9 Aralık 2012 Pazar

11. SINIF COĞRAFYA TÜRKİYE'NİN EKONOMİK COĞRAFYASI - TEST SORULARI VE CEVAPLARILİSE 3 COĞRAFYA (TÜRKİYE’NİN EKONOMİK COĞRAFYASI
TÜRKİYE’DE HAYVANCILIK  VE ORMANCILIK)

 
Soru 1.  Ülkemizdeki hayvancılıkla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

     A) Tiftik keçisi en çok İç Anadolu’da yetiştirilir.
     B) Mera hayvancılığı giderek azalmaktadır.
     C) Küçükbaş hayvancılık daha yaygındır.
     D) Hayvan sayısı yönünden Avrupa’da baştadır.
     E) Hayvanlarımızın  et ve süt verimi yüksektir.Soru 2.   Türkiye’de kesilen küçükbaş hayvan başına ortalama 12,6 kg. ,büyükbaş hayvan başına ise 64,7 kg. ortalama et elde edildiği halde, küçük baş hayvancılığın büyükbaş hayvancılığa oranla daha yaygın olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kısa ömürlü, kısa boylu bozkırların yaygın                                            .    olmasına
      B) Engebenin ve ortalama  yükseltinin fazla olmasına
      C) Dokuma endüstrisinin büyük oranda yün ve tiftiğe …..      bağlı olmasına
      D) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinin zahmetli ………olmasına
      E) Küçükbaş hayvanların et ve sütünün daha değerli ………olmasına

Soru 3. Türkiye’de hayvansal verimi arttırmada aşağıdaki-lerden hangisi etkili değildir?

      A) Yem bitkileri üretiminin arttırılması
      B) Üreticilerin kredilerle desteklenmesi
      C) Mera hayvancılığının teşvik edilmesi
      D) Hayvan soylarının ıslah edilmesi
      E) Hayvansal ürünler sanayinin geliştirilmesi

       
               Soru 4.  Ülkemizde hayvancılığın tarımdan önce olduğu yerlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

     A) Yer şekillerinin engebeli, toprakların kıraç olması
     B) Yağışın bol,yağış rejiminin düzenli olması
     C) Yazların sıcak geçmesi, kış yağışlarının fazla olması
     D) Toprakların mineral bakımından zengin olması
     E) Özellikle orman bakımından çok zengin olması
Soru 5.   Modern usullerle hayvancılık yapılan bir ülkede aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

      A) Hayvan ırklarının ıslahı
      B) Yem üretiminin arttırılması
      C) Üreticilerin desteklenmesi
      D) Ahır hayvancılığın özendirilmesi
      E) Otlak alanlarının genişletilmesi

       
               Soru 6.   Türkiye’de en yaygın hayvancılık faaliyeti küçük baş hayvancılıktır.
      Aşağıdakilerden hangisi bu duruma yol açan etkenlerden biridir?

      A) Tarım alanlarının sınırlı olması
      B) Yer şekillerinin çok engebeli olması
      C) Diğer hayvancılık faaliyetlerinin zahmetli oluşu
      D) Yer şekillerinin ve iklimin uygun oluşu
      E) Et ve süt veriminin fazla oluşu

       
Soru 7.   Küçük baş hayvancılık bozkır bitki örtüsünün yaygın olduğu bölgelerimizde yetiştirilir.
        Buna göre aşağıdaki bölümlerin hangisinde küçük baş hayvancılık daha az yapılır?

A)      Konya Bölümü
B)      Orta Fırat Bölümü
C)      Erzurum-Kars Bölümü
D)      İç batı Anadolu Bölümü
       E)   Ergene Bölümü
Soru 8.   Aşağıda verilen hayvan türlerinden hangisi Türkiye’nin az yağış alan iç kısımlarında yetiştirilir?

      A) Tiftik keçisi                 B) Sığır              C) Kıl keçisi   
                      
      D) At                                E) İpek böceğiSoru 9.  Ülkemizde aşağıdaki ürünlerden hangisinin tarımının yoğun olduğu yörede, küçük baş hayvancılık en azdır?

     A) Antep fıstığı                  B) Çay              C) Ay çiçeği 

     D) Şeker pancarı                E) BuğdaySoru 10.   Ülkemizde büyük baş hayvancılığa en elverişli yerler doğu Karadeniz yaylaları ile Erzurum-Kars ve Ardahan platolarıdır.
       Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)      Yaz yağışlarının fazla olması
B)      Sulama imkanlarının gelişmiş olması
C)      Geniş düzlüklerin olması
D)      Yükseltinin ve eğimin fazla olması
       E)    Tarım topraklarının verimli olması
Soru 11.   Türkiye’de yetiştirilen hayvan türleri  ve bu türlerin yoğun olduğu yerler aşağıda verilmiştir.
Bu eşleşmelerden hangisi yanlıştır?

         Hayvan türü                       Yaygın olarak yetiştiği yer
       ------------------                    --------------------------------
     A)    Sığır                                  Erzurum-Kars Bölümü
     B)    Koyun                               İç Anadolu Bölgesi
     C)    Kıl keçisi                          Karadeniz Bölgesi
     D)    Tiftik keçisi                      İç Anadolu Bölgesi
     E)     İpek böceği                      Güney Marmara Bölümü

Soru 12.    Aşağıda yer alan hayvanların hangisinin ürünleri sanayi   de işleme tutulmadan kesinlikle kullanılmaz?

