11 Aralık 2012 Salı

10. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları (test soruları 40 soru)

 CEVAPLAR AŞAĞIDADIR

1)Aşağıda koşma için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
I. Koşma Âşık edebiyatı nazım biçimlerindendir.
II. Uyak şeması abab, cccb, dddb şeklindedir.
III. 11’li hece ölçüsüyle yazılır.
IV. Taşlama, güzelleme, koçaklama, ağıt gibi türleri vardır.
V. Söyleyeni belli değildir.
A) I                 B) II                C) III               D) IV               E) V

I. Yusuf Has Hacip tarafıdan yazılmıştır.
II. Islami Dönem Türk Edebiyatının ilk eseridir.
III. Eser mesnevi tarzda yazılmıştır.

2)Yukarıda özellikleri verilen eser hangisidir?

A) Divan-ı Hikmet    B) Atebetü'l Hakayık        C) Kutadgu Bilig
D) Mesnevi           E) Divanü Lugati't –Türk

I- Yabancı etkilerden uzak milli bir edebiyattır.
II- Dini törenlerden doğmuştur.
III- Başlıca verimleri destan, sağu, koşuk, savdır.
IV- Hece ölçüsü, yarım kafiye, dörtlük birim olarak kullanılır.
V- Sanatlı ve mecazlı bir anlatıma sahiptir.

3) Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi sözlü edebiyatın özelliklerinden değildir?

a) I.       b) II.     c)     III     d)  IV.       e) V.

4) Divan-ı Lügat-it Türk’le ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Türkçenin ilk sözlüğü olma özelliğine sahiptir.
B) Türkçenin Çinceden daha zengin olduğunu ispatlamak amacıyla yazılmıştır.
C) Kaşgarlı Mahmut tarafından kaleme alınmıştır.
D) “Türk dilleri sözlüğü” anlamına gelmektedir.
E) İslamiyet öncesi ürünleri olan sav, sagu, koşuk örnekleri vardır.

5)İslamiyet’in kabul edilmesiyle Türk edebiyatında bir farklılaşmanın olduğu görülür. Bu dönem Türk edebiyatında gelişmeye başlayan iki ana kol aşağıdakilerden hangisidir?

A) Batı edebiyatı – Milli edebiyat
B) Dini edebiyat – Din dışı edebiyat
C) Halk edebiyatı – Tekke edebiyatı
D) Aşık edebiyatı – Tekke edebiyatı
E) Divan edebiyatı – Halk edebiyatı

6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

A) Aruz vezni ile yazılmış “sagu” ve“koşuk” örnekleri vardır.
B) “Şaman, kam, baskı” adı verilen ozanlar törenlerde “sagu, koşuk ve destanları” kopuz eşliğinde söylemişlerdir.
C) Destan döneminde dil katışıksız bir Türkçedir.
D) Türk destanlarının asıl metinleri bugüne kadar ulaşamamıştır.
E) Destanlarımızla ilgili bilgiler İran, Çin ve Araplara ait kaynaklarda yer almaktadır.


7) Edebiyat tarihi ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Seçilmiş eserleri ve sanatçıları tarihi bir sıra içinde inceler.
B) Toplumların geçmişteki yaşamlarına yönelik araştırmalar yapar.
C) Edebi akımların ortaya çıkış nedenlerini ve sonuçlarını araştırır.
D) Edebi eserin, benzerleri arasındaki yerini belirler.
E) Edebi eserleri ortaya çıkaran tarihi koşulları açıklar.

8) Aşağıdakilerden hangisi edebi metinlerin nitelikleri arasında yer almaz?

A) Okurlara bir konuda bilgi vermeyi amaçlamak.
B) Ortaya koyan sanatçının yaşamından izler taşımak.
C) Konuyu estetik zevk verici biçimde anlatmak.
D) Duygu, düşünce ve hayalleri iç içe vermek.
E) Ortaya konduğu dönemin özelliklerini yansıtmak

9) Aşağıdakilerden hangisi İslami kültürün etkisiyle yazılan
Türk edebiyatının ilk ürünlerinden biri değildir?

A) Divanü Lügat-it Türk   B) Divan-ı Hikmet   C) Kutadgu Bilig
D) Atabetü’l Hakayık      E) Cemşid u Hurşid

10) “Koşuk”la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?

