25 Haziran 2014 Çarşamba

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Test Soruları

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Test

1. Yazmaya küçük yaşlarda başlayan yazar; fıkra, öykü, roman, makale vb. türlerde eserler verdi. Değişik gazete ve dergiler çıkardı. Ancak daha çok, romanlarıyla tanındı. Romanlarında genellik­le sosyal sorunları, insanların psikolojisini, Batılı­laşma konusunu ele aldı. Kahramanlarını kültür düzeylerine, iç dünyalarına ve kişisel özelliklerine göre konuşturan yazarın gözlemleri oldukça ba­şarılıdır. "Sözde Kızlar, Yalnızız" yazarın önemli romanlarındandır.
Bu parçada tanıtılan yazar, aşağıdakilerden han­gisidir?
A) Kemal Tahir
B) Peyami Safa
C) Tarık Buğra
D) Memduh Şevket Esendal
E) Ahmet Hamdi Tanpınar

2. Sait Faik Abasıyanık ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Öykülerinde günlük konuşma dilini kullanmış­tır.
B) Türk öyküsüne içerik ve teknik yönünden ye­nilikler getirmiştir.
C) Sıradan insanların yaşamını dile getirmiştir.
D) Öykülerinin konusu genellikle İstanbul ve Adalar'da geçer.
E) Türk edebiyatında Maupassant tarzı olay öy­küsünün önemli temsilcilerindendir.

3. Öykücülük anlayışı bakımından aşağıdaki ya­zarlardan hangisi Memduh Şevket Esendal ile benzerlik gösterir?
A) Ömer Seyfettin
B) Nabizade Nazım
C) Sait Faik Abasıyanık
D) Abdülhak Hamit Tarhan
E) Halit Ziya Uşaklıgil

4. Atatürk'e yakın kişiler arasında yer aldı. Hâkimi­yeti Milliye gazetesinde, ardından Ulus'ta yayın­lanan köşe yazılarında, Osmanlı Devleti'nden Cumhuriyet'e geçişin yarattığı sorunlar üzerinde durdu. Yapılan reformları ve Batılılaşma çalışma­larını savundu. Gezi yazılarıyla Cumhuriyet Dö­neminin ilk örneklerini verdi. Denizaşırı, Tuna Kı­yıları, Bizim Akdeniz, Yolculuk Defteri adlı gezi yazısı eserleri; Atatürk'ün Bana Anlattıkları, Çan­kaya, Atatürk Ne İdi adlı anı eserleri vardır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fazıl Hüsnü Dağlarca
B) Nurullah Ataç
C) Behçet Kemal Çağlar
D) Falih Rıfkı Atay
E) Haldun Taner

5.  Cumhuriyet Dönemi romancılarından olan yazar, bir dönem edebiyat öğretmenliği de yapmıştır. Asıl ününü "Meşhedi" isimli bir İranlının abartılı yaşantısını konu edindiği, güldürü unsurları içe­ren öykü ve romanlarıyla sağladı. Diğer romanla­rında toplumdaki orta hâili ve yoksul kişilerin ya­şamlarını, eski İstanbul'u anlattı. Evliya-yı Cedid, Gün Batarken, Sabir Efendi'nin Gelini yazarın ba­zı eserlerindendir.
Bu parçada hakkında bilgi verilen yazar aşağı­dakilerden hangisidir?
A) Ömer Seyfettin
B) Süleyman Nazif
C) Hüseyin Rahmi Gürpınar
D) Ercüment Ekrem Talu
E) Abdülhak Şinasi Hisar

6.  İlk hikâyelerinde gözlemci bir gerçekçiliğe yönel­diği, olayları toplumcu bir açıdan vermeye çalış­tığı görülür. Bu yıllarda, toplum çatışmalarını an­latan hikâyeleri ile "küçük adamın günlük yaşayı­şını" ele almaya başlar. Eskilerin kenarda köşede unuttukları, kimsenin varlığından haberdar olma­dığı "küçük adam"ı edebiyatımıza o getirir. Bu­nun en güzel hikâyelerini yazar. Ona göre, asıl hikâye, yaşamdaki çekişme ve çatışmalarda de­ğil, yaşama sevincinde gizlidir. Halkın yaşamında yerini koruyan, zorluklara direnmeyi güzel ve umutlu bir hâle getiren paylaşılmış sevgidir.
Bu parçada sözü edilen hikayeci aşağıdakiler­den hangisidir?
A) Sabahattin Ali
B) Sait Faik Abasıyanık
C) Kemal Tahir
D) Tarık Buğra
E) Ömer Seyfettin

