26 Mart 2013 Salı

4. Sınıf Sosyal Bilgiler - "İyi ki Var" Tema TestiSOSYAL BİLGİLER
KONU: iyi ki Var I
 1.   "İşlerimizi daha kolay ve hızlı yapabilmemiz için kullandığımız araçları, aletleri ve yön­temleri kapsayan bilgiye....................denir."

Yukarıdaki ifadede noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A. teknik                      B. icat
C. buluş                       D. teknoloji

2.   Teknolojik ürünler kullanım alanlarına göre sınıflandırılırlar.
Buna göre otomobil, tren, gemi, uçak gibi teknolojik ürünlerin kullanım alanı aşağıdakilerden hangisidir?
A. haberleşme              B. ulaşım
C. eğitim                      D. sağlık

3.   Tekerleğin icadı ile ilgili aşağıdaki ifade­lerden hangisi yanlıştır?
A. Tekerleğin icadından sonra ilk ilkel ara­balar yapılmıştır.
B. Tekerlek, insanlara yükleri bir yerden başka bir yere kolayca taşıma imkânı vermiştir
C. Tekerlek icat edilmeseydi hiçbir oyuncak yapılamazdı.
D. Tekerlek, insanlığın en önemli icatların­dan birisidir.

4.Uzakta olan sevdiklerimizle görüşebil­mek için aşağıdaki araçların hangisinden yararlanmayız?
A. televizyon                B. faks
C. telefon                     D.İnternet
I. tramvay – ulaşım
II. telgraf - eğitim
III. bilgisayar - eğitim
IV. televizyon - ev işleri

5.Yukarıda verilen teknolojik ürünler ile kullanım alanları eşleştirilmiştir. Bunlar­dan hangileri doğrudur?
 A. I-II                         B. II - IV
C. II-III-IV                 D. I-III
            6.            I. saat                         II. gazete
III. takvim                     IV. televizyon
İnsanlar tarih boyunca zamanı belirlemek için yukarıdaki araçlardan hangilerini kul­lanmışlardır?
A. I-III                        B. II - IV
C.l-ll                         D. I-III-IV

7.Ağıdakilerden hangisi zamanı ölçmede kullanılmamıştır?
A. güneş saati              B. yemek saati
C. kum saati                 D. su saati

8.Aşağıda Miladi takvim ile ilgili olarak ve­rilen ifadelerden hangisi doğrudur?
A. Hz. İsa'nın doğumu başlangıç olarak kabul edilmektedir.
B. Dünyada az kullanılan bir takvim türüdür.
C. Ülkemizde son yıllarda kullanılmaya başlanmıştır.
D. Türklerin araştırmaları sonucunda bu takvim türü bulunmuştur.

9.   Televizyon yayınlarının hem olumlu hem de olumsuz etkileri vardır.
Aşağıdakilerden hangisi olumsuz etkile­rinden biri değildir?
A. Uyku düzenini bozar.
B. Ders çalışmada isteksizlik yaratır.
C. Bilgilerin hafızada kalıcı olmasını sağlar.
D. Göz sağlığına zararlı olabilir.


10.    I. mum                        II. gaz lambası        
        III. elektrik                    IV kandil
 Mekânların aydınlatılmasında yukarıdaki araçlar kullanılmıştır.
Bu araçların kronolojik sıralanışı aşağı­daki seçeneklerin hangisinde doğru ola­rak verilmiştir?
A. I-II-III-IV             B. II - III - I - IV
C. IV - II -1 - III             D.IV-I-II-III

11.  Çocukların yaşamında teknolojik geliş­melerin etkisini nasıl izleyebiliriz?
A.  giysilerine bakarak
B.  yaşadıkları çevreye bakarak
C.  oyuncaklarına bakarak
D.  beslenmelerine bakarak

12.  Çevre kirliliğinin önüne geçmek ve doğal kaynakların tükenmesini önlemek için yapı­labilecek çalışmalardan biri de geri dönüşü­mü olan maddeleri kullanmaktır. Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümü olan maddelerden değildir?
A. ayakkabı boyası      B. ekmek poşeti
C. konserve kutusu      D. su şişesi

13.               I. İnsanlar çevrelerini incelemişlerdir.
II. Gökyüzünü incelemeye başlamışlardır.
III. Ağaçların yeşerme ve yaprak dökme sürelerini belirlemişlerdir.
IV. Ay ve yıldızların belli zamanlarda hareket ettiklerini görmüşlerdir.
İnsanların ilk takvimleri oluştururken yapmış oldukları çalışmaların kronolojik sıralanışı aşağıdaki seçeneklerden han­gisinde verilmiştir?
 A. I-İL-III-IV              B. I-III-II-IV
C.I-II-IV-IV             D.I-İV-IV-II

14.  insanlar tarih boyunca çeşitli saatler kullan­mışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi insanların kul­landığı saat türlerinden biri değildir?
A. duvar saati                B. kum saati
C. ay saati                     d. güneş saati

15.  "İnsanların hayatını kolaylaştırmak ve ihti­yaçlarını gidermek için çeşitli ürünlerin ilk
kez ortaya konulmasına  ............. denir." ifadesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A. teknoloji                     B. internet
C. iletişim                       D. icat
            16.  İnsanlar tarih boyunca zamanı belirlemek için çeşitli takvimleri kullanmıştır. Ülkemizde şu an hangi takvim kullanıl­maktadır?
A.  on iki hayvanlı Türk takvimi
B.  miladi takvim
C.  hicri takvim
D.  Rumi takvim

17.                I. Rumi takvim
II. hicri takvim
III. miladi takvim
Yukarıda verilen takvimlerden hangisi ya da hangileri cumhuriyetten önce ülkemiz­de kullanılırdı?
A. yalnız I                      B. yalnız III
C. I-II-III                     D. I-II

18.  Zamanı ölçmek için kullanılan ilk saat aşa­ğıdakilerden hangisidir?
A. güneş saati               B. kum saati
C. kol saati                    D. su saati

19.  Cumhuriyetten önce ülkemizde hem güneş yılına hem de ay yılına göre düzenlenmiş takvimler kullanılıyordu. Ancak bu takvimler, diğer ülkelerin kullandığı takvimlere uymu­yordu.
Cumhuriyetten sonra bu ülkelere uyum sağlamak amacıyla aşağıdakilerden han­gisi yapılmıştır?
A.  Halk arasında hicri takvimin kullanılması­na devam edilmiştir.
B.  Devlet işlerinde Rumi takvim kullanılmıştır.
C. Miladi takvim, resmî takvim olarak kabul edilmiştir.
D. Rumi takvim ile miladi takvim birlikte kul­lanılmıştır.

20.  Aşağıdakilerden hangisinde teknolojinin kullanılmasına gerek yoktur?
A. oyuncak yapımında
B. yürüyüş yapmada
C. ekmek üretiminde
D. yol yapımında

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.