A) “Aşk, doğa, yiğitlik” gibi konular işlenmiştir.
B) Hece vezniyle söylenmiştir.
C) Nazım birimi dörtlüktür.
D) Nazım şekli, konuları bakımından Halk şiirindeki koşma ile benzerlik göstermektedir.
E) “Yuğ” adı verilen törenlerde “kopuz” eşliğinde söylenmiştir.

11) Aşağıdakilerin hangisinde İslamiyet’ten önceki Türk destanları bir arada verilmiştir?
A) Oğuz Kağan- Göç- Türeyiş- Manas
B) Göç- Oğuz Kağan- Battal Gazi- Bozkurt
C) Ergenekon- Şu- Türeyiş- Alp Er Tunga
D) Göç- Oğuz Kağan- Danişmentname- Şu
E) Atilla- Bozkurt- İlyada- Ergenekon

12) Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten önceki Türk edebiyatına ait bir kavram değildir?

A) Koşuk  B) Sagu     C) Yuğ    D) Gazel    E) Sav

13) Aşağıdakilerden hangisi yapma destanın özelliklerinden biridir?

A) Bu destanların şairi belli değildir.
B) Bir şairin destan havasında kaleme aldığı epik şiirlerden oluşur.
C) Doğup yayılma, derlenip yazıya geçirilme gibi evrelerden geçer.
D) Bu destanların ilk söyleyenleri belli değildir.
E) Bu destanlarda olağanüstü olaylara yer verilmez.

14) Aşağıdakilerden hangisinde edebiyatımızın devirlere ayrılmasında kullanılan ölçütlerden biri değildir?

A) Dil anlayışı       B) Dini hayat  C) Dilbilimcilerin istekleri
D) Dil coğrafyası  E) Kültürel farklılaşma

15) Edebiyatımızda “Hikmet” türünde şiiri olan ilk şair kimdir?
A) Yunus Emre      B)  Ahmet Yesevi   C)Kaygusuz Abdal
D)Pir Sultan Abdal  E)   Gülşehri

16) Aşağıdakilerden hangisi Türk destanlarının özelliklerinden biri değildir?

A) Ulusal değil, evrensel özellikler ağır basmaktadır.
B) Kahramanları devlet yönetimindeki seçkin kişilerdir.
C) Türk edebiyatının ilk örnek metinleridir.
D) Halkı derinden etkileyen olayları konu edinir.
E) Olaylarda ve kişilerde olağanüstü nitelikler vardır.


Saka Türklerinin başlıca destanları: ……………….  ve Şu destanıdır.

17)Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki destanlardan hangisi getirilmelidir?
A) Alp Er Tunga Destanı   B) Oğuz Kağan Destanı   C) Türeyiş Destanı  D) Ergenekon Destanı      E) Göç Destanı

18) Aşağıdakilerin hangisinde destan-ulus eşleştirmesinde yanlışlık yapılmıştır?
A) Türeyiş – Uygur  B) Ergenekon – Göktürk C) Manas - Moğol
D) Alp Er Tunga – Saka  E) Danişmend Gazi – Selçuklu

İslamiyet’ten önceki Türk şiiri sözlü bir geleneğe sahiptir. Çoğu zaman kopuz denen saz eşliğinde söylenen bu şiirler, nazım biçimlerine göre üç grupta toplanırdı. Düğünlerde, şölenlerde söylenen aşk, ayrılık gibi konuları işleyen şiirlere…….; ölen kişinin ardından söylenen ve onun iyiliklerinin, başarılarının anlatıldığı şiirlere………; atasözü özelliği gösteren şiirlere ise……………… denirdi.
19)Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Koşuk, Sav, Destan     B) Sav, sagu, yuğ  C) Koşuk, sagu, sav
D) Destan, koşuk, sagu  E) Sagu, koşuk, sav

20) Peygamber Efendimiz atmış üç yaşında vefat ettiğinde kendisini zindana kapatan ve ilk tasavvuf şairimiz kabul edilen şairimiz kimdir?
A) Hoca Mesud  B) Hoca Ahmet Yesevi  C) Kadı Burhanettin
D) Aşık Paşa     E) Hoca Dehhani

21) Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten önceki Türk edebiyatı şiirinin özelliklerinden değildir?
A) Edebi ürünler yazıya geçirilmemiştir.
B) Dil yabancı etkilerden uzaktır.
C) Hece ölçüsü kullanılmıştır.
D) Nazım birimi olarak beyit kullanılmıştır.
E) Genellikle yarım kafiye kullanılmıştır.

