25 Haziran 2012 Pazartesi

9. Sınıf Tarih Dersi Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavı Yazılı Soruları


 
1-Verilen kelimelerin uygun olanlarını aşağıdaki boşluklara yerleştiriniz.     (Balbal , Sagu, Kurgan, Manas, Yargan, Kengeş, Örgin, Mani, Pax Hazarika, Baksi)
A)Kırgızların milli destanıdır………………………………………………                                B)Şamanizimde din adamlarına verilen isimdir……………………………………………………… C)Türklerin mezarlarına verilen isimdir…………………………………………………………                 D)Devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı meclise denir………………………………… E)Hükümdarın tahtı olup hükümdarlık alametlerindendir……………………………………. F)Hazarların huzur ve refah içerisinde yaşadıkları barış çağıdır………………………………….. G)Türklerde ölen kişinin hayatta iken öldürdüğü düşman adedince mezarının başına dikilen mezar taşıdır……………………………………………..                                                          I)İslamiyet öncesi Türklerde mahkemelere verilen addır……………………………………….. İ)İslamiyet öncesi Türklerde ölen kişinin ardından yakılan ağıttır………………………………. J)Uygurlar tarafından kabul edilen dindir………………………………………………….
2. Aşağıda karışık olarak verilen bilgileri  doğru bir şekilde eşleştirip,boşluklara doğru karşılıklarını yerleştiriniz.

1-   Türk adıyla kurulan ilk Türk devletidir.                                   a) Kutluk devleti
2-  Tarihte bilinen ilk Türk devletidir.                                           b)Karluklar
3-   Tarihte yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir.                    c)Büyük Hun devleti
4-   İslamiyeti kabul eden ilk Türk topluluğudur.                           d)Türgişler
5-   Attila’nın başında bulunduğu Türk devletidir.                          e)Oğuzlar
6-   Göktürk kitabelerinin yazıldığı devlettir.                                 f)Göktürk devleti
7-   İstanbul’u kuşatan ilk Türk devletidir.                                    g)Uygurlar
8-   Selçuklu ve Osmanlı gibi Türk devletlerini kuran                                                     Türk topluluğudur.                                                                     h)Avarlar        
9-   Maveraünnehir bölgesinde İslam ordularına karşı                                                   savaşan Türk devletidir.                                                              ı)Kırgızlar
10-   Uygurları yıkan Türk devletidir.                                           i)Avrupa Hun devleti

1-……………….2-………………….3-………………….4-…………………5-……………………                                    6-……………….7-………………….8-………………….9-………………..10-………………….

3-Aşağıda verilen cümlelerin sonuna doğru ise (D), Yanlış İse (Y) koyunuz.
a-Türklerin anayurdu Avrupa’dır.(……………)     
b-Mete Han Göktürklerin en parlak dönemini yaşatmıştır.(……………)     
c-İslamiyet öncesi Türk devletlerinde hükümdarlar “Sultan” ünvanını hiç kullanmamışlardır.(…………….)     
d-Peçenekler bir Türk topluluğudur.(……………..)                                                                                       e-Kavimler Göçü sonrası Hun Türkleri Avrupa’da Avrupa Hun Devleti’ni kurmuştur.(….……)

4- 13.Yüz yılın ikinci yarısının ilk çeyreği aşağıdakilerden hangisidir?
     
   A) 1927      B)1498      C) 1361      D)1272       E) 1345

5- Türk kanında “ Kut “ olan herkesin yönetimde hak sahibi olması aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
A) Ekonomik sıkıntıların artmasına
B) Hanedan üyeleri arasında taht kavgalarının çıkmasına
C) Devlet işlerinin Kurultay’da görüşülmesinde
D) Törenin uygulanmamasına
E) Hükümdar eşlerinin etkisinin artmasına
6-Tarihi Çağlarda meydana gelen gelişmeleri araştırmak için öncelikle aşağıdakilerden hangisinden yararlanılması gerekir?                                                   
a)Hayvan kalıntıları                  b)Buğday taneleri              c)El değirmenleri                              d)Yazılı belgeler                       e)Süs eşyaları


