26 Haziran 2012 Salı

KPSS - Tarih Soruları


TARİH
1- Kırşehir’de bulunan “ Caca Bey”medresesi aşağıdaki devletlerden hangisi   tarafından yapılmıştır?
A)       Osmanlı devleti
B)        Danişmentliler
C)       Saltuklular
D)       Anadolu  Selçuklu Devleti
E)        Mengücekliler

2- Anadolu  Selçuklu Devletinde  ordu mensuplarına ve devlet memurlarına  hizmet ve maaşlarına  karşılık verilen  topraklara  ne ad verilir?
A)      Has arazi
B)      Mülk arazi
C)      Ikta
D)      Vakıf arazi
E)      Tımar


3- Osmanlı devleti’ nin Kültür ve Medeniyeti kendinden önceki Türk İslam Devletlerinin bir devamı niteliğindedir? Aşağıdaki uygulamalardan hangisi bu görüşe  kanıt olarak gösterilemez?
A)      Tımar sistemi
B)      Ekber ve Erşed sistemi
C)      Ordu sistemi
D)  Divan Teşkilatı
E)   Hukuk Sistemi

4-  Osmanlı  Devletinde mesleki eğitim kurumları olarak da kabul edilen  teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?
A)       Lonca
B)        Medrese
C)       Enderun
D)       Divan
E)        İmarethane

5-  Aşağıdaki devlet görevlilerinden hangisinin divan üyeliğine  getirilmesi, devletin teokratik yapısının giderek güçlendiğinin   göstergesidir?
A)       Nişancı
B)       Kazasker
C)       Şeyhülislam
D)       Defterdar
E)       Reisül  Küttap

6-  Osmanlı Devletinde, devlet memuru olabilmenin ilk koşulu   aşağıdakilerden hangisidir?
A)       Hanedan Üyesi
B)        Enderun  çıkışlı olmak
C)       Ülke toprakları içinde doğmuş  olmak
D)       Müslüman olmak
E)        Medrese çıkışlı olmak

7- Aşağıdaki belgelerden hangisi, Osmanlı Devletinin söz  geçiremeyecek hale geldiğini gösteren bir kanıttır?
A)       Fatih Kanunnamesi
B)       Sened-i İttifak
C)       Tanzimat  Fermanı
D)       Islahat Fermanı
E)       Kanun-i Esasiye

8-      II. Mahmut dönemindeki;
          I- İlk öğretimin zorunlu hale gerilmesi
   II- Memurlara kıyafet zorunluluğunun     
      getirilmesi
   III- Divan’ ın kaldırılıp, yerine Bakanlar
       Kurulunun oluşturulması
  
  gelişmelerindeki ortak amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A)       Etnik ayrımcılığı ortadan kaldırmak
B)       Padişahın siyasal yetkilerini artırmak
C)       Toplumsal sınıf farklarını ortadan kaldırmak
D)       Devlet yönetimini laikleştirmek
E)       Devleti, batılı devletlerin düzeyine ulaştırmak

9- II. Meşrutiyet döneminde aşağıdaki fikirlerden hangisi uygulanmaya başlanmıştır?
A)       Türkçülük
B)       Ümmetçilik
C)       Devletçilik
D)       Cumhuriyetçilik
E)       Adem-i Merkeziyetçilik

10-  İttihat ve Terakki partisinin hangi olay sonucu ülke yönetimini tümüyle ele geçirip, diktatörlük rejimi kurmuştur?
A)       I. Meşrutiyet
B)       II. Meşrutiyet
C)       31 Mart olayı
D)       Trablusgarp savaşı
E)       Bab-ı Ali Baskını

11-   I. İkinci Meşrutiyet
  II. Balkan savaşı
  III. Trablusgarp  savaşı
  IV. 31  Mart olayı
    
Yukarıdaki olayların kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)       II - III – I - IV
B)       I - IV - III -II
C)       I - IV - II - III
D)       IV - II - III - I
E)       I - II - IV - I