22) Orhun Kitabeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) 8. asırda yazılmış olduğu
B) Uygur alfabesi ile yazıldığı
C) Türklerle Çinlilerin mücadelelerini anlattığı
D) Türk dilinin gelişmişliğini gösterdiğini
E) Türk tarihinin bir kısmını aydınlattığını

23) Aşağıdakilerden hangisi “Atabetü’l Hakayık” adlı eserin özelliklerinden biri değildir?

A) Hakikatlerin Eşiği anlamına gelir.
B) Cömertlik, ilim, doğruluk gibi konular işleniştir.
C) Hakaniye Lehçesiyle yazılmıştır.
D) Didaktik bir öğüt kitabıdır.
E) Kaşgarlı Mahmut tarafından 1072 yılında yazılmıştır

24)Numaralandırılmış cümlelerin hangi ikisinde verilen bilgiler yanlış verilmiştir?
A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) III. ve IV.    D) I. ve IV.      E) II. ve IV.

25) Aşağıdakilerden hangisi 'Kutadgu Bilig'in bir özelliği değildir?
A) Hükümdarı övmek amacıyla yazılmıştır.
B) Hükümdar, vezir, vezirin oğlu ve zahit (sofu) dört temsilciden başka ikinci dereceden insanlara da rastlanılır.
C) Dört kişi arasında geçen 'diyaloglu' bir sahne oyununa benzer.
D) Dört kişilik konuşturularak ideal insan ve devletin nasıl olması gerektiği vurgulanır.
E) Yöneten, yönetilenlerin görevleri belirtilir

………………. bir gece baskınında yenilen Türklerden bir grubun, etrafı kayalıklarla çevrili bir dağın ardında bir vadiye sığınmaları, daha sonra da demir madeninden oluşmuş dağı eritip bir kurdun yol göstermesiyle buradan çıkışlarını ve tekrar eski dirlik düzenlerini sağlayışlarını anlatır.

26)Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Oğuz Kağan Destanı     B) Ergenekon Destanı  C) Yaratılış Destanı                  D) Bozkurt Destanı     E) Türeyiş Destanı

27) İslamiyet’in kabulünden sonraki destanlarımızdandır. Kâfirlerle ve putperestlerle yapılan savaşlar anlatır. Kırgız Türklerine ait bu destanımız aşağıdakilerden hangisidir?
A)Battal Gazi     B)Danişmend Gazi   C) Manas
D)Dede Korkut     E) Köroğlu
Tasavvufla ilgili kavramlar:
I. Âşık: Allah aşkıyla yanan derviş
II. Maşuk: Allah, sevgili
III. Çile: Dergâhtaki eğitim sırasında çekilen sıkıntılar.
IV. Fenafillâh: Allah’ın emirleri karşısında nefsin isteklerinden severek vazgeçme
V. Meclis: Allah aşkıyla kendinden geçen kişi.

28) Yukarıdaki tasavvufla ilgili kavramlardan hangisinin anlamı yanlış verilmiştir?
A) I           B) II         C) III          D) IV         E) V

Destan, koşuk, sagu, savlar İslamiyet’ten önceki Türk edebiyatının ürünleridir. Koşuklarda aşk ve doğa, sagularda ölüm, destanlarda ise kahramanlık konuları işlenmiştir. Bunlarda nazım birimi……., ölçü ise …………… ölçüsüdür.

29) Divan-ı Lügat’it Türk ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Türkçenin zenginliğini göstermek için Türkçe kaleme alınmıştır.
B) Türkçenin ilk sözlüğü ve dil bilgisi kitabıdır.
C) Türk dilini Araplara öğretmek amacıyla yazılmıştır.
D) Türklerin örf ve gelenekleriyle ilgili önemli bilgiler içermektedir.
E) Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır.

Günümüz Türkçesi
Tümen çiçek tizildi                   Binlerce çiçek dizildi
Bükünden ol yazıldı               Tomurcuktan yazıldı
Ökünç yatıp üzildi                    Çok yatarak sıkıldı
Yirde kopa adrışur                 Yerden biter açılır
30)Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Eski Türkçenin özelliklerini taşır.
B) Konusu doğadan alınmıştır
C)) 7’li hece ölçüsü ile yazılmıştır.
D) Yarım uyaklı bir dörtlüktür.
E) Genellikle yabancı kökenli kelimeler kullanılmıştır.


