24 Eylül 2012 Pazartesi

2012-2013 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI (BİRYAY)

SAYFA 9
Osmanlı Devleti’nin Yükselme Döneminde siyasî, sosyal yapısını tarih ansiklopedilerinden
araştırınız. Araştırma sonuçlarıyla ilgili bir sunum hazırlayınız.


Osmanlı Devleti'nin Sosyal Yapısı: Osmanlı Devleti çok uluslu bir devletti. Farklı dil, din ve ırktan meydana gelen bir toplum yapısı vardı.


Osmanlı Devleti'nin Siyasi Yapısı: Osmanlı Devleti'nde halk, yönetenler ve yönetilenler diye ikiye ayrılıyordu.
Yönetenler: Saray halkı, seyfiye(askerler), ilmiye, kalemiye (bürokratlar) olmak üzere dört gruptan oluşuyordu.
Yönetilenler: (reaya) Köylü, şehirli, Müslüman, gayrimüslimlerden oluşuyordu.Osmanlı Devleti’nde skolastik zihniyeti araştırınız.
Skolastik zihniyet dini duyarlılığın ön planda olduğu zihniyettir. Ancak bu dini duyarlılık dinin özünü kavramaktan uzaktır.
Osmanlı Devleti'nde halkın büyük çoğunluğu Müslümandır. Yönetimde görev almanın koşulu Müslüman olmak ve Türkçe konuşmaktır. Gayrimüslimler (Hristiyan ve Yahudiler) cizye vergisi öderlerdi ve kendi hukuk kurallarına göre yargılanırlardı. Gayrimüslimler askerlikten muaf tutulurdu.

Mehmet Murat’ın “Turfanda mı Turfa mı?” adlı eserini okuyunuz. Daha önceki yıllarda
öğrendiğiniz anlatmaya bağlı edebî metinleri inceleme yöntemine göre eseri inceleyiniz.

Aşağıdaki linkten eserin incelemesine ulaşabilirsiniz.
www.ayseakay.net/makaleler/100-mizanci-m...-yoksa-turfa-mi.html

Yenileşme ihtiyacının sebepleri üzerinde tartışınız. Beş dakikalık tartışma sonrasında
ulaştığınız sonuçları defterinize yazınız.

YENİLEŞME: Var olanın çağın gereksinimlerine göre yeniden düzenlenmesi demektir.Yenileşmeye neden ihtiyaç duyulur. Çeşitli alanlarda çağın gerisinde kalındığı için. Osmanlı Devleti; bilim, teknik, eğitim, askeri vb. alanlarda çağın gerisinde kaldığı için yenileşmeye ihtiyaç duymuştur.

1. “Yenileşme Dönemi” ifadesi, hangi durumlarda ve niçin kullanılır?
Var olan yeterli olmayıp düzen bozulduğunda bunların çağın gereksinimlerine göre yeniden düzenlenmesi için çalışmaların yapıldığı durumlarda...
2. Bir nesnenin veya yapının tanzim edilmesine (düzenlenmesine) niçin ihtiyaç duyulur? Tanzim edilmesi gereken nesne veya yapıların özellikleri nelerdir? Açıklayınız.
Eskimiştir, ihtiyacı karşılayamıyordur vb. Örnek: Karayollarının düzenlenmesi, eski tarihi binaların düzenlenmesi vb.

3. “Batılılaşma” sözünden ne anladığınızı söyleyiniz.


Batı ülkelerine göre geri kalmış;siyasi,ekonomik,teknik, eğitim, hukuk vs. gibi alanlar da Batı seviyesine çıkma arzusu anlmına gelir.

4- Başlangıçtan günümüze değin edebiyatımızın dönemleri:

1-İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı

a) Sözlü Edebiyat Dönemi

b) Yazılı Edebiyat Dönemi

2-İslamiyet sonrası Türk Edebiyatı

a) Divan Edebiyat Dönemi

b) Halk Edebiyat Dönemi

3- Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı

a) Tanzimat Edebiyatı Dönemi

b) Servet-i Fünun Edebiyatı

c) Fecri A-ti Edebiyatı

d) Milli Edebiyatı

e) Cumhuriyet Dönemi


11. SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI (BİRYAY-11. SAYFA) YENİLEŞME DÖNEMİ

1. Şiirde Orta Çağa özgü dünya görüşü ile modern dünya anlayışını ifade eden kelimeleri belirleyiniz.