7-   a-Ur,Urug,Kiş,Lagaş                      Bilin bakalım üçümüzün ortak özelliği nedir?                                                                                                                                                                                                                                     .       b-Çivi yazısı                           ......................................................................................                                                                                                        .       c-Ziggurat                             …………………………………………………………………………………………………….  
8-Aşağıdaki kavramların hangi uygarlığa ait olduklarını yanlarına yazınız.
a-Tapates………………………………….b-İlk yazılı kanunlar………………………………
c-Kral Yolu………………………………. d-Kast Sistemi…………………………………….
e-Zerdüştlük………………………………f-Anal…………………………………………….
g-Pankuş…………………………………..h-Heredot………………………………………..
 ı-Karum…………………………………… i-12 Levha Kanunları…………………………….

9-Mısırda cesetlerin mumyalanıp korunmasına çalışılması dini inançlardaki hangi özelliği yansıtır?.........................................................................................................  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
10-Uygurlara kadar  sanat eserleri taşınabilir malzemeden,çoğunlukla deri, ahşap,metal ve taş işçiliğine dayalı eserlerden oluşmuştur.Ancak Uygurlarla birlikte sanat eserleri Budist manastırları ve saraylardan oluşmaktadır.Bu durumun temel nedeni nedir?                                ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
11- Orta Asya bozkır kültürünün başlıca özellikleri nelerdir? Bu hayat tarzı Türklerin karakterini nasıl etkilemiştir?Maddeler halinde kısaca açıklayınız……………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
12-İslamiyet öncesi Türk Devletlerinde var olan ‘Ülke Hanedan Üyelerinin Ortak Malıdır’ anlayışını yorumlayarak nasıl sonuçlar doğurduğunu yorumlayınız…………………………………………  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…      

 TARİH TEST SORULARI
1-Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyeti kolayca kabul etmelerinin nedenlerinden biri değildir?
A) İslamiyeti tanımaları ve kendi dinleri ile benzerlik taşıması
B) Türk toplumundaki sosyal dayanışma ve ahlak kurallarına uygun olması
C) Abbasilerin hoşgörülü politikaları
D) Ölümden sonraki hayata inanmaları
E) Türklerde ibadetlerin tapınakta, İslamiyet’te camilerde yapılması bakımından benzerlik bulunması
2-
I. Islam dinini geniş alanlara yayma.
II. Islam kültür ve uygarlığını geliştirme.
III. Emevi yönetimine siyasal olarak katılma.
VI. Haçlılara karşı mücadele etme
V. Balkanlarda Islam’ı yayma
Türkler Müslüman olduktan sonra Islamiyet’e büyük katkılarda bulunmuşlardır.
Yukarıdaki öncüllerden hangisi Türklerin İslam dünyasına sağladıkları faydalardan değildir?

A)I B)II C)III D)IV E)V

3- Orta Asya'da kurulan Hun, Göktürk, Uygur gibi Türk devletleri'nin geleneklere göre hükümdarın oğulları arasında paylaşılması, aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
A) İç karışıklıkların kolayca bastırılmasına
B) Kardeş katlinin önlenmesine
C) Devletlerin kısa sürede yıkılmasına
D) Merkezi otoritenin güçlenmesine
E) Hukuk alanında ikilemlerin yaşanmasına
4-
I. Kurganlar
II. Anallar
III. Destanlar
IV. Zigguratlar
V. Çin kaynakları

Yukarıdakilerden hangileri Orta Asya Türk Tarihi'-nin aydınlatılmasında etkili olan kaynaklar arasın¬da göşterilernez?
A) II ve IV B)lveV C) II ve III D) I, II ve IV E) III, IV ve V

5- Eski Türklerde ekonomi tarımdan çok, hayvancılık ve ticarete dayanmaktadır.
Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisi¬dir?
A) Dini inanışlar
B) Kültürel yapı
C) Savaşçı özellikler
D) Göçebe yaşam
E) Kavimler Göçü