      A) Koyun                     B) Arı                         C) Manda     

      D) Tavuk                      E) İpek böceği
Soru 13.   Aşağıdaki bölgelerimizin hangisinde ahır hayvancılığı ve besicilik daha fazla yapılmaktadır?

      A) İç Anadolu          B) Marmara       C) Doğu Anadolu
   
      D) Karadeniz           E) Akdeniz
Soru 14. Ülkemizde aşağıdaki ürünlerden hangisinin tarımının yoğun olduğu yörede, büyük baş hayvancılık daha az yapılır?

      A) Mısır                   B) Çay                       C) Fındık    

      D) Buğday              E) Şeker pancarıSoru 15.   Arıcılığı asıl geçim kaynağı olarak seçenler, ülkemizde gün geçtikçe artmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun ortaya çıkmasında en büyük etkiye sahiptir?

A)      Çok emek gerektirmemesi
B)      Ekonomik değerinin yüksek olması
C)      Arı ürünlerine olan ihtiyacın artması
D)      İklim şartlarından daha az etkilenmesi
       E)   Besin değerinin yüksek olması


Soru 16.   Bugün ülkemizde modern tavukçuluk daha çok İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Adana gibi büyük merkezlere yakın yerlerde gelişmiştir.
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)      Tavuğun ticari değerinin yüksek olması
B)      İklim şartlarının elverişli olması
C)      İş gücüne fazla ihtiyaç duyulması
D)      Büyük tüketim merkezlerine yakın olması
E)      Kentlerdeki işsiz insanlara iş kapısı olması

Soru 17.   Balıkçılığın ilkel metotlarla yapıldığı bir ülkede aşağıdakilerden hangisinin oluşması beklenemez?

A)      Kum motorlarının balık yuvalarını bozması
B)      Açık deniz balıkçılığının yapılması
C)      Kaçak ve zamansız avlanmaların yapılması
D)      Balıkçı teknelerinin küçük ve yetersiz olması
E)      Denizin sanayi ve yerleşim atıkları ile kirletilmesi
Soru 18.   Türkiye’de balıkçılığın yeterince gelişmeme -sinde aşağıdakilerden hangisinin payı en azdır?

      A)  Soğuk denizlere ve okyanuslara uzak olması 
      B) Su ürünlerini değerlendirme tesislerinin yetersiz ……….oluşu
      C) Kıyılarımızın temizliğine yeterince özen ………gösterilmemesi
      D) Bazı kıyılarımızın deniz turizmine ayrılmış olması
      E) Yanlış balık avlama yöntemlerinin yapılıyor olmasıSoru 19.   Türkiye’de avlanan balık miktarının büyük bir bölümü    (%81) Karadeniz’den sağlanır.  
       Karadeniz’de balıkçılığın gelişmesinde;       
I.        Kıyı şeridinin uzun oluşu
II.      İklimin ılıman oluşu
III.   Kıta sahanlığının dar oluşu
IV.    Yer şekillerinin fazla engebeli oluşu
V.      Tarım alanlarının sınırlı oluşu
      Gibi faktörlerden hangisinin etkisi daha çoktur?

      A) I ve III                   B)Yalnız II                    C) I ve II
                
      D) II ve III                  E) IV ve V
Soru 20.   Ülkemizde yetiştirilen tarım ürünlerinin bir kısmı doğrudan ve dolaylı olarak hayvancılığımıza katkı sağlamaktadır.
      Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi için bu durum söz konusu olamaz?

      A) Burçak                  B) Buğday                  C) Fındık  

      D) Çavdar                  E) Şeker pancarı
Soru 21.   Ormanlarımızın ülke ekonomisine doğrudan (ölçülebilen) ve dolaylı (ölçülemeyen) olmak üzere bir çok katkıları vardır.
      Aşağıdakilerden hangisi ormanlarımızın doğrudan katkılarındandır?

A)      Barajların ömrünü uzatması
B)      İklim üzerindeki etkileri
C)      Hammadde temin etmesi
D)      Doğal afetleri önlemesi
E)      Dinlenme imkanları sunması

Soru 22.  Türkiye’deki orman alanlarının %7’si İç Anadolu Bölgesi’ndedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise orman varlığı, Türkiye^deki orman alanlarının %3’ünü ancak bulur.
      Bu iki bölgemizin doğal koşulları göz önüne alındığında, bölgelerin orman payları aşağıdakilerden hangisi ile çelişir?

      A) Yağış miktarıyla     
      B) Yağış rejimiyle    
      C) Yükseltileriyle 
      D) Buharlaşma miktarıyla   
      E) Yüzölçümleriyle


Soru 23.  Karadeniz Bölgesi’nden sonra orman örtüsü bakımından en zengin bölgemiz hangisidir?
      A) Marmara              B) Ege              C) Doğu Anadolu                            
     
      D)İç Anadolu           E) Akdeniz          Soru 24. Aşağıda Türkiye’nin orman varlığı ile verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

      A) Orman varlığı bakımından en fakir bölge G. Doğu     ………Anadolu   Bölgesidir.               
      B) Orman ürünlerinden en fazla geliri Doğu Karadeniz    ………Bölümü Sağlar.
      C) Orman bakımından en zengin bölge Karadeniz ………Bölgesidir.
      D) Kıyı bölgelerimizde ormanların fazla olmasının  ………nedeni  nemliliktir.
      E) Orman endüstrisinin en fazla geliştiği bölüm Batı ………Karadeniz  Bölümüdür.

CEVAP ANAHTARI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
E
A
C
A
E
D
C
A
B
A
C
E
B
D
B
D
B
D
E
C
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
C
A
E
B

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.