14 Ocak 2011 Cuma

Servet-i Fünun Edebiyatı Test Soruları

1. Bu dönem sanatçıları, siyasal baskıdan ötürü toplumsal sorunlara değinmediler. Fransız edebi­yatına hayranlık duyduklarından bu edebiyatın biçim ve anlatım özelliklerinden etkilendiler. Bu durum, dönemin sanatçılarını, halk kitlelerinden uzaklaştırdı. Böylece sanatçılar, dönemin aydınla­rına seslenen, konak ve yalılarda sanat tartışma­ları yapan bir kimliğe büründüler. Konularını İstan­bul dışına çıkaramadılar. Verdikleri eserlerde.koyu bir karamsarlık ve umutsuzluk içinde kaldılar.
Bu parçada sözü edilen edebiyat topluluğu ve onun üyelerinden biri aşağıdakilerin hangisin­de birlikte verilmiştir?
A) Divan edebiyatı - Fuzulî
B) Tanzimat - Ziya Paşa
C) Servet-i Fünun - Mehmet Rauf
D) Milli edebiyat - Halide Edip Adıvar
E) Beş Hececiler - Faruk Nafiz Çamlıbel
 

2. Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Aticilerin orta­ya çıkış amaçlarından biri değildir?
A) Dilin, yazının, edebiyatın ve bilimin gelişmesi­ne çalışmak
B) Topluluk üyelerinin yapıtlarını içeren bir kitap­lık kurmak
C) Yetenekli sanatçıları bir araya getirmek
D) Türk edebiyatının önemli eserlerini Batı dille­rine çevirmek
E) Herkese açık toplantılar düzenleyerek halkın edebiyat ve sanat konularındaki bilgilerini ar­tırmak


3. Servet-i Fünun dergisinde yazı işleri müdürü ol­muştur. Bu dergide yayımladığı ilk şiirlerinde açık bir dil kullanmakla kalmamış, aruzun kalıplaşmış şeklini bozarak şiiri düzyazıya yaklaştırmıştır. Ser­best müstezat şiire en iyi uygulayanlardan biri olmuştur. 1901'e kadar kişisel konuları işleyen şair, bu yıldan sonra sosyal konulan işlemeye başlamıştır. Çocuklar için yazdığı "Şermin" adlı şiir kitabında hece ölçüsünü kullanmıştır.
Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden han­gisidir?
A) Tevfik Fikret
B) Cenap Şahabettin
C) Hüseyin Cahit Yalçın
D) Mehmet Rauf
E) Arif Hikmet

4. — döneminde dergiler önemli bir yer tutmuştur. Bu dönemde Servet-i Fünun dergisinin yanında "Malûmat", "Mekteb", "Musavver Malûmat" gibi dergiler çıkarılmıştır. Bu dergilerde edebiyat, sa­nat konularında öğretici yazılar yayımlanmıştır. Eleştirilere yer verilmiş ve tartışmalar yapılmıştır.
Bu parçanın başına aşağıdakilerin hangisi ge­tirilmelidir?
A) Tanzimat
B) Edebiyat-ı Cedide
C) Milli edebiyat
D) Divan edebiyatı
E) Halk edebiyatı

5. —, sanat anlayışını ve dönemin yayın hayatını "Maî ve Siyah" romanının önsözünde anlatmıştır. Bu roman gerçekçi bir anlayışla kaleme alınmış­tır. "Aşk-ı Memnu"da bir Türk ailesi, bütün yönle­riyle tanıtılmıştır. Roman, özenilen alafranga ha­yatın bir eleştirisidir. "Kırık Hayatlar"da ailenin tehlikelerden korunması işlenmiştir. Hikâye ve ro­man türünün ülkemizdeki başarısının temelinde bu sanatçımızın payı büyük olmuştur.
Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Tevfik Fikret
B) Cenap Şehabettin
C) Hüseyin Cahit Yalçın
D) Mehmet Rauf
E) Halit Ziya Uşaklıgil

6. Servet-i Fünun dergisi, Fransız İhtilali’ni konu alan "Edebiyat ve Hukuk" adlı makalenin — ta­rafından çevrilip yayımlanması gerekçesiyle 1901 yılında kapatıldı. Böylece bu dergi etrafın­daki edebî topluluk da dağıldı.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
A) Tevfik Fikret
B) Cenap Şehabettin
C) Halit Ziya Uşaklıgil
D) Hüseyin Cahit Yalçın
E) Mehmet Rauf