Orta Çağa özgü kelimeler: çeşme-i hayvan (ölümsüzlük çeşmesi), remil, kehanet, cifir, tenasüh (ruh göçü) vb.
Modern dünya anlayışını ifade eden kelimeler: akıl,deney, astronomi, coğrafya, kimya, fizik ve felsefe, yer çekimi kanunu, elektrik, buhar, icatlar, bilgi, medeniyet
Bu kelimeleri uygun başlık altında defterinize yazınız.
2. Geleneksel zihniyet ile modern zihniyeti şiirde anlatılanlardan hareketle karşılaştırınız. Sonucu kısaca açıklayınız.
Geleneksel zihniyet gerçeklerden uzak, hayali;
modern zihniyet, akla, bilime, medeniyete önem veren bir zihniyettir.
3. 21 ve 22. beyitlerde hangi kavramlardan söz edilmektedir? Bu kavramların Tanzimat sonrası zihniyetle ilişkisini belirleyiniz.
Adalet,hak, hukuk, eşitlik

4. Sadullah Paşa, şiirinin son iki beytinde toplumların sonsuza dek yaşayabilmesini hangi şartabağlamaktadır? Neden?
Bilgi ve medeniyete sahip olma  11. SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI (BİRYAY-14. SAYFA) YENİLEŞME DÖNEMİ 

DEĞERLENDİRME

1. Aşağıdaki cümlelerin başına yargı doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
( D ) Büyük devletlerin gerilemesi, sosyal düzendeki bozulma ve aksaklıklardan kaynaklanır.
( Y ) Osmanlı Devleti en parlak dönemini XIX. yüzyılda yaşamıştır.
( Y ) XIX. yüzyıl bilim ve sanatta Avrupa’nın Osmanlıyı örnek aldığı dönemdir.
( D ) Ordunun bozulması, devlet yapısındaki çözülüşün sonucudur.
( D) Osmanlı toplumunda padişah, Allah’ın gölgesi kabul edilir. Toplumu temsil eden piramidin en üst noktasında padişah yer alır.
2. Aşağıdaki cümleleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.
1839’da ilan edilen ………TANZİMAT FERMANI XIX. yüzyıldaki en ciddi ve köklü yenileşme hareketidir.
Yenileşme Döneminde …BATI.. düşüncesine, yaşama biçimine, bilimine ilgi duyulmuştur.
3. Tanzimat Fermanı’nın siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda getirdiği yenilikler nelerdir?

4. Aşağıdakilerden hangisinde “tanzimat” kelimesinin anlamı doğru olarak verilmiştir?
A. Değişim B. Devrim C. Düzenleme D. Yenileşme E. Batılılaşma
5. Tanzimat fermanının maddeleri arasında aşağıdakilerden hangisi ile ilgili bir düzenleme yoktur?
A. Hukuki yapı B. Askerî hayat C. İdari yapı
D. Kültürel hayat E. Sosyal hayat

6. Aşağıdakilerden hangisi Yenileşme Döneminde Batı düşüncesine ve yaşama biçimine, Avrupa’da gerçekleştirilen bilimsel gelişmelere ilgi duyulma nedenlerinden biri değildir?
A. Avrupa’nın XVIII. yüzyıldan itibaren siyasi ve ekonomik alanlarda ilerlemesi
B. Avrupa devletlerinin siyasi, askerî ve ticari alanlarda Osmanlı Devleti’ni desteklemesi
C. Batı toplumlarının bilim ve teknikte ileri düzeyde olmaları
D. Yeni buluşların Avrupa uluslarını güçlendirmesi
E. Osmanlı Devleti’nin yönetim, eğitim hayatında ve askerî sistemde Batılı devletlerin gerisinde kalması
I. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Soruları

