11 Aralık 2012 Salı

11. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1. Dönem 2. Yazılı soruları 1. “Ziya Paşa’nın hiciv türündeki kasidesidir. Ali Paşa’yı yermek için yazmıştır.” Sözü edilen eser hangisidir?(5) 1. Namık Kemal’in tiyatro eserlerini yazınız.(10)
 1. “Realizmin etkisiyle yazılmıştır. Batı hayranlığı yolunda düşülen gariplikleri eleştirir. Roman kahramanı Bihruz Bey, alafranga züppe tipine örmektir.” Sözü edilen eseri ve bu eserin yazarını yazınız.(6) 1. “………….. adlı eseri edebiyatımızda Anadolu konulu ilk hikayedir. Köy romanı olarak bilinir. Köy hayatı tam bir realizmle yansıtılmıştır. ………………..,adlı eseri de ilk psikolojik roman denemesi olarak kabul edilir.” (…….) ile belirtilen yerlere sırasıyla hangi eserler getirilmelidir? Bu eserlerin yazarı kimdir?(6) 1. Tanzimat Edebiyatı ikinci döneminde eski-yeni tartışmaları hangi sanatçılar etrafında gerçekleşmiştir?(4)
 1. Tanzimat Döneminde gazetenin, Servet-i Fünun Döneminde derginin ön planda olmasının sebebi nedir?(5)
 1. “Servet-i Fünun yazar ve şairlerini, “anlaşılmazlık, taklitçilik ve garip tamlamalar kullanmak”  gibi yönlerden, yazdığı bir makale ile eleştirmiştir. Makale, adını sembolizmin öncülerinden alır.” Sözü edilen makalenin adını ve makalenin yazarını yazınız.?(6) 1. Aşağıdaki eserlerin yazarlarını/şairlerini yazınız.(5)
a)      Kavgalarım : ………………………………………
b)      Tiryaki Sözleri : …………………………………...
c)      Rübab- Şikeste:…………………………………….
d)      Çok Bilen Çok Yanılır:…………………………….
e)      Sahra:……………………………………………….
   

 1. Aşağıdaki eserlerin yazarlarını ve bu yazarların hangi edebi akımın içinde yer aldıklarını yazınız.(10)
     Eser                               Yazar                                                      Akım  
a) Cimri                              :………………………….                    ………………………….
b) Cromwel                        :………………………….                     ………………………….
c) Savaş ve Barış                : ………………………….                    ………………………….
d) Kırmızı ve Siyah            : ………………………….                    ………………………….
e) Kötülük(Elem) Çiçekleri: ………………………….                    ………………………….
 
 1. Aşağıdaki cümlelerde hangi edebi akımdan söz edildiğini cümlelerin karşılarına yazınız.(10)

           a) Mısrada anlamdan çok sözcüklerin mısra içindeki sıralanışından doğan ritme
                önem verilmiştir ………………
           b) Şiirde gerçek değil, gerçeğin bizde bıraktığı etki anlatılmalıdır:………………………
           c) Sanatçılar, eserlerinde kendi kişiliklerini gizlememiş, olaylarla ilgili duygu ve düşüncelerini belirtmekten               
               kaçınmamışlardır:………………………..
           d) sağduyunun denetiminde kişinin soyluluğu, yüceliği ortaya konmak istenmiş; eğitici, öğretici amaç 
               güdülmüştür:………………………..
           e) Sanatçı, anketler ve benzeri belgelerden yararlanarak gerçeğe varmak ister:…………………………..

     
 1. “İlk Türk romanını yazdı. Sefiller, Robinson çevirileriyle Batılı romanı tanıttı. Türk dili üzerine araştırmaları, sözlük ve ansiklopedi çalışmaları vardır.” Sözü edilen Tanzimat sanatçısı kimdir? (5) 1. “…………… makalesinde Türk edebiyatının şiir ve düzyazı alanlarında yenileşmesi, öz kaynaklarına dönmesi gerektiğini savunan ………………………………………….., eski ile yeni arasında bocalar ve ………………………..adlı antolojisinde Arap, Fars ve Türk Divan şairlerinin şiirlerini toplar.”
          Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi eser ya da sanatçı yazılmalıdır?(6)

 1. “Yapıtta esir ticaretinin sosyal yaşamdaki yeri gerçekçi bir biçimde anlatılır. Dilber isimli esir bir kızın dokuz yaşından başlayan ve türlü zorluklarla geçen yaşam mücadelesi gözler önüne serilir.” Sözü edilen eseri yazınız?(5)
 1. “Gazeteci, şair ve yazardır. Divan Edebiyatı geleneğinden kurtulamamıştır. Uyak tartışmasında, ‘göze göre uyak’ anlayışını savunmuştur. Ateşpare, Şerare, Füruzan, Sünbüle adlı şiir kitapları vardır.” Sözü edilen Tanzimat II. Dönem sanatçısı kimdir?(5)
 1. İbrahim Şinasi, Batı edebiyatı yolunda ilk örnekleri veren, Batılı türleri tanıtan, Tanzimat edebiyatının kurucularındandır. Yazarın ilk örneğini verdiği türlerden veya Türk edebiyatında yaptığı yeniliklerden üçünü yazınız.(6)


 1. Bir yayın organı olarak 1831’de çıkmaya başlayan …………………, resmî bir gazete idi. Daha sonra yarı resmî olarak 1840’ta İngiliz Churchill tarafından …………………… çıkarıldı. İlk edebî ve özel gazete ise 1860 yılında çıkarılan ……………………………..dir.
    Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi eser ya da sanatçı yazılmalıdır?(6)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.