31)Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) beyit- aruz      B) beyit- hece   C) dörtlük- hece
D) bent- aruz       E) dörtlük-aruz
C) İslamiyet’in etkisiyle Türkler, eski dağınık hayattan kurtulup yerleşik düzene geçmişlerdir.
D) Türkler, İslamiyet’in kabulünden sonra hece ölçüsünü bırakıp aruz ölçüsüyle eser vermeye başlamışlardır.
E) İslamiyet’in kabulünden önce katışıksız bir Türkçe vardı

32)Edebiyatımızda mesnevi nazım şekli ilk defa hangi eserde kullanılmıştır?

A)Atebet’ül Hakayık B) Kutadgu Bilig   C)Divan-ı Hikmet
D)Divan-ü Lügati’t Türk E) Muhakemet’ül Lügateyn

33)Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Mesnevi – Mevlana Celaleddin Rumi
B) Divan-ı Hikmet – Ahmet Yesevi
C) Atebet’ül-Hakayık – Edip Ahmet Yükneki
D) Divan-ı Lügati’t Türk – Kaşkarlı Mahmut
E) Kutadgu Bilig – Hacı Bayram-ı Veli

34) Kutadgu Bilig ile ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır.
B) Beyit birimiyle ve aruz vezniyle yazılmıştır.
C) Hakaniye lehçesiyle yazılmıştır.
D) Gazel nazım şekliyle yazılmıştır.
E) Ahlak, din, devlet idaresi gibi konulara değinilmiştir.

35) İslamiyet’ten önceki ve sonraki Türk kültürünün karşılaştırılmasıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Daha önce dış etkilerden uzak olan Türkçeye, İslamiyet’ten sonra Arapça ve Farsça kelimeler girmeye başlamıştır.
B) İslamiyet’in kabulünden sonra gazel, kaside, mesnevi gibi nazım şekilleri edebiyatımıza girmiştir.

36) Ahmet Yesevi’nin Divan-ı Hikmet’teki şiirleri söyleme amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İslam dininin ve Yeseviliğin öğretilerini yaymak.
B) Türk boylarının savaşlara karşı direnme gücünü arttırmak.
C) Budizm, Şamanizm gibi inanışları halk arasında yaygınlaştırmak.
D) Yöneticilere çeşitli konularda öğüt vermek.
E) İslam tarihi ve dili hakkında bilgiler vermek.

37) 11. ve 12. yüzyıl Türk edebiyatı ile ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Eserlerde dini esasları benimsetme ve öğretme esas alınmıştır
B) İslam kültürünün izlerini taşıyan ilk ürünler bu dönemde verilmiştir.
C) Şairler, eskiden olduğu gibi dörtlük ve heceyle yazmaya devam etmiştir.
D) Eserlerde Arapça ve Farsça sözlükler kullanılmaya başlanmıştır.
E) Ürünlerde yerleşik hayata geçişin izleri görülmektedir

I. Kutadgu Bilig, didaktik bir eserdir ve eserde aruz ölçüsü kullanılmıştır.
II. Divanü Lugatit Türk, Arap yazarlar tarafından hazırlanmıştır.
III. Atabaetü’l Hakayık, Hakaniye lehçesiyle yazılmıştır.
IV. Divan-ı Hikmet, Türkçenin kaside nazım şekliyle yazılmış ilk eseridir.

38)İslamiyet öncesi Türk şiiri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İslam  dininin etkisiyle söylenmiştir. B)Dörtlüklerden oluşur.
C)Hece ölçüsü kullanılmıştır. D)Yuğ, şölen, sığır gibi törenlerden doğmuştur.  E)Aşk, tabiat, ölüm gibi konuları işler.

39) Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’in kabulünden önceki Türk destanlarından biri değildir?

A) Battal Gazi Destanı  B)Şu Destanı  C ) Oğuz Kağan Destanı
D)Bozkurt Derstanı  E) Alp Er Tunga Destanı

40)İslamiyet öncesi Türk şiiri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)     Cönk denilen kitaplarda toplanmıştır.
B)     Dörtlüklerden oluşur.
C)     Hece ölçüsü kullanılmıştır.
D) Yuğ, şölen, sığır gibi törenlerden doğmuştur.
E) Aşk, tabiat, ölüm gibi konuları işler.