6- Tarihte yazılmış en uzun destan olan “ Manas “ Destanı’nı aşağıdaki Türk topluluklarından hangisi oluşturmuştur?
A) Hunlar B) Göktürkler C) Avarlar

D) Hazarlar E) Kırgızlar

7- Kendi paralarını bastıran ilk Türk devleti ve hükümdarı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A) Kök Türk Devleti-Bilge Kağan
B)Türgeşler-Baga Tarkan
C)Uygurlar- Moyen-Çur
D) Büyük Hun Devleti-Mete Han
E) Avrupa Hun Devleti –Karaton

8-Ticari faaliyetler sonucunda İslam dinini kabul edip Müslüman olan ilk İtil (Volga) Bulgar hükümdarı kimdir?
A) Satuk Buğra
B)Almış Han
C) Arslan Han
D) Bilge Han
E) Kara Han

9) Genel olarak Türklerde sanat Uygurlara kadar taşınabilir malzemeden deri, ahşap, metal ve taş işçiliğine dayalıdır. Uygurlarda ise sanat manastır, saray yapımı ve bunların iç donanımı biçiminde gelişme göstermiştir.
Türklerde sanatta görülen bu gelişme, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A) Göçebe hayattan yerleşik hayata geçildiğinin
B) Ülkenin sınırlarının genişlediğinin
C) Komşu devletlerle ilişkilerin zayıfladığının
D) Ticaret anlayışının değiştiğinin
E) Ülkenin istilalardan korunduğunun

10) Hazar Devleti yöneticilerinin Museviliği kabul etmelerine rağmen, halk arasında Müslüman, Hıristiyan ve Şamanist olanlar da vardı. Halk arasındaki davalara Musevi, Müslüman, Hıristiyan ve Şamanistlerden oluşan bir hakimler kurulu bakıyordu.
Bu durum, Hazar Devleti’nde aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A) Kurucularının Musevi olduğunun
B)Halk arasındaki davaların hızlı sonuçlandırıldığının
C) Yöneticilerinin seçim yoluyla görevlendirildiğinin
D) Adalet ve hoşgörünün egemen olduğunun
E) Halk arasındaki sorunların dinsel nitelikli olduğunun

11- İslam tarihinde;
I. İlk adli teşkilatın kurulması,
II. Mahkemelere kadıların tayin edilmesi,
III. İlk defa askeri amaçlı iktaların kurulması
IV. Sürekli orduların kurulması
Gibi durumlar aşağıdaki halife-devlet adamlarından hangisinin zamanında oluşturulmuştur?
A) Hz. Ebubekir B) Hz. Ömer C) Hz. Osman

D) Hz. Ali E) Harun Reşid
12-
I-Yalancı peygamberler ortadan kaldırılmıştır.
II-Kur’an-ı Kerim ayetleri toplanarak kitap haline getirilmiştir.
III-Arapça resmi dil haline getirilmiştir.
IV-İlk deniz savaşı yapılmıştır.
V-Avasım şehirleri kurulmuştur.
Bu gelişmelerden hangileri dört halife döneminde gerçekleşmemiştir?

A)I-III-V B)II-IV C)III-V D)I-IV E)II-IV-V

13- Kitab-ül Musiki isimli eseri bulunan kendisine ikinci öğretmen anlamında Muallimi Sani’de denilen ünlü İslam filozofu kimdir?
A) İbn-i Rüşd B) İbn-i Sina C) Gazali

D) Farabi E) Taberi

14- İslam devletlerinde askeri işlerle hangi divan ilgilenirdi?
A)Divan-ı İnşa B)Divan-ı Mezalim

C)Divan-ı Beytü’l Mal D) Divan-ı Has E) Divan-ı Ceyş

15- İslam Tarihi'nde görülen aşağıdaki savaşların hangisinde İslam dini'ni yayma anlayışının ege¬men olduğu savunulamaz?
A) Nihavent B) Ecnadeyn C) Yermük D) Sıffin E) Mûte