7.  —, Batı kültürü ile Türk kültürünü çok iyi kavrar ve onlardan eserlerinde sentezler oluşturur. Ulu­sal tarih ve kültüre bağlı bir sanat anlayışı vardır. Yetişmesinde Yahya Kemal'in büyük katkısı var­dır. Şiir ve romanlarıyla tanınan sanatçının şiirle­rinde bilinçaltı, rüya hâli ağır basar. Biçim ve ahenge büyük önem verir. Romanlarında da za­man, insan psikolojisi, bilinçaltı önemli bir yer tu­tar. Deneme, makale, inceleme alanlarında da eser veren sanatçının — adlı yapıtı deneme türü­nün edebiyatımızdaki başarılı örneklerindendir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Peyami Safa - Türk İnkılabına Bakışlar
B) Memduh Şevket Esendal - Hava Parası
C) Ahmet Hamdi Tanpınar - Beş Şehir
D) Nurullah Ataç - Günlerin Getirdiği
E) Abdülhak Şinasi Hisar - Geçmiş Zaman Köşk­leri

8. Urfa'da doğan ve edebiyata şiirle başlayan —, aynı zamanda bir sanat tarihçisidir, ilk düz yazısı Servet-i Fünun dergisinde çıktı. Aynı yıl "Şi'r-i Leyâl" adlı kitabı yayımlandı. Daha sonra sanat felsefesi, resim alanlarındaki inceleme ve araştır­malarıyla tanındı. Edebiyatla ilişkisini eleştiri ve denemeleriyle sürdürdü. Sanat ve Edebiyat adlı bir dergi çıkardı. Estetik ve güzel sanatlar konu­sunda özgün düşünceler geliştirdi. "Günlerin Gö­türdüğü, Yokuşa Doğru, Edebiyat Akımları, Şiir Üzerine Düşünceler, Denemeler" gibi eserleri vardır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Suut Kemal Yetkin
B) Aziz Nesin
C) Oktay Rifat Horozcu
D) Sezai Karakoç
E) Sabahattin Eyüboğlu

9. Ses Dergisi'nde sanat ve estetik konusunda dü­zenli yazılar yazan —, ressam şairlerimizdendir. Şiire lise yıllarında başlayan sanatçının ilk şiirleri çeşitli dergilerde yayımlanmıştır. Sade bir dille, akıcı, içten ve lirik şiirler yazan sanatçı, modern resim görüşünü şiire uygulamıştır. Şiirlerinde ve resimlerinde halk edebiyatının zengin motiflerin­den yararlanmıştır, ilk şiir kitabı "Yaradana Mek­tuplar" 1941'de basıldıktan sonra "Karadut, Tuz, Üçü Birden, Dördü Birden, Dol Karabakır Dol" gi­bi şiir kitapları çıkmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Arif Nihat Asya B) Attila İlhan
C) Behçet Necatigil D) Necati Cumalı
E) Bedri Rahmi Eyüboğlu

10. Aşağıdakilerden hangisi Sait Faik Abasıyanık'ın eserlerinden biri değildir?
A) Sarnıç
B) Havuz Başı
C) Az Şekerli
D) Alemdağ'da Var Bir Yılan
E) Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi

11. Türk kültür tarihine çok hizmetleri olan Nihat Sa­mi Banarlı'nın yazdığı onlarca eser, bugün de se­vilerek okunmaktadır. Bunların başında hiç şüp­hesiz — adlı eser gelmektedir. Bu kapsamlı eserde Türk edebiyatının tarihî seyrini tüm ayrın­tılarıyla bulmak mümkündür. Üstelik söz konusu eser, bilimsel yöntemlerle kaleme alınmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Kültür Köprüsü
B) Metinlerle Edebî Bilgiler
C) Metinlerle Türk Edebiyatı
D) Şiir ve Edebiyat Sohbetleri
E) Resimli Türk Edebiyatı Tarihi

