılığının denizlere dağılımını aşağıdakilerden hangisi ile açıklayabiliriz?

A)      Denizlerin kapladıkları alanlarıyla
B)      Denizlerin kirlilik oranlarıyla
C)      Deniz çanaklarının derinlikleriyle
D)      Denizlerin tuzluluk oranlarıyla
E)      Kıta sahanlıklarının genişlemesiyle


Soru 18.  Yurdumuzda her yıl bir çok yerde orman yangınlarının görülmesi daha çok aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

A)      Yangın için gerekli önlemlerin alınmaması
B)      İğne yapraklı ormanların fazla yer tutmasının
C)      Bazı yerleşim alanlarının orman içinde olması
D)      Yaz aylarının sıcak ve kurak geçmesinin
E)      Ormanların daha çok sapa yerlerde olması

Soru 19. 

 Nemlilik ve yağış miktarı ile orman varlığı arasında genel olarak bir paralellik vardır.
Buna göre yukarıdaki Türkiye Haritasında gösterilen oklardan hangilerinin doğrultusunda gidildiğinde orman alanlarında bir artış görülür?

A)  1 ve 2           B)  2 ve 3           C)  1 ve 3
D)  2 ve 4           E)  3 ve 4Soru 20.  Bir çok bitki topluluğunda olduğu gibi ormanlarında en fazla gelişip büyüdüğü zaman sıcaklık ve yağışın fazla olduğu zamandır. Yurdumuzdaki ormanların üst sınırı Doğu Anadolu Bölgesi’nde 2800 m, İç Anadolu Bölgesi’nde 2500  Karadeniz Bölgesi’nde ise 2200 m civarındadır.
Orman üst sınırının Doğu Anadolu Bölgesi’nde daha yüksek olması bölgenin hangi özelliği ile açıklanır?

A)      Karasallık şiddetinin fazla olmasıyla
B)      Nüfus yoğunluğunun düşük olmasıyla
C)      Kış sıcaklıklarının çok düşük olmasıyla
D)      Kışın yağışların kar şeklinde olmasıyla
E)      Bölge topraklarının verimli olmasıylaCEVAP ANAHTARI1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
C
A
E
E
D
B
E
D
C
C
B
A
B
C
C
A
D
D
E
A

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.