CEVAPLAR:

1)Aşağıda koşma için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
I. Koşma Âşık edebiyatı nazım biçimlerindendir.
II. Uyak şeması abab, cccb, dddb şeklindedir.
III. 11’li hece ölçüsüyle yazılır.
IV. Taşlama, güzelleme, koçaklama, ağıt gibi türleri vardır.
V. Söyleyeni belli değildir.
A) I                 B) II                C) III               D) IV               E) V
I. Yusuf Has Hacip tarafıdan yazılmıştır.
II. Islami Dönem Türk Edebiyatının ilk eseridir.
III. Eser mesnevi tarzda yazılmıştır.
2)Yukarıda özellikleri verilen eser hangisidir?
A) Divan-ı Hikmet    B) Atebetü'l Hakayık C) Kutadgu Bilig
D) Mesnevi           E) Divanü Lugati't –Türk
I- Yabancı etkilerden uzak milli bir edebiyattır.
II- Dini törenlerden doğmuştur.
III- Başlıca verimleri destan, sağu, koşuk, savdır.
IV- Hece ölçüsü, yarım kafiye, dörtlük birim olarak kullanılır.
V- Sanatlı ve mecazlı bir anlatıma sahiptir.
3) Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi sözlü edebiyatın özelliklerinden değildir?
a) I.       b) II.     c)     III     d)  IV.       e) V.
4) Divan-ı Lügat-it Türk’le ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Türkçenin ilk sözlüğü olma özelliğine sahiptir.
B) Türkçenin Çinceden daha zengin olduğunu ispatlamak amacıyla yazılmıştır.
C) Kaşgarlı Mahmut tarafından kaleme alınmıştır.
D) “Türk dilleri sözlüğü” anlamına gelmektedir.
E) İslamiyet öncesi ürünleri olan sav, sagu, koşuk örnekleri vardır.
5)İslamiyet’in kabul edilmesiyle Türk edebiyatında bir farklılaşmanın olduğu görülür. Bu dönem Türk edebiyatında gelişmeye başlayan iki ana kol aşağıdakilerden hangisidir?
A) Batı edebiyatı – Milli edebiyat
B) Dini edebiyat – Din dışı edebiyat
C) Halk edebiyatı – Tekke edebiyatı
D) Aşık edebiyatı – Tekke edebiyatı
E) Divan edebiyatı – Halk edebiyatı
6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) Aruz vezni ile yazılmış “sagu” ve“koşuk” örnekleri vardır.
B) “Şaman, kam, baskı” adı verilen ozanlar törenlerde “sagu, koşuk ve destanları” kopuz eşliğinde söylemişlerdir.
C) Destan döneminde dil katışıksız bir Türkçedir.
D) Türk destanlarının asıl metinleri bugüne kadar ulaşamamıştır.
E) Destanlarımızla ilgili bilgiler İran, Çin ve Araplara ait kaynaklarda yer almaktadır.
7) Edebiyat tarihi ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Seçilmiş eserleri ve sanatçıları tarihi bir sıra içinde inceler.
B) Toplumların geçmişteki yaşamlarına yönelik araştırmalar yapar.
C) Edebi akımların ortaya çıkış nedenlerini ve sonuçlarını araştırır.
D) Edebi eserin, benzerleri arasındaki yerini belirler.
E) Edebi eserleri ortaya çıkaran tarihi koşulları açıklar.
8) Aşağıdakilerden hangisi edebi metinlerin nitelikleri arasında yer almaz?
A) Okurlara bir konuda bilgi vermeyi amaçlamak.
B) Ortaya koyan sanatçının yaşamından izler taşımak.
C) Konuyu estetik zevk verici biçimde anlatmak.
D) Duygu, düşünce ve hayalleri iç içe vermek.
E) Ortaya konduğu dönemin özelliklerini yansıtmak
9) Aşağıdakilerden hangisi İslami kültürün etkisiyle yazılan
Türk edebiyatının ilk ürünlerinden biri değildir?
A) Divanü Lügat-it Türk   B) Divan-ı Hikmet   C) Kutadgu Bilig
D) Atabetü’l Hakayık      E) Cemşid u Hurşid
10) “Koşuk”la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) “Aşk, doğa, yiğitlik” gibi konular işlenmiştir.
B) Hece vezniyle söylenmiştir.
C) Nazım birimi dörtlüktür.