CEVAPLAR:

1. Yazmaya küçük yaşlarda başlayan yazar; fıkra, öykü, roman, makale vb. türlerde eserler verdi. Değişik gazete ve dergiler çıkardı. Ancak daha çok, romanlarıyla tanındı. Romanlarında genellik­le sosyal sorunları, insanların psikolojisini, Batılı­laşma konusunu ele aldı. Kahramanlarını kültür düzeylerine, iç dünyalarına ve kişisel özelliklerine göre konuşturan yazarın gözlemleri oldukça ba­şarılıdır. "Sözde Kızlar, Yalnızız" yazarın önemli romanlarındandır.
Bu parçada tanıtılan yazar, aşağıdakilerden han­gisidir?
A) Kemal Tahir
B) Peyami Safa
C) Tarık Buğra
D) Memduh Şevket Esendal
E) Ahmet Hamdi Tanpınar

2. Sait Faik Abasıyanık ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Öykülerinde günlük konuşma dilini kullanmış­tır.
B) Türk öyküsüne içerik ve teknik yönünden ye­nilikler getirmiştir.
C) Sıradan insanların yaşamını dile getirmiştir.
D) Öykülerinin konusu genellikle İstanbul ve Adalar'da geçer.
E) Türk edebiyatında Maupassant tarzı olay öy­küsünün önemli temsilcilerindendir.

3. Öykücülük anlayışı bakımından aşağıdaki ya­zarlardan hangisi Memduh Şevket Esendal ile benzerlik gösterir?
A) Ömer Seyfettin
B) Nabizade Nazım
C) Sait Faik Abasıyanık
D) Abdülhak Hamit Tarhan
E) Halit Ziya Uşaklıgil

4. Atatürk'e yakın kişiler arasında yer aldı. Hâkimi­yeti Milliye gazetesinde, ardından Ulus'ta yayın­lanan köşe yazılarında, Osmanlı Devleti'nden Cumhuriyet'e geçişin yarattığı sorunlar üzerinde durdu. Yapılan reformları ve Batılılaşma çalışma­larını savundu. Gezi yazılarıyla Cumhuriyet Dö­neminin ilk örneklerini verdi. Denizaşırı, Tuna Kı­yıları, Bizim Akdeniz, Yolculuk Defteri adlı gezi yazısı eserleri; Atatürk'ün Bana Anlattıkları, Çan­kaya, Atatürk Ne İdi adlı anı eserleri vardır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fazıl Hüsnü Dağlarca
B) Nurullah Ataç
C) Behçet Kemal Çağlar
D) Falih Rıfkı Atay
E) Haldun Taner

5.  Cumhuriyet Dönemi romancılarından olan yazar, bir dönem edebiyat öğretmenliği de yapmıştır. Asıl ününü "Meşhedi" isimli bir İranlının abartılı yaşantısını konu edindiği, güldürü unsurları içe­ren öykü ve romanlarıyla sağladı. Diğer romanla­rında toplumdaki orta hâili ve yoksul kişilerin ya­şamlarını, eski İstanbul'u anlattı. Evliya-yı Cedid, Gün Batarken, Sabir Efendi'nin Gelini yazarın ba­zı eserlerindendir.
Bu parçada hakkında bilgi verilen yazar aşağı­dakilerden hangisidir?
A) Ömer Seyfettin
B) Süleyman Nazif
C) Hüseyin Rahmi Gürpınar
D) Ercüment Ekrem Talu
E) Abdülhak Şinasi Hisar

6.  İlk hikâyelerinde gözlemci bir gerçekçiliğe yönel­diği, olayları toplumcu bir açıdan vermeye çalış­tığı görülür. Bu yıllarda, toplum çatışmalarını an­latan hikâyeleri ile "küçük adamın günlük yaşayı­şını" ele almaya başlar. Eskilerin kenarda köşede unuttukları, kimsenin varlığından haberdar olma­dığı "küçük adam"ı edebiyatımıza o getirir. Bu­nun en güzel hikâyelerini yazar. Ona göre, asıl hikâye, yaşamdaki çekişme ve çatışmalarda de­ğil, yaşama sevincinde gizlidir. Halkın yaşamında yerini koruyan, zorluklara direnmeyi güzel ve umutlu bir hâle getiren paylaşılmış sevgidir.
Bu parçada sözü edilen hikayeci aşağıdakiler­den hangisidir?
A) Sabahattin Ali
B) Sait Faik Abasıyanık
C) Kemal Tahir
D) Tarık Buğra
E) Ömer Seyfettin

