3 Ağustos 2012 Cuma

9.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları: 1.Ünite:Milletlerin Tanınmasında Güzel Sanatların Rolü

9.Sınıf Edebiyat Kitabı 1.Ünite:Milletlerin Tanınmasında Güzel Sanatların Rolü (Sayfa 17,18,19)

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCEDE YER ALAN TEMEL FİKİRLERİ KAPSAYAN BAZI KONULAR
Güzel Sanatlar
Milletlerin Tanınmasında Güzel Sanatların Rolü
Dünyada medeni, ileri ve gelişmiş olmak isteyen herhangi bir millet, mutlaka heykel yapacak ve heykeltıraş yetiştirecektir.”
Mustafa Kemal ATATÜRK
1. Yukarıdaki özdeyişten hareketle Atatürk’ün, heykeltıraşlık sanatını hangi ölçütler içerisinde değerlendirdiğini açıklayınız.
1.Atatürk yukarıdaki özdeyişte heykeltıraşlık ile ülkelerin gelişmişliğini bir tutmuş ve gelişen ülkelerde de heykeltıraşlık ileri düzeyde olduğunu belirtmiştir.

2. Kültürel faaliyet denilince aklınıza neler geliyor? Sıralayınız.
2.Kitap okumak, müzik dinlemek, festivallere katılmak, seminer, konferans, fuar, gösteri, kısa film… gibi etkinlikler gelir.

