12 Kasım 2011 Cumartesi

9. SINIF COĞRAFYA COĞRAFYANIN KONUSU, DOĞAL SİSTEMLER


1. Coğrafya, yeryüzünde meydana gelen doğal olayların oluşlarını, oluş nedenlerini, özelliklerini, dağılışlarını, bunların insanlarla olan etkileşimini inceleyen ve so­nuçlarını araştıran bilimdir. Her bilim, çalışmalarını kendine özgü metod ve ilkelere göre yapar.  
Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi coğrafya biliminin ana ilkelerinden değildir?
A) Karşılıklı ilgi ilkesi B) Nedensellik ilkesi
C) Varsayım ilkesi D) Dağılış ilkesi
E) Sebep - sonuç ilkesi

2. Fiziki, beşeri ve ekonomik olayların her birini yeryüzü­nün bütününde ayrı ayrı ele alır. Bu olayların oluş ne­denlerini ve dağılışını inceler. Gözlem ve karşılaştırma yoluyla olayları ve konuları sınıflandırıp kurallara bağ­lar.
Yukarıda özellikleri belirtilen coğrafyanın bölümü aşağıdakilerden hangisidir?      
A) Genel coğrafya B) Fiziki coğrafya
C) Ekonomik coğrafya D) Yerel coğrafya
E) Beşeri coğrafya


3. I. Yeryüzündeki hayvan ve bitki topluluklarının coğ­rafi dağılışı ve bu dağılışı etkileyen fiziki şartları in­celeyen bilimdir.
II. Denizler, göller, akarsular ile yer altı sularının özelliklerini inceleyen, dağılışlarını açıklayan bi­limdir.
III. Yeryüzü şekillerinin oluşumlarını araştıran ve bunları sınıflandıran bilimdir.
Yukarıda coğrafyanın bazı bölümlerinin tanımları verilmiştir.
Bu bölümler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
A) Biyocoğrafya - Klimatoloji - Jeoloji
B) Zooloji - Hidroloji - Jeomorfoloji
C) Botanik - Hidrografya - Jeomorfoloji
D) Klimatoloji - Biyocoğrafya - Hidrografya
E) Biyocoğrafya - Hidrografya - Jeomorfoloji

4. Coğrafya, konularını açıklarken çeşitli bilimlerden faydalanır.
Aşağıdakilerden hangisi coğrafyanın faydalandığı bilimlerden biri değildir?
A) Jeoloji B) Pedoloji C) Meteoroloji
D) Hidroloji E) Klimatoloji

5. Geniş bir alanda ve uzun yıllar boyunca değişme­yen ortalama hava şartlarını inceleyen coğrafya bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Meteoroloji        B) Hidroloji C) Jeoloji
D) Jeomorfoloji      E) Klimatoloji

I. Kartografya - Harita bilimi
II. Jeoloji - Yerşekilleri bilimi
III. Astronomi - Uzay bilimi
IV. Hidroloji - Sular bilimi
V. Antropoloji-Nüfus bilimi
Yukarıda coğrafyanın yardımcı bilim dalları ve Türkçe karşılıkları verilmiştir.
Bunlardan hangileri yanlış eşleştirilmiştir?
A)lVveV B)llveV C) III ve IV
D) IV ve V E) II ve III

7. Yeryüzündeki insan topluluklarının, doğal ortamla olan karşılıklı ilişkilerini ele alan, insanların sayısı­nı, yaş, cinsiyet, medeni durumu gibi özelliklerini, yaşam biçimlerini, dağılışlarını ve yerleşme bi­çimlerini inceleyen coğrafya bölümü aşağıdakiler­den hangisidir?
A) Beşeri coğrafya     B) Ekonomik coğrafya C) Genel coğrafya     D) Yerel coğrafya
E) Fiziki coğrafya