7- Edebiyat-ı Cedîde romancılarının, roman dünya­mıza, içinde bulundukları sosyal hayattan bazı kuvvetli tipler ve sahneler getirdikleri yadsına­maz. Halit Ziya'nın — romanındaki Ahmet Cemil tipi, — romanındaki Firdevs Hanım, Nihâi ve Bih-ter, o devir İstanbul'unda yaşamışlardı.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
A) Mai ve Siyah - Aşk-ı Memnu
B) Kırık Hayatlar – Nemide
C) Sefile - Bir Ölünün Defteri
D) Ferdi ve Şürekası - Sefile
E) Kırık Hayatlar - Bir Ölünün Defteri

8. Servet-i Fünun döneminde roman, hikâye, anı, ti­yatro, makale gibi değişik türlerde eserler ver­miştir. Balzac, Stendhal, Zola gibi Fransız realist ve natüralistlerinden etkilenmiş ve Türk romanın­da yeni bir çığır açmıştır. Romanlarında aydın çevreleri; hikâyelerinin büyük bir bölümünde ise halkın hayatını işlemiştir. Ağdalı bir dille eser ve­ren sanatçı dilde sadeleşme hareketine karşı çık­masına rağmen, daha sonra kendi eserlerini sadeleştirmiştir. Anılarını "Kırk Yıl" adlı eserinde top­lamıştır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerin hangidir?
A) Halit Ziya Uşaklıgil
B) Samipaşazade Sezai
C) Recaizade Mahmut Ekrem
D) Hüseyin Cahit Yalçın
E) Mehmet Rauf

9. Ahmet Haşim ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Sembolizmin en önemli temsilcisidir.
B) Sanat sanat içindir, görüşüne bağlıdır.
C) Dili, süslü ve sanatlıdır.
D) Hece veznine hayranlık duyar.
E) Serbest müstezatı bolca kullanır.

I 0. 1908'den sonra — temsilcilerinden Hüseyin Suat, Halit Ziya, Cenap Sahabettin bazı çeviri ve uyarlama piyesler yazarak tiyatro alanında varlık göstermeye çalıştılar. Hüseyin Suat, bu dönemin tiyatrosunun en başarılı temsilcisi olarak kabul edilir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
A) Divan edebiyatı
B) Tanzimat edebiyatı
C) Servet-i Fünun edebiyatı
D) Fecr-i Âti edebiyatı
E) Milli edebiyat

11 . Aşağıdaki eserlerden hangisi, karşısında verilen sanatçıya ait değildir?
A) Saray ve Ötesi - Namık Kemal
B) Suriye Mektupları - Cenap Şehabettin
C) Haluk'un Defteri - Tevfik Fikret
D) Karanfil ve Yasemin - Mehmet Rauf
E) Malta Geceleri - Süleyman Nazif

12. Hayatı boyunca Namık Kemal'in etkisinde kalan —, hem nazım hem de nesir alanında eserler vermiştir. O, Edebiyat-ı Cedide topluluğunun uzaktan bir üyesidir. Özden vatansever bir sanat­çı ve aynı zamanda da oldukça tutucudur. Geç­mişin her türlü olumlu değerine büyük bir inanç­la bağlıdır. Sanatı daima toplumun yararına kul­lanmıştır. Manzum ve mensur tüm eserlerinde de heyecanlıdır. Dilinin anlaşılabilirlikten uzak oluşu onu günümüzden uzaklaştırmıştır. "Çal Çoban Çal" şiiri meşhurdur. "Harp ve Sulh", "Bataryayla Ateş" gibi eserleri de vardır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
A) Ali Ekrem B) Ahmet Hikmet
C) Süleyman Nazif D) Hüseyin Suat
E) Tevfik Fikret

13. Aşağıdaki eserlerden hangisi roman türünde değildir?
A) intibah B) Araba Sevdası
C) Mai ve Siyah D) Eylül
E) Vatan yahut Silistre

1-C
11-A
2-D
12-C
3-A
13-E
4-B

5E

6-D

7-A

8-A

9-E

10-C

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.