1. Aşağıdakilerin hangisi yenileşme hareketlerinden değildir?
A) Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesi
B) Sosyal düzenin merkezî otorite çevresinde sağlanması
C) Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi
D) Islahat Fermanı’nın ilan edilmesi
E) Avrupai tarzda eğitim veren modern okulların açılması

2. (I) Sanatçıların amacı, eserlerinde yalnızca düş gücünü yansıtmaktır. (II) Edebî metinlerde kahramanların psikolojik çözümlemeleri yapılabilir. (III) Edebî metinlerde siyasi ve sosyal olayların etkisine rastlanmaz. (IV) Medeniyet değişikliği, edebiyatımızın dönemlere ayrılmasında etkili değildir. (V) Edebî metinler, toplumsal sorunlara kalıcı çözüm önerileri içerir.
Yukarıdaki cümlelerin hangisinde verilen bilgi doğrudur?
A) I B) II C) III D) IV E) V

3. Orta Çağı sona erdiren düşünce akımıdır. Olguculuk olarak da bilinir. Sağlam ve kesin bilginin deney ve gözlem sonucu elde edileceğini savunur. Deneyden başka bir şeye güvenen insan yanılgıya düşer.
Paragrafta anlatılan düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hümanizm B) Romantizm
C) Pozitivizm D) Rönesans
E) Reform

4. Osmanlı Devleti’nin Tanzimat’tan önceki siyasi ve sosyal yapısı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Yönetim yetkisinin padişahın elinde olması
B) Devlet düzeninin oluşturulmasında İslam dininin esas alınması
C) Devletin en yüksek eğitim kurumunun medreseler olması
D) Medreselerde pozitif düşünceyi temel alan modern eğitim verilmesi
E) Halkın farklı din, mezhep ve ırklara ait topluluklardan oluşması

5. Yenileşme Dönemi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Yenileşme hareketlerinin halkın isteği ile gerçekleştirilmesi
B) Yenileşme hareketlerinin her alanda köklü değişiklikler içermesi
C) Bu dönemde devletin ekonomik açıdan çok güçlü olması
D) İlk resmî gazetenin bu dönemde çıkarılması
E) Alaturka yaşam tarzının moda olması

6. Aşağıdakilerden hangisi skolastik düşüncenin yayılması sonucu gerçekleşmiştir?
A) Akıl gücünün önemsenmesi
B) Basın hayatının canlanması
C) Halkın egemen güç olması
D) İlerleme ve gelişmenin durması
E) Bilimin hızla gelişmesi

7. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlının XVIII ve XIX. yüzyılda gerçekleştirdiği yenileşme hareketleri arasında yer almaz?
A) Meclis-i Mebusanın kapatılması
B) Kanunuesasi’nin hazırlanması
C) Nizam-ı Cedit’in kurulması
D) Tanzimat Fermanı’nın ilanı
E) Islahat Fermanı’nın ilanı

11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS KİTABI CEVAPLARI DİĞER SAYFALAR

15 yorum:

 1. bundan sonraki sayfaların cevabını yayınlanmasını da isterim.Lütfen

  YanıtlaSil
 2. bundan sonraki sayfaları acaba nezaman yayınlıcaksınız lütfenn

  YanıtlaSil
 3. yayınlarsanız link atarmısınız

  YanıtlaSil
 4. Bundan sonraki sayfalarıda cevaplandırın lütfenn..

  YanıtlaSil
 5. ya yayımlasanıza artık, ödev yarına. nasıl yetiştireceğim ya

  YanıtlaSil
 6. Bu yorum bir blog yöneticisi tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 7. HADİİİİİİİİİİİİİİİİİ

  YanıtlaSil
 8. ya lütfen yayımlayın diğer sayfalarıı {MELEKNUR}

  YanıtlaSil
 9. evet yh nolur yyınlayın

  YanıtlaSil
 10. Bu yorum bir blog yöneticisi tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 11. sayfa 47 den sonrası lazım lütfen

  YanıtlaSil
 12. 50.sayfa lazım çok acil lütfennnnnnnnnnnnn

  YanıtlaSil

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.