İNCELEME
1.METİN
ATATÜRK VE MÜZECİLİK

1. Atatürk sanatı tanımlarken hangi sanat dallarının adını kullanmıştır? Bu tanımda sahne sanatlarının adının
geçmemesinin nedeni neler olabilir?
1.Atatürk sanatı tanımlarken şiir, müzik, resim, mimari sanatları kullanmıştır. Sahne sanatlarından bahsetmemesinden nedenlerden biri hem edebiyat içinde yer alması hem de bunların ülkemizde o tarihlerde çok gelişmemesi bağlanabilir.
2. Metinden ve sınıfınıza getirdiğiniz özdeyişlerden yola çıkarak Atatürk’ün edebiyatı nasıl tanımladığını belirtiniz.
Atatürk’ün edebiyat ile ilgili sözlerinden birini aşağıya yazınız.
"Her şey olabilirsiniz; Hatta Cumhur reisi bile olabilirsiniz ama asla sanatçı olamazsınız"
Yukarıdaki özdeyiş ortaya koymuştur ki sanatçı olmak ayrıcalıktır. Edebiyat da güzel sanatlar içinde yer aldığı için  edebiyat hakkındaki görüşlerinde de farklılık yoktur.
3. Metinde geçen “Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki fennin icap ettirdiği şeyleri yapmaz; itiraf etmeli ki o milletin tarihî terakkide yeri yoktur.” özdeyişinde Atatürk, sanatı niçin fenne eş değer olarak görmektedir? Bu sözle Atatürk, sanatı ve fenni neyin temeli olarak belirtmiştir?
3. Atatürk sanatla fen bilimlerini aynı görmüş ve gelişmişliğin ölçütü olarak değerlendirmiştir. Çünkü Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmanın yolunun düşünce ve fikirlere açık, sanat, özellikle bilim ve teknik konularda sürdürmek olduğunu savunmuştur.
4. Milletlerin tanıtılmasında güzel sanatlar niçin etkilidir? Belirtiniz. Atatürk, bu konunun önemini hangi sözleriyle vurgulamıştır? Metinden örneklerle açıklayınız.
4. Evrensel olan sanatçılara bakıldığında aslında hepsi yerel olmuş ve kendi milli değerlerine sahip çıkmış kişilerdir. Bu nedenle kendini dünyaya tanıtmış milletler ister istemez ülkelerini diğer milletlere anlatacaktır. Dostoyevski , evrensel bir yazardır ama ister istemez Rus toplumunu diğer milletlere anlatmıştır.
5. Metinden öğrendiklerinize göre Atatürk, güzel sanatların geliştirilmesi, korunması için ne gibi çalışmalar yapmıştır?
5.
·         1937’de Atatürk’ün direktifi ile Güzel Sanatlar Akademisi’ne bağlı olarak Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesi’nde Resim ve Heykel Müzesi kuruldu.
·         Atatürk Türk müziğinin evrensel müzikteki yerini bir an önce alması amacıyla yapılan çalışmalara önderlik etmiştir. Müzik eğitimi görmeleri için çok sayıda öğrenciyi Avrupa’ya göndermiştir.
·         Ankara’da Musiki Muallim Mektebi ile İstanbul’da Sanayi-i Nefise mekteplerinin açılmasını sağlamıştır.
·         1924 yılında “Musiki ve Temsil Akademisi Kanunu” çıkarıldı.
·         1924 yılında mimarlık, resim ve heykel bölümlerinin yanına, tezyini sanatlar bölümünün eklenmesiyle gelişiyor.
YORUMLAMA – GÜNCELLEME
1. Atatürk, sanata ve sanatçıya niçin değer vermiştir? Tartışınız. Ulaştığınız sonuçları defterinize yazınız.
1. Atatürk yaşantısı boyunca sanata ve sanatçıya değer vermiştir. Bunu bir toplumun ilerlemesinde etken görmüştür. Bir milleti diğer toplumlara tanıtmada önemli olduğunu düşünmüştür. Muasır medeniyet olma yolunda bilim, teknik, fen kadar edebiyat, şiir ,  resim ve mimari gibi sanatlarında etkili olmuştur.
2. Bir milletin medeni sayılabilmesi için hangi özellikleri taşıması gerekir?
2. Edebiyat, sanat, bilim, teknik gibi unsurlarının bir bütünlük arz etmesi lazım. Medeni toplumlarda  bunlar daima at başı gider ve biri diğerinin önüne geçmez.
3. Ülkemizin diğer ülkelere daha iyi tanıtılabilmesi için ne tür faaliyetler yapılabilir? Bu faaliyetler ülkemizin
hangi özelliklerini ön plana çıkarır? Aşağıya maddeleyerek yazınız.
3.
·         Kültür sanat etkinlikleri
·         Olimpiyatlar
·         Yazarların eserlerinin diğer dillere çevrilmesi
·         Turizm elçilerin örnek davranışları
·         Turistlere yapılan muamele ve davranışlar
·         Yöresel özellikte yemek, halk oyunları, spor gibi etkinlikleri yurt dışında çok sayıda gösterilmesi

DEĞERLENDİRME:
“İnsanlarda birtakım ince, yüksek ve asil duygular vardır ki insan onlarla yaşar. İşte o ince, yüksek, derin
ve asil duyguları en çok duyabilen ve diğer insanlara duyurabilen şairdir.”
Mustafa Kemal ATATÜRK
1. Yukarıdaki sözden çıkardığınız mesaj nedir? Bu mesaj, Atatürkçü düşüncenin hangi yönüyle ilişkilidir?
1.Şairler her zaman toplumdaki diğer insanlardan daha faklı duygu ve düşünceler içindedir. Şairler her zaman topluma yön vermiş insanlardır.
2. Aşağıdaki cümleleri “Milletlerin Tanınmasında Güzel Sanatların Rolü” konusunda öğrendiğiniz bilgilere göre tamamlayınız.
Milletlerin TANINMASINDA  güzel SANATLAR  etkin rol oynar.
Atatürk, edebiyatı, en önemli SANAT araçlarından biri olarak görmüştür.

3. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün sanat ve sanatçıya verdiği değeri yansıtmayan bir çalışmasıdır?
A. Ankara Konservatuvarını açması
B. Sanatçıları maddi ve manevi yönden desteklemesi
C. Eski eserleri korumak amacıyla kararlar aldırması
D. Bilinçli bir kamuoyu oluşturmaya çalışması
E. Sofrasına sanatçıları davet etmesi
 CEVAP:D 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.