7.  —, Batı kültürü ile Türk kültürünü çok iyi kavrar ve onlardan eserlerinde sentezler oluşturur. Ulu­sal tarih ve kültüre bağlı bir sanat anlayışı vardır. Yetişmesinde Yahya Kemal'in büyük katkısı var­dır. Şiir ve romanlarıyla tanınan sanatçının şiirle­rinde bilinçaltı, rüya hâli ağır basar. Biçim ve ahenge büyük önem verir. Romanlarında da za­man, insan psikolojisi, bilinçaltı önemli bir yer tu­tar. Deneme, makale, inceleme alanlarında da eser veren sanatçının — adlı yapıtı deneme türü­nün edebiyatımızdaki başarılı örneklerindendir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Peyami Safa - Türk İnkılabına Bakışlar
B) Memduh Şevket Esendal - Hava Parası
C) Ahmet Hamdi Tanpınar - Beş Şehir
D) Nurullah Ataç - Günlerin Getirdiği
E) Abdülhak Şinasi Hisar - Geçmiş Zaman Köşk­leri

8. Urfa'da doğan ve edebiyata şiirle başlayan —, aynı zamanda bir sanat tarihçisidir, ilk düz yazısı Servet-i Fünun dergisinde çıktı. Aynı yıl "Şi'r-i Leyâl" adlı kitabı yayımlandı. Daha sonra sanat felsefesi, resim alanlarındaki inceleme ve araştır­malarıyla tanındı. Edebiyatla ilişkisini eleştiri ve denemeleriyle sürdürdü. Sanat ve Edebiyat adlı bir dergi çıkardı. Estetik ve güzel sanatlar konu­sunda özgün düşünceler geliştirdi. "Günlerin Gö­türdüğü, Yokuşa Doğru, Edebiyat Akımları, Şiir Üzerine Düşünceler, Denemeler" gibi eserleri vardır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Suut Kemal Yetkin
B) Aziz Nesin
C) Oktay Rifat Horozcu
D) Sezai Karakoç
E) Sabahattin Eyüboğlu

9. Ses Dergisi'nde sanat ve estetik konusunda dü­zenli yazılar yazan —, ressam şairlerimizdendir. Şiire lise yıllarında başlayan sanatçının ilk şiirleri çeşitli dergilerde yayımlanmıştır. Sade bir dille, akıcı, içten ve lirik şiirler yazan sanatçı, modern resim görüşünü şiire uygulamıştır. Şiirlerinde ve resimlerinde halk edebiyatının zengin motiflerin­den yararlanmıştır, ilk şiir kitabı "Yaradana Mek­tuplar" 1941'de basıldıktan sonra "Karadut, Tuz, Üçü Birden, Dördü Birden, Dol Karabakır Dol" gi­bi şiir kitapları çıkmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Arif Nihat Asya B) Attila İlhan
C) Behçet Necatigil D) Necati Cumalı
E) Bedri Rahmi Eyüboğlu

10. Aşağıdakilerden hangisi Sait Faik Abasıyanık'ın eserlerinden biri değildir?
A) Sarnıç
B) Havuz Başı
C) Az Şekerli
D) Alemdağ'da Var Bir Yılan
E) Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi

11. Türk kültür tarihine çok hizmetleri olan Nihat Sa­mi Banarlı'nın yazdığı onlarca eser, bugün de se­vilerek okunmaktadır. Bunların başında hiç şüp­hesiz — adlı eser gelmektedir. Bu kapsamlı eserde Türk edebiyatının tarihî seyrini tüm ayrın­tılarıyla bulmak mümkündür. Üstelik söz konusu eser, bilimsel yöntemlerle kaleme alınmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Kültür Köprüsü
B) Metinlerle Edebî Bilgiler
C) Metinlerle Türk Edebiyatı
D) Şiir ve Edebiyat Sohbetleri
E) Resimli Türk Edebiyatı Tarihi


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.