12- İtilaf Devletleri, Londra Konferansına ve  Lozan Barış Görüşmelerine  hem Osmanlı       Hükümetini hem de TBMM Hükümetini davet etmişlerdi. İtilaf Devletlerinin  bu iki  hükümeti      birlikte çağırmalarının amacı      aşağıdakilerden hangisidir?
A)       TBMM’ yi desteklemek
B)       İki hükümet arasındaki görüş ayrılığından yararlanmak
C)       İstanbul  Hükümetine güven duyulmadığını göstermek
D)       Demokratik bir tutum ortaya koymak
E)       İki hükümeti uzlaştırmak

13- Aşağıdakilerden hangisi “düşman silahlı kuvvetlerini yok etmek ve önemli  arazi bölümlerini ele geçirmek” amacıyla yapılmıştır?
A)       Balkan savaşı
B)       Çanakkale savaşı
C)       İnönü Muharebeleri
D)       Sakarya savaşı
E)       Büyük Taaruz

14- Damat  Ferit Hükümeti’ nin düşürülüp yurtsever yeni bir hükümetin iş  başına   gelmesi için çalışmak kararının  alındığı kongre aşağıdakilerden  hangisidir?
A)       Balıkesir Kongresi
B)       Erzurum Kongresi
C)       Sivas Kongresi
D)       Nazilli Kongresi
E)       Alaşehir Kongresi

15- İngiltere , Fransa ve İtalya’nın  Yeni Türk Devletini görüşülmesi gereken siyasal bir varlık olarak kabul etmeye başlamasını sağlayan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A)       Gümrü Barışının imzalanması
B)       TBMM  Hükümetinin yeni bir anaysa yapması
C)       Çerkez Ethem isyanının bastırılması
D)       Birinci İnönü zaferinin kazanılması
E)       Moskova Antlaşmasının imzalanması

16-    I. Harf inkılabı
   II. Soyadı Kanunu
   III. Türk Medeni Kanunu
   IV. Tevhid-i  Tedrisat Kanunu
   V. Üniversite Reformu
 
  Yukarıdaki inkılapların  kronolojik sıralaması   aşağıdakilerden hangisidir?
A)       IV – III – I – V – II
B)       III – IV – I – II – V
C)       IV – I – V – III –II
D)       V – IV – II – I – III
E)       II – III – I – V – IV

17-    I. Erzurum  Kongresi
   II. Havza Genelgesi
   III. Sivas Kongresi
   IV. Amasya  Genelgesi
         V. Amasya Görüşmeleri
      
Yukarıda sıralanan olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
A)       IV – II – I – V – III
B)       II – IV – I – III – V
C)       I – III – II – IV –V
D)       IV – I – III – II – V
E)       II – V –IV – I – III

18- İtilaf Devletlerinin  16 Mart 1920 ‘ de İstanbul’u resmen  işgal etmelerine neden olan en önemli olay       aşağıdakilerden hangisidir?
A)       Anadolu hareketini yönlendirenlerin Sevr Anlaşmasını tanımaması
B)       Ulusalcıların manda ve himaye
       fikirlerine karşı çıkması
C)       Son Osmanlı  Mebusan Meclisinde
       Misak-ı Milli’ nin ilan edilmesi
D)       Anadolu’nun baskısı ile Damat Ferit Hükümetinin istifa etmesi
E)       Sivas Kongresi’nde ulusal mücadele yönünde kararlar alınması

19- Aşağıdakilerden hangisi  Meclisin Takrir-i Sükün kanunuyla hükümete verdiği yetkinin sonuçlarından biridir?
A)       Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılması
B)       Harf inkılabının yapılması
C)       Miras hukukunda değişiklik yapılması
D)       Unvanların kaldırılması
E)       Laikliğe aykırı hükümlerin anayasadan çıkarılması

20-  Türk – Irak sınırı aşağıdakilerden hangisinde çizilmiştir?
A)       Uluslar kurumunda
B)       1926 Ankara Antlaşmasında
C)       Lozan Antlaşmasında
D)       1921 Ankara Antlaşmasında
E)       Mudanya Ateşkesinde

