25 Haziran 2012 Pazartesi

11. Sınıflar Coğrafya Dersi Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavı Test Soruları


COĞRAFYA  ORT.YÜK.SINAVI
1-Aşağıdakilerden hangisi nüfusu 10 milyonu aşkın ülkenin orta kuşakta yoğun olmasının nedenlerindendir?
A) İç ve dış göçler
B) İklim şartları
C) Enlem
D) Doğum oranının fazlalığı  
E) Ekvatora yakınlık

2-Aşağıdakilerden hangisi nüfus artış hızının yükselmesinin olumlu sonuçlarından değildir?
A) Genç dinamik nüfus artar
B) Demografik yatırım artar
C) Üretim artar
D) Askeri güç artar
E) İşgücü ihtiyacı sağlanır  


3-          -Güneydoğu Asya
-Batı Avrupa
-ABD Göller Yöresi
Yukarıdaki verilen bölgelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sanayinin geliştiği yerler olması
B) Kentsel nüfusun fazla olması
C) Maden zenginliğinin fazla olması
D) Sık nüfuslanmış olmaları
E) Bol yağış almaları  

4-Aşağıdaki şehirlerden hangisi diğerlerine göre daha fazla nüfusa sahiptir?
A)Marsilya                   B)Hong Kong  C)Londra D)Mekke                    E)Tokyo

5-Aşağıdakilerden hangisi nüfusun azalmasının olumlu yanlarından değildir?
A) Kişi başına düşen milli gelir artar
B) Eğitim sağlık oranı yükselir
C) Tasarruf çoğalır
D) Tüketim artar
E) İşsizlik ortadan kalkar  

6-Aşağıdaki Biyom ve canlı türü eşlemelerden hangisi yanlıştır?
A) Tropikal Yağmur Ormanları-Fil
B) Deniz Biyom-Yengeç
C) Tatlı Su Biyom-Kurbağa
D) Kutuplar-Penguen
E) Tundra-Yırtıcı Hayvanlar  

7-Süveyş kanalı açıldıktan sonra Akdeniz, Kızıldeniz ve Hint okyanusu arasındaki bitki ve hayvan türü geçişleri olmuştur.
Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A) Toprak Çeşidinin Canlı Üzerindeki Etkisiyle
B) Küresel Isınmanın Artmasının Bitki Ve Hayvan türlerine Etkisiyle
C) Kara Ve Denizlerin Dağılışının Bitki Ve Hayvan Türü üzerindeki Etkisiyle
D) Kıta Kaymalarının, Jeolojik Devirler İçinde Canlı türleri Üzerindeki Etkisiyle
E) Yer Şekillerinin Oluşumuna İnsan Müdahalesinin Bitki ve Hayvan Türlerinin Dağılışını Etkilemesiyle

8- Aşağıdakilerden hangisi biyolojik çeşitliliği tehdit eden faktörlerden biri değildir?
A) Çayır, mera ve otlakların aşırı ve erken otlatılması
B) Küresel ısınma
C) Tarımda düzensiz ve aşırı ilaç kullanımı
D) Endüstrileşme
E) Tarımda damlama sulamanın yapılması

9-Aşağıdakilerden hangisi dağıtımı etkileyen beşeri faktörlerden biri değildir?
A) Modern pazarlama           B) Ulaşım    C) İletişim     
 D) İnsan kaynakları              E) Moda

10-Aşağıdaki seçeneklerde üretimi etkileyen beşeri unsurlar verilmiştir.
Buna göre, üretim aşamasında hangisi en önemlidir?
A) Sermaye             B) Hammadde      C) Teknoloji 
D) İşgücü                E) Sanayi

11-İnsanların tüketim faaliyetlerini etkileyen en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?
A) Moda                         B) Gelir düzeyi           C) Reklam
D) Teknolojik gelişme    E)Tanıtım

12-Dünyada nüfusu 10 milyondan fazla olan şehirlerin en fazla Asya kıtasının güneyinde ve doğusunda bulunmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)Doğumların fazla olması
B)Sanayileşmenin fazla olması
C)Su kaynaklarının bol olması
D)Yerşekillerinin engebesiz olması
E)İklimin ılıman olması

13-Aşağıdakilerden hangisi tükenebilen doğal kaynaklardan değildir?
A)Güneş  B)Kömür  C)Petrol  D)Uranyum   E)Doğalgaz

14-Aşağıdaki madenlerden hangisi ülkemizde teknolojik yetersizlikten dolayı yeterince çıkarılıp, sanayide işlenememektedir?
A) Bakır                  B) Bor minerali             C) Demir
D) Alüminyum       E) Kükürt

15- Nükleer enerji hammaddesidir. Nükleer reaktörlerde elektrik enerjisi elde etmek için yakıt olarak kullanılmaktadır.
Yukarıda tanıtılan doğal kaynak aşağıdakilerden hangisidir?
A) Uranyum           B) Bakır              C) Doğalgaz
D) Su                      E) Demir

16-Japonya’da düz arazinin sınırlı olması nedeniyle kıyının sığ alanlarının doldurulması yoluna gidilmiştir.
Aşağıdaki ülkelerden hangisinde Japonya’dakine benzer bir durum söz konusudur?
A)Türkiye      B)Hollanda    C)Kanada     D)Rusya          E)İran

17-Aşağıdaki ülkelerin hangisinde doğal kaynağın sürdürülebilir kullanımı daha fazla sağlanmaktadır?
A)Hindistan     B)Güney Kore         C)Çin 
D)Türkiye       E)Endonezya18-Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de en az kullanılan enerji kaynağıdır?
A) Doğalgaz     B)Petrol   C)Jeotermal   D)Linyit   E)Taşkömürü