D) Nazım şekli, konuları bakımından Halk şiirindeki koşma ile benzerlik göstermektedir.
E) “Yuğ” adı verilen törenlerde “kopuz” eşliğinde söylenmiştir.
11) Aşağıdakilerin hangisinde İslamiyet’ten önceki Türk destanları bir arada verilmiştir?
A) Oğuz Kağan- Göç- Türeyiş- Manas
B) Göç- Oğuz Kağan- Battal Gazi- Bozkurt
C) Ergenekon- Şu- Türeyiş- Alp Er Tunga
D) Göç- Oğuz Kağan- Danişmentname- Şu
E) Atilla- Bozkurt- İlyada- Ergenekon
12) Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten önceki Türk edebiyatına ait bir kavram değildir?
A) Koşuk  B) Sagu     C) Yuğ    D) Gazel E) Sav
13) Aşağıdakilerden hangisi yapma destanın özelliklerinden biridir?
A) Bu destanların şairi belli değildir.
B) Bir şairin destan havasında kaleme aldığı epik şiirlerden oluşur.
C) Doğup yayılma, derlenip yazıya geçirilme gibi evrelerden geçer.
D) Bu destanların ilk söyleyenleri belli değildir.
E) Bu destanlarda olağanüstü olaylara yer verilmez.
14) Aşağıdakilerden hangisinde edebiyatımızın devirlere ayrılmasında kullanılan ölçütlerden biri değildir?
A) Dil anlayışı       B) Dini hayat  C) Dilbilimcilerin istekleri
D) Dil coğrafyası  E) Kültürel farklılaşma
15) Edebiyatımızda “Hikmet” türünde şiiri olan ilk şair kimdir?
A) Yunus Emre      B)  Ahmet Yesevi C)Kaygusuz Abdal
D)Pir Sultan Abdal  E)   Gülşehri
16) Aşağıdakilerden hangisi Türk destanlarının özelliklerinden biri değildir?
A) Ulusal değil, evrensel özellikler ağır basmaktadır.
B) Kahramanları devlet yönetimindeki seçkin kişilerdir.
C) Türk edebiyatının ilk örnek metinleridir.
D) Halkı derinden etkileyen olayları konu edinir.
E) Olaylarda ve kişilerde olağanüstü nitelikler vardır.
Saka Türklerinin başlıca destanları: ……………….  ve Şu destanıdır.
17)Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki destanlardan hangisi getirilmelidir?
A) Alp Er Tunga Destanı B) Oğuz Kağan Destanı   C) Türeyiş Destanı  D) Ergenekon Destanı      E) Göç Destanı
18) Aşağıdakilerin hangisinde destan-ulus eşleştirmesinde yanlışlık yapılmıştır?
A) Türeyiş – Uygur  B) Ergenekon – Göktürk C) Manas - Moğol
D) Alp Er Tunga – Saka  E) Danişmend Gazi – Selçuklu
İslamiyet’ten önceki Türk şiiri sözlü bir geleneğe sahiptir. Çoğu zaman kopuz denen saz eşliğinde söylenen bu şiirler, nazım biçimlerine göre üç grupta toplanırdı. Düğünlerde, şölenlerde söylenen aşk, ayrılık gibi konuları işleyen şiirlere…….; ölen kişinin ardından söylenen ve onun iyiliklerinin, başarılarının anlatıldığı şiirlere………; atasözü özelliği gösteren şiirlere ise……………… denirdi.
19)Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Koşuk, Sav, Destan     B) Sav, sagu, yuğ  C) Koşuk, sagu, sav
D) Destan, koşuk, sagu  E) Sagu, koşuk, sav
20) Peygamber Efendimiz atmış üç yaşında vefat ettiğinde kendisini zindana kapatan ve ilk tasavvuf şairimiz kabul edilen şairimiz kimdir?
A) Hoca Mesud  B) Hoca Ahmet Yesevi C) Kadı Burhanettin
D) Aşık Paşa     E) Hoca Dehhani
21) Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten önceki Türk edebiyatı şiirinin özelliklerinden değildir?
A) Edebi ürünler yazıya geçirilmemiştir.
B) Dil yabancı etkilerden uzaktır.
C) Hece ölçüsü kullanılmıştır.
D) Nazım birimi olarak beyit kullanılmıştır.
E) Genellikle yarım kafiye kullanılmıştır.
22) Orhun Kitabeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) 8. asırda yazılmış olduğu