16- Emevi ve Abbasi devletlerinin özelliklerinden;
I. Araplardan başka milletleri mevali olarak değerlendirmeleri
II. Milliyetçi bir yapıda olmaları
III. Halifeliği saltanat şeklinde yürütmeleri
IV. Türkler'in kitleler halinde İslamiyet'i kabul etmeleri
hangileri bu iki devletin ortak özelliğidir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) III ve IV E) II ve III

17-İslam ordularının İspanya’daki ilerleyişi hangi savaşla durmuştur?
A) Puvatya Savaşı B)Yermük Savaşı C) Nihavent Savaşı

D) Huneyn Savaşı E) Mute Savaşı

18-Abbasiler Türkler için hangi ordugah şehirleri oluşturmuştur?
A)Kubbetü’l İslam B) Cihadiye C) Talas
D) Avasım E) Merv

19- Aşağıdakilerden hangisinde Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da kurulan beylikler ve kuruluş yerleri yanlış verilmiştir ?
A)Danişmentliler-Sivas B) Artuklular –Konya

C) Saltuklular –Erzurum D)Mengücekliler –Erzincan

E) Çaka Beyliği- İzmir

20- Aşağıda Türk-İslam edebiyatına ait ilk eserler ve yazarlar hangisinde yanlış verilmiştir?

A) Divan-ı Lügati’it Türk - Kaşgarlı Mahmut
B) Kutadgu Bilig- Yusuf Has Hacib
C) Atabetü’l Hakayık – Yüknekli Edip Ahmet
D) Divan-ı Hikmet- Ahmet Yesevi
E) Fetihname – Cüneydi Bağdadi
21- Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçukluların yıkılma nedenlerinden biri değildir?
A)Oğuz isyanı B) Taht kavgaları C) Katvan Savaşı

D) Batınilerin faaliyetleri E) Emevilerin Arap milliyetçiliği yapmaları

22- Türkler, Selçuklulardan itibaren İslâm Dünyasının
siyasi kaderini ellerine geçirdiler ve Osmanlı Devleti
yıkılıncaya kadar da ellerinde tuttular. Abbasi
Halifeliğinin daha iki asır süre ile ayakta kalmasını
sağladılar. Dağınık durumda bulunan islâm Dünyasını
dağılmaktan kurtardılar.
Bu bilgilere göre, aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?
A) Türkler Abbasilerden itibaren İslâm Dünyasının dini lideri olmuştur.
B) Talaş Savaşın'dan sonra kitleler halinde islâmiyeti kabul etmişlerdir.
C) Türkler islâm Dünyasının koruyuculuğunu üstlen¬mişlerdir.
D) İslâm Dünyasının dağılmasında olumsuz rol oynamışlardır.
E) İslâmiyeti kabul eden ilk Türk Devleti Selçuklular
olmuştur.

23- Türk - islam devletlerinde hukuk anlayışı, islamiyetin etkisiyle şekillenen şer'i hukuk ve Türk kültüründen beslenen örfi hukuk şeklinde yapılanmıştır.
Buna göre, Türk - İslam devletlerinin hukuk anlayışlarıyla ilgili olarak;
I. Din, hukuki yapı üzerinde etkili olmuştur.
II. Türk geleneklerinin etkisi devam etmiştir.
III. Yazılı hukuk anlayışı etkinliğini yitirmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

24-Selçuklularda gelirleri eğitim,ilim veya sosyal kurumların kurulması ve masraflarının karşılanması için kullanılan toprak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Has Arazi B) Mülk Arazi C) İkta Arazi
D) Vakıf Arazi E) Haraci Arazi

25- Selçuklularda eyaletlere gönderilen şehzadeleri yetiştirmekle görevli tecrübeli devlet adamları kimlerdir?

A) Hacip B) Melik C) Lala D) Atabey E) Emir-i Alem
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.