19-Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede üretim, tüketim ve dağıtımı etkileyen doğal faktörlerden biri değildir?
A)Yerşekilleri    B)İklim      C)Su kaynakları
D)Ulaşım          E)Bitki örtüsü

20-Hammaddenin bozulabilir olduğu yerlerde, tesisler hammaddeye yakın veya kolay ulaşılabilecek alanda kurulmaktadır.
Aşağıda verilen tesislerin hangisi kurulurken yukarıdaki faktör göz önüne alınmıştır?
A)Petrol rafinerisi   B)Otomobil fabrikası
C)Cam fabrikası      D)Konserve fabrikası
                     E)İlaç sanayi

21- I-Mal ve hizmetlerin kullanılması
    II.Mal ve hizmetlerin sağlanması
    III.Mal ve hizmetlerin pazara ulaştırılması
Yukarıda verilen bilgileri karşılayan tanımlar hangi seçenekte sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
           I                          II                      III
A) Üretim                Dağıtım           Tüketim
B) Dağıtım               Tüketim          Üretim
C) Tüketim              Üretim            Dağıtım
D) Üretim                                 Tüketim        Dağıtım
E) Tüketim              Dağıtım           Üretim

22-Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede üretim, dağıtım ve tüketimi etkileyen beşeri faktörlerden biri değildir?
A) Teknolojik gelişmeler        B)Sermaye
C) Bitki örtüsü                        D)Pazarlama
                   E)Gelir düzeyi

23-İnsanların tüketim faaliyetlerini etkileyen en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?
A)Moda           B)Gelir düzeyi           C)Reklam
       D)Teknolojik gelişme    E)Tanıtım

24- Dünya nüfusu arttıkça veya yerleşmeler, aileler kalabalıklaştıkça temel ihtiyaçlar artmaktadır. Bu da tüketin artmasına neden olmaktadır. Nüfusun kalabalık olduğu yerler tüketimin fazla olduğu yerlerdir.
Aşağıda verilen yerlerin hangisinde tüketim daha fazla gerçekleşmektedir?
A)Ardahan            B)Sinop              C)Uşak
            D)Adana                  E)Bitlis

25- Her türlü işlenmemiş yada yarı işlenmiş maddelere “hammadde” denir. hammadde kaynakları ile sanayi kuruluşları arasında son derece sıkı bir ilişki mevcuttur.
Aşağıda verilen hammaddenin işlendiği tesis ile en çok bulunduğu yer yanlış eşleştirilmiştir?
A)Unlu gıda sanayi……… İç Anadolu
B)Zeytinyağı……………... Kıyı Ege
C)Dokuma sanayi…………Adana, Denizli, İzmir
D)Çay……………………..Rize
E)Petrol…………………...İstanbul

26-Aşağıdakilerden hangisi ilk şehir yerleşmelerinden birisidir?
A)İngiltere          B)Hollanda   C)Türkiye
D)Mısır               E)Afganistan              

27-Aşağıdakilerden hangisi teknolojik gelişmelerin üretim aşamasında etkili olduğu olumlu faktörlerden biri değildir?
A)Üretimin kaliteli olmasını sağlar
B)Üretimin ucuza mal edilmesini sağlar.
C)Ürünlerin fiyatlarının artmasını sağlar.
D)Üretimin daha seri şekilde yapılmasını sağlar
E)Ürünlerin çeşitlendirilmesini sağlar.


28- Üretimde kullanılan insan gücüne işgücü (emek) denir. Ekonomik anlamda emek; faydalı mal ve hizmet üretmek için planlı bir şekilde yapılan bedensel ve zihinsel faaliyettir.
I. Kullanılan hammadde ve malzemelerin kalitesi
II. Kullanılan teknolojinin düzeyi
III. İşgücünün eğitim, uzmanlaşma ve iş bölümü durumu
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri işgücünün verimliliğini etkileyen faktörlerdir?
A)Yalnız I            B)Yalnız III             C)I ve II
D)II ve III            E)I, II ve III

29-Aşağıdakilerden hangisinde akarsu ekosisteminde yaşayan canlılar ve bulundukları yer yanlış verilmiştir?
A)Eğimin fazla olduğu yerlerde alabalıklar ve çeşitli böcekler yaşar
B)Orta çığırda balık türleri  biraz artar
C)eğimin azaldığı yerlerde planktonlar bulunur
D)akarsu ağızlarında sadece mikroorganizmalar bulunur
E)Suyun bulanık olduğu yerlerde fazla canlı yoktur

30-Aşağıdakilerden hangisi ilk şehir yerleşmelerinden birisidir?
A)Irak                  B)Fransa     C)Küba
D)Şili                   E)ABD       

31-Aşağıdakilerden hangisi ekvatoral bölge için söylenemez?
A)Dünyanın En Zengin Doğal Yaşam Alanıdır
B)Dünyada En Çok Hayvan Bulunduran Bölgedir
C)Düzenli Bir Rejime Sahiptir
D)Nem Oranı Fazladır
E)Dünya nüfusunun yaşamasına en uygun alanlardır.

32-Aşağıdaki şehirlerden hangisi diğerlerine göre daha fazla nüfusa sahiptir?
A)Marsilya                    B)Hong Kong     C)Londra D)Mekke                     E)Tokyo
33-
-          I. Debi
  -     II.Eğim
  -     III.Rejim
  -     IV.Vadi şekli
Yukarıdakilerden hangileri bir akarsuyun hidroelektrik potansiyelini belirleyen en önemli faktörlerdir?
A)I ve II               B)II ve III.                      C)II ve  IV
D)I ve III                E)III ve IV   


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.