29 Kasım 2011 Salı

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı: İkinci Yeni şiiri test soruları

1. Aşağıda kilerden hangisi İkinci Yeni Akımı'nın özelliklerinden biri değildir?
A) İmgeli anlatıma önem vermişlerdir.
B) 1955ten sonra İkinci Yeniciler, Orhan Veli estetiğine tepki olarak kapalı, gerçeküstücü, simgeci bir yol tutturmuşlardır
C) Karamsar ve bireycidirler.
D) Topluma yakındırlar.
E) Halk dilinden ve mantıktan kaçmışlardır.

CEVAP D
İkinci Yeni akımı toplumdan uzak bir akımdır. İmgeye çokça yer vermeleri, kapalı anlatıma, soyutlamaya yönelmeleri, halkın konuşma dilinden uzaklaşmaları yönüyle toplumdan uzak bir şiir anlayışına sahiptirler.

2. Onlar, Garip akımının açık anlatımı karşısında kapalı anlatımı savundular. Bilinçaltına yöneldiler. Pek çok kişi tarafından anlaşılmazlıkla suçlandılar; ama edebiyatımıza Cemal Süreya, Edip Cansever, Turgut Uyar gibi değerli şairler kazandırdılar.
Yukarıda söz edilen edebi topluluk, aşağıdakilerden hangisidir?
A) I. Yeniler B) II. Yeniler
C) Yedi Meşaleciler D) Hisarcılar
E) Maviler

CEVAP B

3.Aşağıdakilerden hangisi II. Yenicilerin özelliklerinden biri değildir?
A) Somuta karşı soyuta yer vermişlerdir.
B) Konuşma diline sırt çevirmişlerdir.
C) Anlaşılırlık yerine anlamca kapalılığı getirmişlerdir.
D) Nükte, tekerleme ve şaşırtmalara yer vermişlerdir.
E) İmgeye kapıları sonuna kadar açmışlardır.CEVAP D
İkinci Yeni, nükte ve tekerlemeden kaçınmıştır. D şıkkında belirtilen özellik Garipçilerde vardır.

4. "Basitlik, sıradanlık ve sadelikten ayrılmak; edebi sanatlara özgürlük tanımak; konuşma diline sırt çevirmek; duyguya ve çağrışımlara yaslanmak" .........tepki olarak ortaya çıkan........başlıca özellikleridir.
Aşağıdakilerden hangileri bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla getirilmelidir?
A) Beş Hececilere - Yedi Meşalecilerin
B) Servet-i Fünunculara- Fecr-i Aticilerin
C) Tanzimatçılara - Servet-i Fununcuların
D) Garipçilere - İkinci Yenicilerin
E) İkinci Yenicilere – Mavicilerin

CEVAP D

5. Anlaşılırlığın yerini kapalılık, somutluğun yerini soyutluk alır. Halk şiirinden ve bu şiirin söyleyiş özelliklerinden gelen her türlü esintiye kapılarını kapamış bir şiirdir......ürünleri. Sözcüklerle oynAma, dizi mimarisi açısından da bir ölçüde Divan şiirine uyar, Edip Cansever, Cemal Süreyya bu topluluğun önemli isimlerindendir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Birinci Yenicilerin
B) Beş Hececilerin
C) Yedi Meşalecilerin
D) İkinci Yenicilerin
E) Edebiyat-ı Cedidecilerin

CEVAP D 
6.(I) 1955 - 1965 yılları arasında kendini gösteren İkinci Yeni hareketi yozlaşan Garip akımına tepki olarak doğmuştur. (II) Bu akım Türk edebiyatında sürrealizm çizgisinin temsilcisi sayılır. (III) Bu akım temsilcileri herkese hitap edecek sıradanlıkta şiirler yazmayı reddederler. (IV) Bu şairler şiirlerinde son derece sade, anlaşılır bir dil kullanmışlardır. (V) Ece Ayhan, Ülkü Tamer ve Edip Cansever İkinci Yeni'nin önemli temsilcilerindendir.
Yukarıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I.           B) II.         C) III.        D) IV.        E) V.


İkinci Yeni şairleri anlaşılırlıktan uzak, kapalı bir dil kullanmışlardır. CEVAP D

7.
 Atımı istedim evin göğü gerindi
Cin gülleri bir yerden ordan geliyorum
Öyle sular dağların üstüydü isminiz
Yeşil, o solukları gibi rüzgârların
Bir bin yıl rüzgâr değirmeninizde kaldım
Yukarıda verilen şiirden hareketle II. Yeni şiiri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İmgeye dayalı bir anlatım kullanılmıştır.
B) Anlam geri plana itilmiştir.
C) Söz dizimi zorlanmış, dilin alışılmış kalıpları yıkılmıştır.
D) Ele alınan konu, gerçek hayattan uzak ve soyuttur.
E) Şiir öyküleştirilmiş, anlatılan konuyla düz yazı haline getirilmiştir.