B) Uygur alfabesi ile yazıldığı
C) Türklerle Çinlilerin mücadelelerini anlattığı
D) Türk dilinin gelişmişliğini gösterdiğini
E) Türk tarihinin bir kısmını aydınlattığını
23) Aşağıdakilerden hangisi “Atabetü’l Hakayık” adlı eserin özelliklerinden biri değildir?
A) Hakikatlerin Eşiği anlamına gelir.
B) Cömertlik, ilim, doğruluk gibi konular işleniştir.
C) Hakaniye Lehçesiyle yazılmıştır.
D) Didaktik bir öğüt kitabıdır.
E) Kaşgarlı Mahmut tarafından 1072 yılında yazılmıştır
24)Numaralandırılmış cümlelerin hangi ikisinde verilen bilgiler yanlış verilmiştir?
A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) III. ve IV.    D) I. ve IV.      E) II. ve IV.
25) Aşağıdakilerden hangisi 'Kutadgu Bilig'in bir özelliği değildir?
A) Hükümdarı övmek amacıyla yazılmıştır.
B) Hükümdar, vezir, vezirin oğlu ve zahit (sofu) dört temsilciden başka ikinci dereceden insanlara da rastlanılır.
C) Dört kişi arasında geçen 'diyaloglu' bir sahne oyununa benzer.
D) Dört kişilik konuşturularak ideal insan ve devletin nasıl olması gerektiği vurgulanır.
E) Yöneten, yönetilenlerin görevleri belirtilir
………………. bir gece baskınında yenilen Türklerden bir grubun, etrafı kayalıklarla çevrili bir dağın ardında bir vadiye sığınmaları, daha sonra da demir madeninden oluşmuş dağı eritip bir kurdun yol göstermesiyle buradan çıkışlarını ve tekrar eski dirlik düzenlerini sağlayışlarını anlatır.
26)Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Oğuz Kağan Destanı     B) Ergenekon Destanı C) Yaratılış Destanı                  D) Bozkurt Destanı     E) Türeyiş Destanı
27) İslamiyet’in kabulünden sonraki destanlarımızdandır. Kâfirlerle ve putperestlerle yapılan savaşlar anlatır. Kırgız Türklerine ait bu destanımız aşağıdakilerden hangisidir?
A)Battal Gazi     B)Danişmend Gazi   C) Manas
D)Dede Korkut     E) Köroğlu
Tasavvufla ilgili kavramlar:
I. Âşık: Allah aşkıyla yanan derviş
II. Maşuk: Allah, sevgili
III. Çile: Dergâhtaki eğitim sırasında çekilen sıkıntılar.
IV. Fenafillâh: Allah’ın emirleri karşısında nefsin isteklerinden severek vazgeçme
V. Meclis: Allah aşkıyla kendinden geçen kişi.
28) Yukarıdaki tasavvufla ilgili kavramlardan hangisinin anlamı yanlış verilmiştir?
A) I           B) II         C) III          D) IV         E) V
Destan, koşuk, sagu, savlar İslamiyet’ten önceki Türk edebiyatının ürünleridir. Koşuklarda aşk ve doğa, sagularda ölüm, destanlarda ise kahramanlık konuları işlenmiştir. Bunlarda nazım birimi……., ölçü ise …………… ölçüsüdür.
29) Divan-ı Lügat’it Türk ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Türkçenin zenginliğini göstermek için Türkçe kaleme alınmıştır.
B) Türkçenin ilk sözlüğü ve dil bilgisi kitabıdır.
C) Türk dilini Araplara öğretmek amacıyla yazılmıştır.
D) Türklerin örf ve gelenekleriyle ilgili önemli bilgiler içermektedir.
E) Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır.
Günümüz Türkçesi
Tümen çiçek tizildi                   Binlerce çiçek dizildi
Bükünden ol yazıldı               Tomurcuktan yazıldı
Ökünç yatıp üzildi                    Çok yatarak sıkıldı
Yirde kopa adrışur                 Yerden biter açılır
30)Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Eski Türkçenin özelliklerini taşır.
B) Konusu doğadan alınmıştır
C)) 7’li hece ölçüsü ile yazılmıştır.
D) Yarım uyaklı bir dörtlüktür.
E) Genellikle yabancı kökenli kelimeler kullanılmıştır.