8. I.   Jeomorfoloji = Yerşekilleri bilimi
II. Klimatoloji = Sular coğrafyası
III. Biyocoğrafya = Canlılar coğrafyası
IV. Hidrografya = İklim bilimi
Yukarıdaki eşleştirmelerden hangi ikisinin yeri değiştirildiğinde yanlışlık ortadan kalkmış olur?
A) I ile II B) II ile III C) III ile IV
D) II ile IV E) I ile IV

9. Yerel coğrafya, yeryüzündeki kıta, ülke veya bölge gibi sınırlı bir alanın fiziki, beşeri ve ekonomik özelliklerini inceler.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yerel coğraf­yanın bir bölümü değildir?
A) Ülke coğrafyası B) Yöre coğrafyası
C) Kıta coğrafyası D) Nüfus coğrafyası
E) Bölge coğrafyası

10. Aşağıda verilenlerden hangisi fiziki coğrafyanın inceleme alanına girmez?
A) Türkiye'nin yüzey şekilleri
B) Akdeniz Bölgesi'nin akarsuları ve gölleri
C) Ankara'nın nüfus özellikleri
D) Denizli'de yağış rejimi
E) Karadeniz Bölgesi'nin bitki örtüsü

11. Aşağıda coğrafyanın bazı bölümleri konularla eşleşti­rilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Klimatoloji - İklim olayları
B) Jeomorfoloji - Yerşekilleri
C) Hidrografya - Canlıların dağılışı
D) Beşeri ve Ekonomik Coğrafya - Nüfus özellikleri ve ekonomik faaliyetler
E) Matematik Coğrafya - Dünyanın şekli ve boyutları

12. Belirli bir bölgede bütün coğrafya olaylarını ince­leyen araştırmacının aşağıdaki coğrafya bölümle­rinden hangisi için araştırma yaptığı söylenebilir?
A) Yerel coğrafya B) Fiziki coğrafya
C) Genel coğrafya D) Beşeri coğrafya
E) Kıta coğrafyası

13. Aşağıdaki ikililerden hangisinde Güneş sistemi içindeki en büyük veya en küçük gezegen yer al­maz?
A) Neptün ~ Uranüs B) Jüpiter - Neptün
C) Merkür - Mars D) Mars - Jüpiter
E) Satürn - Merkür


14.

Yukarıda coğrafyanın bölümleri genel hatlarıyla göste­rilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi genel coğraf­yanın konuları içerisinde yer almaz?
A) İklim Bilgisi
B) Nüfus Bilgisi
C) Sular Coğrafyası
D) Akdeniz Bölgesi'nin yağış özellikleri
E) Ekonomik Coğrafya

15. Coğrafya, tabiat temelli bir bilim olmasından dolayı adeta neden-sonuç ilişkilerinin iç içe geçtiği bir bütün­dür. Örneğin kahvaltı masasında çatalımdaki zeytin tanesine dönüp şöyle diyebilirim: "Sen bir maki ürünü­sün. Makiler, Akdeniz iklim bölgelerinde yaz kuraklı­ğından dolayı var. O bölgelerdeki yaz kuraklığının ne­deni de alçalıcı hava hareketleri, yani 30° enlemlerin­den dinamik yüksek basınçtır. Dinamik kökenli ba­sınçlar da ......................... olduğu için vardır. Kısaca sana diyorum ki ................... olmasaydı ben seni ye­mek bir yana göremeyebilirdim."
Yukarıdaki kişinin konuşmasında eksik kalan yer­lere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?
A) Dünya yuvarlak
B) Dünya ekseni çevresinde dönüyor
C) Dünya elips bir yörüngede dönüyor
D) Dünya'nın ekseni eğik
E) Dünya geoid şeklinde

1c
2a
3e
4e
5e
6b
7a
8d
9d
10c
11c
12a
13a
14d
15b

3 yorum:

 1. 4. sorunun cevabı b değilmi ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Evet, haklısınız.

   Sil
  2. Klimatoloji, Coğrafya'nın kendi alt bilimlerindendir. Bu yüzden yararlandığı diger bilimler içine girmiyor. O yüzden cevap E

   Sil

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.