CEVAP E
İkinci Yeniciler şiiri öyküleştirmeye karşı çıkmışlardır.

8. Başlangıçta II. Yeni akımı içerisinde yer alan sanatçı, daha sonraki yıllarda tümüyle kendi şiirine yönelmiştir. II. Yeni'ye özgü dil ve biçim öğelerini kullanarak mistik, metafizik ve dinsel kavramların oluşturduğu soyut bir şiir dünyası kurmuş ve kuşağının en iyi şairleri arasına girmeyi başarmıştır. Sanatçının şiirindeki büyük dönüşüm "Hızırla Kırk Saat" kitabıyla başlar sonrasında ise bu dönüşüm "Taha'nın Kitabı", "Gül Muştusu" adlı eserlerle kendini tamamlar.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Turgut Uyar
B) Sezai Karakoç
C) Edip Cansever
D) İlhan Berk
E) Cemal Süreya

CEVAP B

9. Aşağıdaki eserlerden hangisi "Sezai Karakoç'a ait değildir?
A) Körfez B) Şahdamar
C) Monna Rosa        D) Balkon E) Yerçekimli Karanfil

CEVAP E (Yerçekimli Karanfil, Edip Cansever'e ait bir şiir kitabıdır.)

 10.

                          işte
                          Isınmış parke yolun kokusu
                          Demek ki ben mutsuzum
                         Tuhaf bir su içmişim de sanki içim görünüyor
                         Gözlerim buzdan
                         İçimde yaz kırıkları
Bu dizeler, aşağıda verilen özelliklerden hangisine örnek oluşturmaz?
A) Yoruma açık bir anlatımı olma
B) kapalı bir anlatıma başvurma
C) kendine özgü bir biçemi olma
D) Duyulmadık yeni sözcükler oluşturma
E) Sözcüklerin çağrışım gücünden yararlanma

CEVAP D

11. Edip Cansever aşağıda bulunan akımlardan hangisine bağlıdır?
a) Beş Hececiler
b) Yedi Meşaleciler
c) İkinci Yeniciler
d) Garipciler 
e) Hisarcılar

CEVAP C

12) Aşağıdakilerden hangisi Edip Cansever’in bulunduğu akımda yer almayan yazarlarımızdan biridir?
a) Cemal Süreya
b) Turgut Uyar
c) Ece Ayhan
d) İlhan Geçer
e) Ülkü Tamer

CEVAP D (İlhan Geçer, Hisar grubunun temsilcisidir. İlhan Berk ise İkinci Yenicidir. Karıştırmamak gerekir.)  
 13.
Cumhuriyet döneminde kaleme alınan denemeler, bütünüyle olmasa da ağırlıklı olarak şiir türüyle ilgili olan ürünlerdir.
 Aşağıdakilerden hangisi Cemal Süreya’nın bu açıklamaya örnek olabilecek bir yapıtıdır?
A) Üvercinka        B) Sevda Sözleri         C) Sıcak Nal
D) Şapkam Dolu Çiçekle     E) Beni Öp Sonra Doğur Beni

CEVAP D

14
İlk kitabı ”Kınar Hanımın Denizleri’yle büyük ilgi uyandırdı. Özellikle Pazar Postası’ndaki şiirleri sanatçının ünlenmesinde önemli rol oynadı. Kendine özgü çağrışımlar ve göndermelerle örülü şiirleriyle hem Türk şiirinde hem de İkinci Yeni’nin içinde farklı bir kanal açtı. Ona göre şiirin kilit noktası dildir. Devlet ve Tabiat kitabındaki şiirlerinde ise okurlarını sokağın diliyle buluşturdu. Yort Savul da kendisinden sonraki kuşaklara yön gösterdi.
parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ece Ayhan         B) Turgut Uyar         C) Cemal Süreya
D) Edip Cansever          E) Sezai Karakoç
CEVAP A15) Aşağıdaki yazar- eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Edip Cansever- Sonrası Kalır
B) Turgut Uyar – Arz-ı Hal
C) Sezai Karakoç- Hızır’la Kırk Saat
D)Cemal Süreya –Günaydın Yeryüzü
E) İlhan Berk- Güneşi Yakanların Selamı

CEVAP D (Günaydın Yeryüzü, İlhan Berk'in eseridir.)

