10 Ocak 2013 Perşembe

DEMOKRASİ DERS NOTLARIDEMOKRASİ DERS NOTLARI
HAK, ÖZGÜRLÜK VE EŞİTLİK KAVRAMLARI
Hak: Hukuk düzeninin kişilere tanıdığı yetkilerdir.
Özgürlük: Kişinin doğuştan sahip olduğu haklarını kullanabilmesidir.
Eşitlik: Hak ve özgürlükleri kullanmada tüm bireylerin aynı düzeyde olmasıdır.
Adalet: Hak ve hukukun gerçekleşmesi yerini bulması
Adalet kavramının sözlükteki anlamı “yasalara uygun olma”dır.
Devlet: Esas olarak toplumun mutluluğunu gerçekleştirmeyi amaçlayan örgütlenmiş kurumdur.
Devlet kavramının ortay çıkışını Thomas Hobbes,  John Locke ve J.J. Rousseau “toplum sözleşmesi”ne dayandırır.


Devletin Temel Unsurları:
1.       Ülke: Devletin fiziki unsurudur.
Devleti bir canlıya benzetirsek, canlıdaki gövde, devlette ülkeyle aynıdır.
2.       Toplum: (Ulus) : Ortak bir tarih, bir arada yaşama, ırk ve köken birliğiyle bir araya gelen insanlardan oluşur.
3.       Egemenlik: Devletin emretme ve karar verme hakkı.

LAİKLİK:  Felsefi ve dinsel inançlar karşısında devletin tarafsızlığı
Voltaire: “Düşüncelerinize katılmıyorum; ancak onlara saygı duyuyorum.” Sözüyle hoşgörü kavramına vurgu yapmıştır.

Hukuk Devletinin Unsurları:
1.       Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması.
2.       Yasaların anayasaya uygunluğunun denetimi.

Not: Yasaların, kanun hükmünde kararnamelerin ve TBMM iç tüzüğünün Anayasa’ya biçim ve esas bakımından uygunluğunu Anayasa Mahkemesi denetler.
Kuvvetler Ayrılığı ilkesi: Yasama, yürütme ve yargı yetkisinin ayrı devlet organlarınca kullanılmasıdır.
Kuvvetler Ayrılığı ilkesinin faydası despotik uygulamaları önlemektir.
Sosyal Devlet: Vatandaşlarının sosyal ve ekonomik durumları ile ilgilenen, onlara yaraşır bir yaşam düzeyi sağlamayı amaçlayan devlettir.
YASAMA: Kanunları yapan, değiştiren ve kaldıran organdır.
Yasama yetkisi Türk milleti adına TBMM’ye aittir.
Not: Bütçeyi kabul etme, para basılmasına ve savaş ilanına karar verme ve uluslar arası anlaşmaları onaylama da TBMM’ye aittir.
Not: TBMM üye tam sayısının beşte üç çoğunluğun ile genel ve özel af ilan edebilir.
Anayasada 1. Maddede devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu, 2. Maddede ise Cumhuriyetin nitelikleri vardır.
YÜRÜTME: Yasamanın kabul ettiği yasaları uygular.
Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kuruluna (Hükümet) aittir.
TBMM, Bakanlar Kurulunu “soru”, “genel görüşme”, “Meclis araştırması”, “Meclis soruşturması” ve “gensoru” yollarıyla denetler.
SORU: Bakanlar Kurulu adına, sözlü ve yazılı olarak yanıtlanmak üzere başbakan ve bakanlardan bilgi istenmesidir.
GENSORU: Bir siyasal parti grubu adına veya en az 20 milletvekilinin imzasıyla verilen önergedir.
Not: Bakanlar Kurulunun mali denetimini “Sayıştay” yapar.
YARGI: Türk ulusu adına bağımsız mahkemelere verilmiştir.
Not: Laiklik ilkesine anayasamızda ilk kez 1937’de yer verilmiştir.
Not: Ülkenin içine düştüğü anarşi ve terör ortamının etkisiyle hazırlanan anayasa 1982 anayasasıdır.
Not: Temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında öze dokunulamaması ölçütü 1961 Anayasası ile hukuka girmiştir.
Not: Bütün insanların sahip olması gereken evrensel değerlere “insan hakları denir.

 DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI DERS NOTLARI İNDİR

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.