31)Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) beyit- aruz      B) beyit- hece   C) dörtlük- hece
D) bent- aruz       E) dörtlük-aruz
C) İslamiyet’in etkisiyle Türkler, eski dağınık hayattan kurtulup yerleşik düzene geçmişlerdir.
D) Türkler, İslamiyet’in kabulünden sonra hece ölçüsünü bırakıp aruz ölçüsüyle eser vermeye başlamışlardır.
E) İslamiyet’in kabulünden önce katışıksız bir Türkçe vardı
32)Edebiyatımızda mesnevi nazım şekli ilk defa hangi eserde kullanılmıştır?
A)Atebet’ül Hakayık B) Kutadgu Bilig C)Divan-ı Hikmet
D)Divan-ü Lügati’t Türk E) Muhakemet’ül Lügateyn
33)Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Mesnevi – Mevlana Celaleddin Rumi
B) Divan-ı Hikmet – Ahmet Yesevi
C) Atebet’ül-Hakayık – Edip Ahmet Yükneki
D) Divan-ı Lügati’t Türk – Kaşkarlı Mahmut
E) Kutadgu Bilig – Hacı Bayram-ı Veli
34) Kutadgu Bilig ile ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır.
B) Beyit birimiyle ve aruz vezniyle yazılmıştır.
C) Hakaniye lehçesiyle yazılmıştır.
D) Gazel nazım şekliyle yazılmıştır.
E) Ahlak, din, devlet idaresi gibi konulara değinilmiştir.
35) İslamiyet’ten önceki ve sonraki Türk kültürünün karşılaştırılmasıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Daha önce dış etkilerden uzak olan Türkçeye, İslamiyet’ten sonra Arapça ve Farsça kelimeler girmeye başlamıştır.
B) İslamiyet’in kabulünden sonra gazel, kaside, mesnevi gibi nazım şekilleri edebiyatımıza girmiştir.
36) Ahmet Yesevi’nin Divan-ı Hikmet’teki şiirleri söyleme amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İslam dininin ve Yeseviliğin öğretilerini yaymak.
B) Türk boylarının savaşlara karşı direnme gücünü arttırmak.
C) Budizm, Şamanizm gibi inanışları halk arasında yaygınlaştırmak.
D) Yöneticilere çeşitli konularda öğüt vermek.
E) İslam tarihi ve dili hakkında bilgiler vermek.
37) 11. ve 12. yüzyıl Türk edebiyatı ile ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Eserlerde dini esasları benimsetme ve öğretme esas alınmıştır
B) İslam kültürünün izlerini taşıyan ilk ürünler bu dönemde verilmiştir.
C) Şairler, eskiden olduğu gibi dörtlük ve heceyle yazmaya devam etmiştir.
D) Eserlerde Arapça ve Farsça sözlükler kullanılmaya başlanmıştır.
E) Ürünlerde yerleşik hayata geçişin izleri görülmektedir
I. Kutadgu Bilig, didaktik bir eserdir ve eserde aruz ölçüsü kullanılmıştır.
II. Divanü Lugatit Türk, Arap yazarlar tarafından hazırlanmıştır.
III. Atabaetü’l Hakayık, Hakaniye lehçesiyle yazılmıştır.
IV. Divan-ı Hikmet, Türkçenin kaside nazım şekliyle yazılmış ilk eseridir.
38)İslamiyet öncesi Türk şiiri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İslam  dininin etkisiyle söylenmiştir. B)Dörtlüklerden oluşur.
C)Hece ölçüsü kullanılmıştır. D)Yuğ, şölen, sığır gibi törenlerden doğmuştur.  E)Aşk, tabiat, ölüm gibi konuları işler.
39) Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’in kabulünden önceki Türk destanlarından biri değildir?
A) Battal Gazi Destanı B)Şu Destanı  C ) Oğuz Kağan Destanı
D)Bozkurt Derstanı  E) Alp Er Tunga Destanı
40)İslamiyet öncesi Türk şiiri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Cönk denilen kitaplarda toplanmıştır.
B) Dörtlüklerden oluşur.
C) Hece ölçüsü kullanılmıştır.
D) Yuğ, şölen, sığır gibi törenlerden doğmuştur.
E) Aşk, tabiat, ölüm gibi konuları işler.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.