4 Haziran 2013 Salı

KPSS Tarih Konu Anlatımı - 18. Yüzyıl Islahatları

KPSS Tarih Konu Anlatımı - 18. Yüzyıl Islahatları


.
.
.
.

                                                                                                                   18. YÜZYIL ISLAHATLARI                                                                                                                              
Lale Devri Islahatları       (1718-1730)
I. Mahmut’un Islahatları
III. Mustafa’nın Islahatları
I. Abdülhamit’in Islahatları
III. Selim’in Islahatları
18. Yüzyıl Islahatlarının Genel Özellikleri
   1718 Pasarofça Antlaşması ile başlayıp, 1730 Patrona Halil İsyanı ile sona eren devire Lale Devri denir. Devrin Padişahı III. Ahmet, sadrazamı ise Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’dır.
Lale Devri Islahatları:
Avrupa’ya ilk kez geçici elçiler gönderildi.
Sait Efendi ve İbrahim Müteferrika ilk kez Türk matbaasını kurdu (1727).
Yalova’da bir kağıt fabrikası kuruldu.
●Tulumbacılar Bölüğü adı ile ilk kez bir itfaiye bölüğü kuruldu.
●İstanbul’da bir kumaş fabrikası ve çini atölyesi kuruldu.
●İlk kez çiçek aşısı uygulandı.
●İstanbul’un çeşitli yerlerinde pek çok kütüphane açıldı.
Pek çok doğu klasiği Türkçe’ye çevrildi.

Not 1: Lale Devri Osmanlı Devleti’nde, batının üstünlüğünün kabul edildiği ve batının örnek alınarak ıslahatlar yapıldığı ilk dönemdir.

Not 2: Lale Devri, bu dönemde devam eden Osmanlı-İran Savaşları hariç genelde barışçı bir politikanın benimsendiği devir olmuştur.
     III. Ahmet’ten sonra tahta geçen I. Mahmut ilk iş olarak İstanbul’un asayişini yeniden sağladı. Patrona Halil ve arkadaşları yakalanarak idam edildi.
Islahatları:
Aslen    bir   Fransız   olan Humbaracı   Ahmet    Paşa, Topçu     ve Humbaracı ocaklarını modern usullere göre   yeniden  bir  düzene soktu.

  Humbaracı   Ahmet   Paşa orduda  bölük,  alay,  tabur sistemini kurdu.

  Avrupai     tarzda     subay yetiştirmek amacı ile “Kara Mühendishanesi” kuruldu.

Maliyeyi  düzeltmek amacı ile çalışmalar yapıldı.●Fransız Baron dö Tott topçu ve istihkam askerlerini düzenlemeye çalıştı. Hafif ve hızlı toplar döküldü.
● “Sürat topçuları Ocağı” kuruldu.
●Haliç’te “Hendeshane” adıyla denizcilik ve topçuluk öğretimi yapılan yeni bir okul açıldı.
●Deniz subayı yetiştirmek amacıyla “Deniz Mühendishanesi” kuruldu.
●Maliye alanında da çalışmalar yapıldı. III. Mustafa devri 18. yüzyılda maliyenin en iyi durumda olduğu devirdir. Bu dönemde maliye açık vermemiştir.

Sürat Topçuları Ocağını geliştirdi.

●Karadeniz ve Eğe kıyılarında yeni tersaneler kuruldu.

●Ordunun subay ihtiyacını karşılamak için “İstihkam Okulu” açıldı.

●Askerlikle ilgili batı dillerindeki eserler Türkçe’ye çevrildi.

●Mali alanda da çalışmalar yapıldı. Temelde iç borçlanma esasına dayana “Esham Sistemi” kuruldu.

● Avrupai tarzda “Nizam-ı Cedit Ocağı” adı ile bir ordu kurdu.

●III. Selim Nizam-ı Cedit Ocağı’nın ihtiyacını karşılamak için “İrad-ı Cedit” adıyla ayrı bir hazine kurdurdu.

●Kara ve Deniz Mühendishanesi geliştirlerek, Mühendishane-i Berr-i Hümayun ve Mühendishane-i Bahr-ı Hümayun adı verildi.

●Batıdaki bilim, teknik ve siyasi alandaki gelişmeleri takip edebilmek amacıyla Londra-Paris-Viyana-Berlin gibi merkezlerde daimi elçilikler kuruldu.

●Fransızca okullarda ilk kez yabancı dil olarak okutulmaya başlandı.

●Yerli malı kullanımı için çaba harcandı.

●İlk devlet matbaası kuruldu.

   1806-1812 Osmanlı Rus Savaşı’nın devam ettiği bir sırada, Nizam-ı Cedit Ordusunun İstanbul’da olmamasını fırsat bilen bazı yeniçeriler, ıslahatların önemini kavrayamayan halk kitlesini de yanlarına alarak Kabakçı Mustafa önderliğinde ayaklandılar. İsyancılar Nizam-ı Cedit kışlalarına basarak ocağı dağıttılar. III. Selim’i tahttan indirerek yerine IV. Mustafa’yı padişah ilan ettiler.
●17.yüzyıl ıslahatlarından farklı olarak Avrupa örnek alınmıştır.
● 18. yüzyıl ıslahatları 17. yüzyıl ıslahatlarına göre daha köklüdür.
●Askeri alanda ağırlıklıdır.
●Islahatlar, yapan kişilerin döneminde geçerli olmuş bir devlet politikası haline gelememiştir.
● Islahatlar, yeniçerilerin, halkın ve ulemanın tepkisiyle karşılaşmıştır.
●Yönetim ve hukuk alanında ıslahat yapılmamıştır.
● 17. yüzyıl ıslahatlarına göre daha başarılıdır ama devletin çöküşü önlenememiştir.
●Devlet adamları tarafından yapılmıştır.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.