21- Anlaşma Devletleri birliklerinin, barış, imzalanıncaya kadar İstanbul   ve  Boğazlarda varlıklarını sürdürecekleri koşulu aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır?
A)       Ankara Antlaşması
B)       Moskova Antlaşması
C)       Londra Konferansı
D)       Mudanya  Ateşkes Antlaşması
E)       Mondros Ateşkes  Antlaşması

22- Ulusu  özveriye çağıran Tekalif-i Milliye emirleri hangi savaş öncesinde çıkarılmıştır?
A)       Sakarya  Savaşı
B)       Büyük   Taaruz
C)       İkinci  İnönü Savaşı
D)       Kütahya  - Eskişehir Savaşları
E)       Birinci İnönü savaşı

23- Aşağıdakilerden hangisi 1930 yılından  sonra gerçekleştirilen inkılaplardan biri değildir?
A)       Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
B)       Sağlık işlerinin bakanlık düzeyinde örgütlenmesi
C)       Üniversite reformu
D)       Anayasaya  6  Atatürk ilkesinin girmesi
E)       Türk Tarih Kurumunun kurulması

24- Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde ekonomik alanda yapılan yeniliklerden biridir?
A)       Tekke ve zaviyelerin kapatılması
B)       Anayasadan  laikliğe aykırı hükümlerin çıkarılması
C)       Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi
D)       Atatürk İlkelerinin  Anayasa’ ya  alınması
E)       Aşar vergisinin kaldırılması

25- Yeni  Türk Devletinin ekonomik devletçilik görüşünü benimseyerek       uygulamaya koyduğu yıl aşağıdakilerden hangisidir?
A)       1927
B)       1933
C)       1928
D)       1930
E)       1935

26- 1930 yılındaki serbest fırka denemesinin başarıya ulaşamamasının ortaya çıkardığı temel yurt gerçeği aşağıdakilerden      hangisidir?
A)       Türk  toplumunun henüz çok partili   siyasal yaşama geçecek kültür düzeyine gelmediği
B)       Yapılan devrimlerin ulusça benimsendiği
C)       Türk Devletinde dini ilkelere dayalı partilerin yaşayamayacağı
D)       Halk egemenliğine dayalı devlet yapısının kurulamadığı
E)       Ülkenin, demokratik yapıya büyük bir özlem çektiği

27- Devrimin sürekli geliştirilip kökleştirilmesini öngören Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A)       Milliyetçilik
B)       Halkçılık
C)       Devletçilik
D)       Cumhuriyetçilik
E)       Devrimcilik

28- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’e göre halkçılığın esaslarından biridir?
A)      Yeni kurulan devletin belli bir zümreye dayanması
B)       Ulusun kendi geleceğine doğrudan doğruya sahip olamaması
C)      İşbölümü yerine sınıf esasının geçerli kılınması
D)      Halkın mutluluğunun, gene halkça bir bütün olarak sağlanması
E)       Her meslek sahibinin diğerleriyle aynı saygınlığı görmemesi

29- Aşağıdakilerden  hangisi Türk devriminin niteliklerinden biri değildir?
A)       Devrime temel olan değerlerin evrensel olması
B)       Evrensel değerlerin Türk ulusunun bünyesine uydurulmuş olması
C)       Bireye insan olma onurunu aşılaması
D)       Akla ve insan sevgisine dayanması
E)       Devrim ilkelerinin birbirinden bağımsız olması

30- Atatürk’ün  “çağdaşlaşmak” anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?
A)       Batının üstün olan tüm değerlerini almak
B)       Laik olmak
C)       Batının iyi yanlarını alarak ulusal değerlerle beslemek
D)       Kültürün tüm öğeleriyle devrim yapmak
E)       Demokratik bir yönetim kurmak


1.   D   -   2.   C   -   3.   B   -   4.   A   -   5.   C   -   6.   D   -   7.   B   -   8.   E   -   9.   A   -   10.   E   -   11.   B   -   12.   B   -   13.   E   -   14.   C   -   15.   D   -   16.   A   -   17.   B   -   18.   C   -   19.   A   -   20.   B   -  21.   D   -   22.   A   -       23.   B   -   24.   E   -   25.   D   -   26.   A   -   27.   E   -   28.   D   -   29.   E   -  30.   C 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.