16.  İkinci Yeni sanatçıları ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Bu topluluğun en uzun soluklu şairi sayılan Edip Cansever; "Dirlik Düzenlik", "Umutsuzlar Parkı" gibi eserleriyle tanınır.
B) Şiirle düz yazı arasındaki ayrımı ortadan kaldıran Turgut Uyar; "Arz-ı Hal", "Tütünler Islak" adlı eserler kaleme almıştır.
C) Sivil şiirin önemli temsilcisi sayılan Ece Ayhan, "Üvercinka" adlı eseriyle İkinci Yeni'nin önde gelen şairlerinden olmuştur.
D) İlhan Berk, "Çivi Yazısı" adlı eseriyle biçimi öne çıkaran şiirler yazmaya başlamıştır.
E) Şiirlerindeki şekil, içerik ve anlatım özellikleriyle İkinci Yeni'nin en popüler şairi olan Cemal Süreya; "Göçebe", "Sıcak Nal", "Güz Bitiği" adlı önemli eserler kaleme almıştır.

CEVAP C

17. Aşağıdakilerden hangisi II. Yeni şiirinin özellikleri arasında yer almaz?
A) İmge ve söz sanatlarına önem verilmiştir.
B) Şiirde anlam geri plana atılmıştır.
C) Anlatımda kapalılık önemsenmiştir.
D) Nükte, şaşırtmaca ve tekerlemelere yer verilmiştir.
E) Aydın okura seslenilmiştir.


CEVAP D

18. 50'li yıllarda başlayan bu tarzla, çağdaş Türk şiirinde bir dönüşüm olmuştur. Bu şiir anlayışıyla yenilikçi şiir, farklı bir yöne taşınmıştır. Bu şiirle yeni imgelere, dize işçiliğine dayanan şiirsel bir yapı kurulmuştur. Bireysel çıkışlarla ortaya konan ürünlerde bu şiirin eğilimleri belirginlik kazanmıştır. Bu anlayışı benimseyenlerin bir araya gelme, ortak bir platform oluşturma gibi bir çabaları görülmemiştir. Bu yönelimi "kuşak" ya da "akım" olarak adlandırmak; ancak Muzaffer İlhan Erdost'un —- belirlemesi sonrasında mümkün olmuştur.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakiler-den hangisi getirilmelidir?
A) İkinci Yeni B) Birinci Yeni
C) Yedi Meşaleciler D) Beş Hececiler
E) Toplumsal Gerçekçiler


CEVAP A


19. Ece Ayhan. Attila İlhan Cemal Süreya Edip Cansever İkinci Yeni akımının öncüleridir.
       I                        II                    III                  IV                       V
Bu cümlede numaralanmış bölümlerden hangisi bilgi yanlışına neden olmuştur?
A) I.       B) II.       C) III.       D) IV.       E) V.
CEVAP B


20. İkinci Yeni akımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Dünya görüşü, yetişme şekilleri ve beslenme kaynakları bakımından birbirinden çok farklı olan şairler tarafından temsil edilmiştir.
B) 1950'lerde "Garip" akımına tepki olarak çıkmıştır.
C) Şiirin düşürüldüğü basitliğe son vermek amacıyla ortaya çıkmıştır
D) Sözcüklerin anlamına değil, söylenişine önem verilmiştir.
E) Ulusal nazım biçimleriyle şiir yazılmıştır.CEVAP E

Garipçiler ile İkinci Yeniyi karşılaştıran aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Garipçiler, herkesin anlayabileceği, İkinci Yeniciler ise imgesel ve soyut şiirler yazmışlardır.
B) Garipçiler, sözcüklere farklı anlamlar yüklemenin gereksizliğini savunmuş; İkinci Yeniciler anlamsızlığın anlamlı olduğuna inanmışlardır.
C) Garipçiler, İkinci Yenicilere tepki olarak ortaya çıkmıştır.
D) Hem Garipçiler hem ikinci Yeniciler, şiirde ölçü ve uyak gibi kalıpları değersiz görmüşler; serbest şiirde karar kılmışlardır.
E) İkinci Yeniciler, Garipçilerin şiir anlayışlarından farklı bir yol izleyerek şiire yeni açılımlar kazandırmışlardır.


CEVAP C
(Garipçiler 1941 yılında ortaya çıkan bir şiir anlayışıdır. İkinci Yeni anlayışı 1954'ten sonra görülür. Garipçilerin, İkinci Yenicilere tepki amacıyla ortaya çıkması düşünülemez. Doğrusu "İkinci Yeniciler, Garipçilere tepki olarak ortaya çıkmışlardır." olacak. Yanlış olan cevap C'dir.


7 yorum:

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.